Na osnovu člana 37. Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2017. godinu (“SlužbeniglasnikUnsko-sanskogkantona”, broj:6/17), Programa o subvencioniranju dijela kamatne stope od strane Ministarstva privrede za subjekte male privrede koji posluju na području Unsko-sanskog kantona za 2017. godinu, kojeg je Vlada Unsko-sanskog kantonausvojila dana 20.04.2017. godine broj: 03-017-852/2017 i Odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava “Subvencije preduzećima i poduzetnicima” iz Budžeta Unsko-sanskog kantona – Ministarstva privrede za 2017.godinu, po Programu subvencioniranje dijela kamatne stope od strane Ministarstva privrede za subjekte male privrede koji posluju na području Unsko-sanskog kantona za 2017. godinu broj: 03-017-853/2017 od 20.04.2017.godine, Ministarstvo privrede raspisuje:

 

JAVNI POZIV

za odabir banke za plasman kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope od straneMinistarstva privrede za subjekte maleprivrede koji posluju na području

Unsko-sanskog kantona

 

Pozivate se da dostavite ponudu za pružanje slijedećih usluga: “Plasman kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope subjektima male privrede sa područja Unsko-sanskog kantona iz sredstava Budžeta Unsko-sanskog kantona-Ministarstvo privrede za 2017. godinu. U cilju provođenja ove kreditne linije, za subvencioniranje dijela kamatne stope Ministarstvo privrede obezbjeđuje sredstva u iznosu od 300.000,00 KM (slovima: tristotinehiljada KM). Prilikom odabira banke posebno će se cijeniti:

 1. Visina finansijskih sredstava za kreditnu liniju
 2. Visina kamatne stope na:
 • kreditna sredstva za investicione programe u proizvodnji
 • kreditna sredstva za ostale djelatnosti
 1. Visina troškova obrade kredita
 2. Broj uspješno implementiranih kreditnih linija na području Federacije BiH ili Unsko-sanskog kantona čiji su karakter i kompleksnost slični onima koji se odnosi na ovaj Javni poziv.

I – PREDMET POZIVA

 1. Predmet Javnog poziva je prikupljanje ponuda za odabir banke – partnera za plasiranje

kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope subjektima male privrede sa područja Unsko-sanskog kantona. Ministarstvo privrede je obezbijedilo sredstva za subvencioniranje dijela kamatne stope u Budžetu Unsko-sanskog kantona, a banka će obezbijediti kreditna sredstva subjektima male privrede. Ugovorom između Vlade Unsko-sanskog kantona-Ministarstvo privrede i odabrane Banke će se regulisati pravo podnošenje prijave za kreditna sredstva iz ove kreditne linije, visina kreditnih sredstava, visina i način realizacije dijela subvencionirane kamatne stope, te način monitoringa i izvještavanja Ministarstva privrede o korisnicima ove kreditne linije.

Krajnji rok za realizaciju Ugovora je 31.12.2017. godine.

 1. Pojam subjekti male privrede podrazumjeva fizička i pravna lica koja trajno obavljaju

zakonom dopuštene djelatnosti radi ostvarivanja dohotka odnosno dobiti, na način kako je propisano Zakonom o poticaju razvoja male privrede (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj:19/11).

 1. Sredstva se neće odobravati za projekte iz slijedećih djelatnosti: proizvodnja oružja i

vojne opreme, proizvodnja duhanskih proizvoda i alkoholnih pića, primarna poljoprivredna proizvodnja, otvaranje kasina i organizacija drugih igara na sreću.

 

II- OBAVEZE BANKE

 1. Obaveza Banke je da nakon zaključivanja Ugovora objavi Javni poziv za dodjelu poticajnih kreditnih sredstava, s tim da se prijave sa potpunom i potrebnom dokumentacijom podnose Banci.
 2. Odobreni kredit po jednom korisniku ograničava se iznosom do 1.000.000,00 KM (slovima: jedanmilion KM) sa maksimalnim rokom otplate od 12 do 84 mjeseca uz mogućnost grace perioda do 6 mjeseci za dugoročna finansiranja.
 3. Banka po isteku Javnog poziva za izbor korisnika poticajnih kreditnih sredstava, razmatra zaprimljene prijave aplikanata u skladu sa Ugovorom i Javnim pozivom, te provodi druge aktivnosti u skladu sa aktima Banke.
 4. Banka zaključuje ugovore sa korisnicima kreditnih sredstava, a jedan primjerak tih ugovora dostavlja Ministarstvu privrede.
 5. Banci pripada kamata po odobrenim kreditima, troškovi obrade kredita, provizija za prijevremeni povrat kredita, kao i ostali troškovi koje snosi korisnik kredita. Banka u potpunosti snosi rizik naplate odobrenih poticajnih kreditnih sredstava-glavnice i pripadajuće kamate.
 6. Banka se obavezuje mjesečno izvještavati Ministarstvo privrede o namjenskom trošenju kreditnih sredstava u formi koju usaglase Ministarstvo privrede i Banka, te u skladu sa Ugovorom vršiti kontinuirani monitoring o namjenskom utrošku sredstava i ispunjenju ugovorenih obaveza. Banka će voditi posebnu računovodstvenu evidenciju za sve korisnike po ovoj kreditnoj liniji.
 7. U skladu sa Ugovorom korisnici sredstava dužni su Banci u roku i na način propisan Ugovorom dostaviti dva primjerka Izvještaja sa dokazima o namjenskom utrošku sredstava iz ove kreditne linije, nakon čega banka jedan primjerak Izvještaja sa dokazima dostavlja Ministarstvu privrede.

III – MJESTO I NAČIN PODNOŠENJA PONUDE

Ponuđač dostavlja ponudu u originalu i podnosi je u zatvorenoj koverti. Ponude se

predaju na protokol Vlade Unsko-sanskog kantona ili putem pošte, na adresu Ministarstvo privrede, u zatvorenoj koverti, na kojoj na prednjoj strani koverte mora biti navedeno:

Naziv: Vlada Unsko-sanskog kantona – Ministarstvo privrede

Adresa: Alije Đerzeleza br.6. 77 000 Bihać

Na koverti obavezno naglasiti: Ponuda za pružanje bankarskih usluga “NE OTVARAJ”

Na poleđini koverte obavezno se navodi: naziv podnosioca ponude, adresa i kontakt telefon, te se ovjerava pečatom ponuđača.

Ponuda mora biti zaprimljena u Ministarstvu privrede do datuma, vremena i na adresi navedenoj u Javnom pozivu. Sve ponude zaprimljene nakon tog vremena su neblagovremene i kao takve, neotvorene će biti vraćene ponuđaču. Ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Stranice ponude se označavaju brojem na način da je vidljiv redni broj stranice.

 

IV – USLOVI ZA UČEŠĆE

 1. Rješenje o upisu u sudski registar.
 2. Dokaz o dozvoli za rad (licenca) od Agencije za bankarstvo Federacije BiH.
 3. Certifikat Agencije za osiguranje depozita.
 4. PDV i identifikacijski broj.
 5. Uvjerenje o izmirenim porezima i doprinosima kojima se potvrđuje da se uredno izmiruju direktni porezi, doprinosi za PIO/MIO i zdravstveno osiguranje izdato od Poreske uprave Federacije BiH ne starije od trimjeseca od dana podnošenja prijave.
 6. Dokaz o Adekvatnosti kapitala na dan 31.12.2016. godine koji ne smije biti manji od 14%.
 7. Uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je ponuđač registrovan kojim se potvrđuje da nije pod stečajem, niti je predmet stečajnog postupka, da nije predmet postupka likvidacije, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini.
 8. Izjava da visina kapitala na dan 31.12.2016. godine nije manja od 100 miliona KM.
 9. Kompletan set finansijskih izvještaja u skladu sa Odlukom u formi izvještaja koje banke dostavljaju Agenciji za bankarstvo za 2016. godinu (pozitivno poslovanje banke u 2015. i 2016. godini).

Sve kopije dokumenata koje se prilažu moraju biti ovjerene od strane nadležnog tijela uprave ili notara, ovjerom ne starijom od 3 (tri) mjeseca, računajući od dana objave Javnog poziva.

Posebna dokumentacija:

Potvrda ili dokaz o uspješnom iskustvu u realizaciji ugovora čiji su karakter i kompleksnost slični onima koji se odnose na ovaj javni poziv, pružanje bankarskih usluga pravnim licima.

V – ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA NA JAVNI POZIV

Rok za dostavljanje ponuda je15 dana od dana objave Javnog poziva u jednom dnevnom listu na području Federacije BiH i na web stranici Vlade Unsko-sanskog kantona. Prijave primljene nakon isteka roka neće biti uzete u razmatranje.

VI – OCJENA I IZBOR

Odabir Banke za plasman kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope od strane Ministarstva privrede koji posluju na području Unsko-sanskog kantona provodi Komisija koju u skladu sa zakonskim propisom i predmetnim Programom imenuje Ministar Ministarstva privrede. Kriteriji koje će Komisija primjenjivati za ocjenu i izbor ponude su:

 1. visina sredstava za kreditnu liniju…………………….učešće 30%……………….. max. 30 bodova
 2. visina kamatne stope na:
 • kreditna sredstva za investicione programe u proizvodnji učešće ……..40%   max. ……………………………………………………………………………………………………..40 bodova
 • kreditna sredstva za ostale djelatnosti ……učešće 15% ……………….max. 15 bodova
 1. Visina troškova obrade kredita ………………………..učešće 5% ………………..max. 5 bodova
 2. Broj uspješno implementiranih kreditnih linija na području Federacije BiH ili Unsko-sanskog kantona čiji su karakter i kompleksnost slični onima koji se odnosi na ovaj javni poziv…………………………………………………………….učešće 10% ………………..max 10 bodova.

Sve Banke, učesnice po Javnom pozivu, će biti obaviještene o odluci Ugovornog organa i o rezultatu postupka provedenog Javnog poziva, u roku od 7 (sedam) dana od donošenja odluke.

Ugovor se dodjeljuje Banci koja je u skladu sa navedenim kriterijima dostavila ekonomski najpovoljniju ponudu.

 

VII – OSTALE ODREDBE

U postupku po Javnom pozivu Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona ne snosi nikakve troškove učesnika Javnog poziva, te zadržava pravo da poništi Javni poziv ili da odbaci sve ponude u bilo koje vrijeme prije zaključivanja Ugovora. Ministarstvo privrede ne snosi odgovornost prema učesnicima Javnog poziva u pogledu aktivnosti koje su preduzeli u cilju apliciranja. Podnosiocu ponude koja udovoljava formalno-pravnim uslovima iz Javnog poziva koji bude odbijen zbog manje ocjenjene ponude, na njegov pismeni zahtjev Ministarstvo privrede će dostaviti obrazloženje zbog kojih isti nije odabran. Prispjela dokumentacija se ne vraća podnosiocu ponude.

Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona 037/316 033 ili na e-mail privreda@vladausk.ba.