POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

1.1       Podaci o ugovornom organu

Ugovorni organ:         Vlada Unsko – sanskog kantona

Adresa:                        Alije Đerzeleza 6, 77 000 Bihać

IDB/JIB:                     4263373560001

Telefon:                       037 316 001

Faks:                           037 227 796

Web adresa:                 http://vladausk.ba/

e-mail:                        jn@uzp.vladausk.ba

1.2       Podaci o osobi zadužnoj za kontakt

Kontakt osoba:           Čavkunović Elvira

Telefon:                       037/316-001

Faks:                           037/227-796

e-mail:                         jn@uzp.vladausk.ba

 

  1. OPIS PREDMETA JAVNE NABAVKE

Predmet javne nabavke je nabavka usluga prijevoda propisa Unsko sanskog kantona sa jednog od službenih jezika BiH (bosanski, hrvatski, srpski) na engleski jezik. 

Javna nabavka je podijeljena na lotove na sljedeći način: 

 

PREUZMI CIJELI DOKUMENT