Vlada Unsko-sanskog kantona održala je danas 40. sjednicu. Od niza tema koje su razmatrane, premijer Kantona mr.sci. Izudin Saračević posebno izdvaja Inicijativu za izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH . Ovim je Unsko-sanski kanton zvanično podržao Inicijativu za izmjenu i dopunu Zakona o pripadnosti javnih prihoda koju je Federalnom parlamentu uputila Vlada Tuzlanskog kantona.

– Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH je nepovoljan za većinu kantona u Federaciji BiH, ocjena je premijera Saračevića i Unsko-sanski kanton ovim zvanično traži da se ostvari ustavno upravo na jednakost svih kantona i građana Federacije BiH.

Naime, od 2006. godine pojedinačno učešće kantona u raspodjeli prihoda računa prema četiri faktora: broju stanovnika, površini, broju učenika u osnovnom i broju učenika u srednjem obrazovanju. Dodatno je utvrđeno da formula za raspodjelu javnih prihoda za kantone u Federaciji BiH sadrži ponder koji odražava posebne rashodovne potrebe Kantona Sarajevo (2), Bosansko-podrinjski kanton (1,8), Posavski kanton (1,5) i za Kanton 10 (1,1). Ponderi za druge kantone nisu dodijeljeni pa u konačnici kod raspodjele obračun za, na primjer, Kanton Sarajevo iznosi 802 KM po stanovniku, dok za kantone bez posebnih pondera obračunava se dva i tri puta manji iznos po glavi stanovnika.

– Ustanovili smo da je Unsko-sanskom kantonu na ovaj način uskraćeno oko 200 miliona KM, kazao je premijer USK.

Na prijedlog Vida Šantića, ministra privrede članovi izvršne vlast utvrdili su Prijedlog odluke o utvrđivanju javnog interesa za geološka istraživanja mineralnih, termalnih i termomineralnih voda od interesa za Unsko-sanski kanton.

Aktivnosti će se provoditi u saradnji sa lokalnim zajednicama a cilj je inovirati rezultate istraživanja, koja za većinu lokaliteta, datiraju od prije dvije i po decenije, kako bi se sa relevantnim rezultatima moglo pristupiti planiranju projekata razvoja.