UVODNI DIO

U skladu sa Planom pojačanih inspekcijskih nadzora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Bihać na području svih osam općina Unsko-sanskog koji su otpočeli od 01.07.2015. godine, obaveza ovog organa je da u toku aktivnosti izvrši analizu izvršenih nadzora, kao i rezultate poduzetih mjera po osnovu istih.

Osnovni i prioritetni cilj pojačanih inspekcijskih nadzora je suzbijanje svih vidova „rada na crno“ koji obuhvata angažovanje radnika bez zaključenih ugovora o radu sa poslodavcima, kao i obavljanje određenih djelatnosti od strane fizičkih lica-građana bez pribavljenih odobrenja za rad od nadležnog organa uprave.

U pojačanim inspekcijskom nadzorima do sada je učestvovalo 6 inspektora u oblasti radnih odnosa, 7 inspektora u oblasti trgovine i ugostiteljstva, 3 inspektora u oblasti cestovnog prijevoza, 3 inspektora u oblasti veterinarstva i 1 inspektor u oblasti šumarstva (ukupno 20 inspektora).

 

ANALIZA INSPEKCIJSKIH NADZORA

Inspektori u oblasti radnih odnosa izvršili su ukupno 349 inspekcijskih nadzora, evidentirali su u postupku nadzora 1396 radnika, od kojih je 159 radnika zatečeno angažovano „na crno“, tj. bez zaključenih ugovora o radu i da nisu prijavljeni na fond PIO i zdravstvenog osiguranja.

Broj od 159 u odnosu na broj kontrolisanih radnika od 1396 iznosi 11,3%. Upoređujući ovaj procent rada na crno u odnosu na procent iz prethodnih godina (6%), zaključuje se da je u ovoj godini procenat rada na crno porastao za više od 5%, što je svakako rezultat lošeg socioekonomskog stanja u Bosni i Hercegovini pa i u Unsko-sanskom kantonu, prevaziđene i neefikasne zakonske regulative u ovoj oblasti, kao i prethodnih nekontinuiranih pojačanih inspekcijskih nadzora u ovoj oblasti.

U oblasti trgovine i ugostiteljstva izvršeno je ukupno 225 nadzora od kojih u 19 subjekata zatečen je radi bez odobrenja. Broj od 19 u odnosu na kontrolisani broj subjekata 225 iznosi 8,4%. I ovaj procent u odnosu na prethodne godine iznosi za nešto više od 1%, a razlog za ovakvo stanje su svakako faktori koji su navedeni u oblasti radnih odnosa. U 35 subjekata u momentu nadzora utvrđeno je neizdavanje fiskalnih računa, što opet pokazuje loše stanje i u ovoj oblasti. Najveći procent neizdavanje fiskalnih računa evidentiran je u ugostiteljskim objektima, pa i u nekim trgovinskim objektima kao što su trgovine mesa i mesnih prerađevine (mesnice), trgovine kruha i peciva (pekare), kao i uslužnim i obrtničkim djelatnostima (frizerski saloni, serviseri itd.).

U oblasti cestovnog prijevoza izvršeno je ukupno 97 inspekcijskih nadzora i u odnosu na broj izdanih prekršajnih naloga (57) koji se odnose na pravno i odgovorno lice, kao i vozača, te broj donijetih rješenja o otklanjanju nedostataka (11), može se zaključiti da i u ovoj oblasti nije dobro stanje koje se prevashodno odnosi na prijevoz tereta-roba suprotno odobrenim tehničko-eksploatacijskim uvjetima, prijevoz putem vozača koji ne ispunjavaju uvjete u skladu sa Zakonom o cestovnom prijevozu, kao i nedostatak određene potrebne dokumentacije u vozilu.

U toku ovih pojačanih nadzora u određenim periodima uključivani su i veterinarski inspektori koji su u prometu sa saobraćajnim inspektorima vršili kontrolu prometa životinja i proizvoda životinjskog porijekla, te sa tržišnim inspektorima vršili kontrolu zdravstvene ispravnosti mesa i mesnih prerađevina u objektima za promet mesa. Inspektori su izdali 11 prekršajnih naloga i donijeli su 3 rješenja o otklanjanju nedostataka. Zbog čestih pojava nelegalnog klanja i prometa mesa i mesnih prerađevina u određenim objektima kao i na određenim mjestima (pijace, štandovi uz saobraćajnice itd.) naročito u zimskom periodu, Uprava za inspekcijske poslove će u narednom periodu planirati posebne inspekcijske nadzore u cilju uređenja ove oblasti i sprječavanja ovih oblika neregularnosti.

Šumarski inspektor u inspekcijskom timu zajedno sa inspektorom rada vršio je nadzore u oblasti iskorištavanja šuma u šumskim radilištima kao i na mjestima gdje određeni subjekti obavljaju djelatnost sječe i cijepanja šumskih sortimenta posebno ogrjevnog drveta. Izvršena su 32 inspekcijska nadzora. U 5 subjekata utvrđene su nepravilnosti, donijeta su 4 rješenja o otklanjanju nedostataka i izdat je 1 prekršajni nalog.

 

REZULTATI PODUZETIH MJERA POJAČANIM INSPEKCIJSKIM NADZORIMA

U dosadašnjem toku aktivnosti pojačanih inspekcijskih nadzora 20 inspektora je izvršilo 739 inspekcijskih nadzora, iskontrolisano, odnosno evidentirano je 1453 radnika, zatečena su 159 radnika angažovani suprotno zakonu (rade na crno), 19 subjekata je zatečeno da rade bez odobrenja, 10 subjekata je odmah zapečaćeno koji su radili bez odobrenja, odnosno bez propisanih uvjeta, izdano je 205 prekršajnih naloga u iznosu od 162.080 KM podnešeno je 6 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka nadležnim sudovima, donijeto je 57 rješenja o otklanjanju nedostataka i 19 rješenja o zabrani rada. Nakon izvršenog inspekcijkog nadzora u oblasti radnih odnosa 95 zaposlenika je zasnovalo radni odnos.

Oblik preventivnog djelovanja Kantonalne uprave za inspekcijske poslove putem blagovremenog medijskog obavještenja i izvještavanja predstavlja i dalje najefikasniji način suzbijanja svih vidova nezakonitog rada, što se dokazuje preliminarnim rezultatima JU „Služba za zapošljavanje USK-a“ i Porezne uprave FBiH-Kantonalni ured Bihać.

Prema preliminarnim rezultatima JU Služba za zapošljavanje USK-a za ovaj period sa evidencija je odjavljeno 505 osoba radi zasnivanja radnog odnosa dok je 350 osoba prijavljeno na evidencije koje su došle iz radnog odnosa. Analizirajući ove podatke sa kompletnim stanjem evidencija u Službi za prethodne periode, može se zaključiti da je u ovom periodu zaustavljen trend rasta broja prijavljenih osoba na evidenciji u odnosu na broj odjavljenih osoba koje se odjavljuju radi zasnivanja radnog odnosa u određenim subjektima nadzora. Svakako ovo je rezultat dobre saradnje i koordinacije Uprave za inspekcijske poslove i JU službe za zapošljavanje u toku ovih aktivnosti.

Zvanične podatke od Kantonalnog ureda Bihać Porezne uprave FBiH nismo uspjeli dobiti, međutim u usmenoj komunikaciji sa istima došlo se do saznanja da su u ovom periodu porasli prihodi po osnovu doprinosa za PIO, zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti u odnosu na isti period prethodne godine.

 

ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

Analizirajući izvršeno do sada i rezultate poduzetih mjera po osnovu istog, došlo se do zaključka da su povremeni ali i kontinuirani pojačani inspekcijski nadzori putem mješovitih inspekcijskih timova najbolji oblik inspekcijskog djelovanja s ciljem sprječavanja nezakonitog rada i svih oblika nezakonitosti i u drugim upravnim oblastima, što se dokazuje gore navedenim preliminarnim podacima JU Službe za zapošljavanje USK-a i Porezne uprave.

Inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Bihać će u narednom periodu nastaviti sa ovim aktivnostima u kapacitetima u kojima je to trenutno moguće i to prioritetno kod onih subjekata koji češće prave prekršaje Zakona o radu, Zakona o trgovini, Zakona o ugostiteljstvu i turizmu, kao i Zakona o fiskalnim sistemima.

S ciljem još efikasnijeg i djelotvornijeg načina suzbijanja „rada na crno“ pored kontinuiranih redovnih i povremenih pojačanih inspekcijskih nadzora u određenim oblastima Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Bihać će u narednom periodu poduzeti sljedeće aktivnosti:

  • U suradnji sa resornim ministarstvima osmisliti način distribuiranja medijsko-propagandnog materijala s ciljem edukacije i poticanja naših građana (zaposlenika, korisnika usluga, kupaca) na obaveze koje su dužni primjenjivati i slijediti u skladu sa Zakonom koji bi direktno na terenu i u svim prilikama bili najefikasnije oružje za sprječavanje svih oblika nezakonitosti,
  • Inicirati promjenu zakonske regulative naročito u oblasti radnog zakonodavstva sa nivoa Federacije koja je povjerena na nadzor kantonalnim inspektorima,
  • Insistirati na kontinuiranoj i efikasnijoj komunikaciji razmjene informacija koje treba Uprava da dobije od resornih organa uprave, ustanova i preduzeća kojima su povjerena javna ovlaštenja a sve radi zaštite javnih sredstava,
  • Insistirati na poboljšanju suradnje sa Poreskom upravom i Policijskim organima.

U prilogu ove informacije je izvještaj o pojačanim inspekcijskim nadzorima za period 01.07.2015. do 20.07.2015. godine.

 

Po ovlaštenju Vlade USK
D I R E K T O R
mr.sci. Mahmut Jukić