U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Između ostalog , po skraćenoj proceduri, u skupštinsku proceduru upućen Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima, po prijedlogu Jasmina Burnića, ministra za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša. Izmjena prijedloga Zakona urađena je nakon razmatranja inicijative poslanika u Skupštini Unsko-sanskog kantona Damira Hodžića za izmjenu ovog Zakona a koja se odnosi na promjenu odredbe člana 36. predmetnog Zakona.

Premijer USK Husein Rošić tad je predložio, a članovi Vlade podržali, da bi se izmjenom Zakona trebao brisati stav (3) člana 36. Zakona o komunalnim djelatnostima kojim je je propisano: “Registracija svih vrsta vozila ne može se ostvariti kod Policijske uprave Ministarstva unutrašnjih poslova poslova Kantona bez prethodno izmirenih obaveza davaoca i korisnika komunalnih usluga“ jer, primijećeno je u praksi, da se ova odredba zloupotrebljava od strane komunalnih poduzeća.

Vlada Kantona, na prijedlog Samira Sedića, ministra privrede, dala je saglasnost na Ugovor o poslovnoj saradnji izmedu Unsko-sanskog kantona i Bosna Bank International d.d. Sarajevo te je ovlašten premijer Unsko-sanskog kantona da potpiše predmetni Ugovor. Riječ je o Programu subvencioniranja dijela kamatne stope od strane Ministarstva privrede za subjekte male privrede koji posluju na podrudčju Unsko-sanskog kantona za 2017. godinu. Nakon javnog poziva za odabir banke za plasman kreditne linije uz subvencioniranje dijela kamatne stope Komisija je utvrdila najpovoljnijom ponudu BBI Bosna Bank International d.d. Sarajevo sa ponuđenom visinom sredstava za liniju finansiranja 12.490.000,00 KM. Ministarstvo privrede će za subvenciju dijela profitne marže obezbjediti iznos od 300.000,00 KM, kazao je ministar Sedić.