U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona . Na prijedlog Zlatke Šepić, ministrice finansija razmatran je, i upućen Skupštini USK na razmatranje, Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina . Zakon je usklađen sa federalnim u dijelu koji propisaje da kod ugovora o doživotnom izdražavanju prijenos prava vlasništva na davatelja izdražavanja može biti odgođen do do smrti primatelja uzdržavanja a što znači da se ugovorom o doživotnom izdražavanju može ugovoriti da moment prijenosa vlasništva bude za života primaoca izdražavanja, odnosno odmah nakon zaključivanja ugovora o doživotnom izdržavanja kojim se vrši prijenos vlasništva nad nekretninama.

Vlada Kantona usvojila je danas Prijedlog akcionog plana za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici za 2017.- 2019. godinu na području Unsko-sanskog kantona. Rješenjem Vlade Unsko-sanskog kantona imenovana je interresorna radna grupa koja je izradila ovaj Akcioni plan. Aktivnosti definisane Akcionim planom razvrstane su kroz pet operativnih ciljeva definisanih Strategijom za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici i i predstavljaju prijedlog aktivnosti koje su jasno precizirane kroz multisektoralni pristup i koje su objektivno provodive u zacrtanom periodu implemenacije.

Usvojen je Program javnih investicija Unsko-sanskog kantona 2017. -2019. Program javnih investicija sadrži podatke o projektima po sektorima i podnosiocima prijedloga projekata, po izvorima, vrsti i načinu finansiranja u trogodišnjem periodu prema i podatke o realizaciji projekata po ciljevima utvrđenim strateškim okvirom. Osnovni cilj Programa javnih investicija je usklađivanje razvojnih projekata sa realnim izvorima finansiranja za njihovu realizaciju obzirom da raspoloživa budžetska sredstva nisu uvijek dovoljna za višegodiSnje finansiranje razvojnih projekata. Takođe, PJI omogućava rangiranje projekta po određenim kriterijima što daje osnovu za kvalitetnije donošenje razvojnih investicijskih odluka i optimalnu alokaciju razvojnih resursa. Na žalost, USK, tokom proteklih godina nije ozbiljno pristupio izradi samih projekata niti ispoštovao proceduru kandidovanja projekata za finansiranje na višem nivou vlasti. Ovaj put, Vlada USK, preko Razvojne agencije (RA USK) zahtijeva kvalitetno i pravovremeno urađen Program javnih investicija.

Ilfad Memić, ministar privrede u Vladi Kantona prezentirao je Prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava “Subvencije preduzećima i poduzetnicima” iz Budžeta USK za 2017.godinu, po Programu subvencioniranje dijela kamatne stope od strane Ministarstva privrede za subjekte male privrede koji posluju na području Unsko-sanskog kantona. Programom subvencioniranja dijela kamatne stope od strane Ministarstva privrede za subjekte male privrede utvrđeni su uslovi, kriteriji i postupak odabira banke sa kojom se zaključuje Ugovor za pružanje usluge plasmana kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope subjektima male privrede sa područja USK

– Cilj ovog Programa je podrška subjektima male privrede putem unaprijeđenja postojećih i otvaranje novih privrednih subjekata, te pomoć u u cilju održavanja postojeće proizvodnje, usluga i radnih mjesta kao i otvaranje novih proizvodnih kapaciteta, novog zapošljavanja i povećanje izvoza sa područja Unsko-sanskog kantona sufinansiranjem dijela kamatnih stopa na njihova kreditna zaduZenja. Također, utvrdili smo prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava za suubvencije preduzećima i poduzetnicima za tekuću godinu, kazao je ministar Medić.

Husein Rošić, premijer Unsko-sanskog kantona ističe da je na današnjoj sjednici Vlada nizom odluka pridonijela stvaranju uvjeta za razvoj privrede i otvaranje radnih mjesta , što je prioritetni cilj ovog sastava izvršne vlasti.

– Uz programe Ministarstva privrede danas smo utvrdili i program kojim će se vršiti raspodjele grantova od vodnih te ekoloških naknada. U sinergiji s tim je i ovogodišnji program rada Kantonalnog fonda za pomoć u stambenom zbrinjavanju boračkih populacija, koji uvodi kreditnu linju za zapošljavanje, uključujući i onu za kreditiranje start up firmi, dakle za ljude sa poslovnom idejom koji je, do sad nisu mogli realizirati jer banke, u pravilu, ne finansiraju start up firme. Sve ove aktivnosti, objedinjene će dati pozitivan zamah privredi i mogućnost našim ljudima koji žele da rade, kazao je premijer USK.

Danas je razmatran i usvojen i Strateški plan Ministarstva finansija USK za period 2017.-2020. koji se, sastoji od više poglavlja od kojih su najznačajnija: strateški okvir koji definiše ključne dokumente u vezi sa radom Ministarstva; vizija i misija, programska opredjeljenja, resursi i kapaciteti za postizanje ciljeva Ministarstva a opšti cilj ovog strateškog dokumenta je: makroekonomska i privredna stabilnost uz dva operativna cilja: efikasnije upravljanje javnim finansijama i efikasnije prikupljanje poreznih prihoda.
Izvještaj Agencije za privatizaciju nije dobio ni jedan glas podrške nakon prezentovanja na ovoj sjednici. Pohvaljen je godišnji izvještaj Doma zdravlja Cazin, najuspješnije zdravstvene ustanove a području USK, koja u ovoj godini otvara i hemodijalizni centar a planira i urgentni, čime će dodatno olakšati pacijentima s ovog područja i pružiti im vrhunsku uslugu a sveukupno podići nivo zdravstvene usluge u regiji, kazao je v.d. direktora Amir Murić.