1. DIREKTOR KANTONALNE UPRAVE ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

OPIS POSLOVA

Opis poslova sadržan je tekstu Javnog konkursa, koji je objavljen na službenoj internet stranici Vlade Unsko – sanskog kantona (član 4. stav (2) alineja e) Uredbe o postupku imenovanja na upražnjene pozicije državnih službenika sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima u kantonalnim organima uprave i upravnim organizacijama).

 

OPĆI  USLOVI ZA VRŠENJE POSLOVA :

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 2. da je stariji od 18 godina;
 3. da ima univerzitetsku diplomu ili diplomu druge obrazovne ili akademske kvalifikacije

najmanje VII stepena stručne spreme ili visoko obrazovanje I (240 ECTS), II ili III ciklusa

Bolonjskog sistema studiranja;

 1. da je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto;
  5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije otpušteno

iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i

Hercegovini;
6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;

 1. da se ne vodi krivični postupak protiv tog lica.

 

Pored općih uslova predviđenih članom 36. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove  i to:

 • završena Visoka stručna sprema VII stepen ili diploma  visokog obrazovanja po Bolonjskom sistemu  studiranja I, (240 ECTS),II ili III ciklusa-pravne, ekonomske, veterinarske, poljoprivredne, šumarske, građevinske, tehnološke, arhitektonske, tehničke, mašinske, rudarske, geološke, elektrotehničke, medicinske, hotelijerske, farmaceutske, saobraćajne, politološke, pedagoške, filozofske, filološke, prirodno-matematičke, turističko -ugostiteljske ili zdravstvene struke
 • položen stručni ispit
 • najmanje sedam godina radnog iskustva u struci.

 

Kandidat/kinja koji bude izabran na poziciju dužan/na je prije preuzimanja dužnosti  dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak.

 

 

PRIJAVLJIVANJE NA KONKURS:
Zainteresirani kandidati su obavezni uz prijavu na konkurs dostaviti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije), ne starije od 6 mjeseci:

 1. biografija sa adresom stanovanja i kontakt telefonom;
 2. uvjerenje o državljanstvu;
 3. izvod iz matične knjige rođenih
 4. diploma VII stepena – fakultetska diploma ili diploma visokog obrazovanja po Bolonjskom sistemu studiranja (nostricifirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nastaloj raspadom bivše SFRJ nakon 06.04.1992.g.);
 5. potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu/stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme;
 6. dokaz o položenom stručnom ispitu ili ispitu općeg znanja za rad u organima uprave;
 7. uvjerenje/izjava (ovjerena) da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
 8. ovjerena izjava da nije obuhvaćeno odredbom člana IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
 9. dokaz o poznavanju rada na računaru.

O datumu, vremenu i mjestu održavanja intervjua za provjeru profesionalnih sposobnosti,  kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa,  bit će obaviješteni pismenim putem.
Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjavanju uslova  dostaviti u zatvorenoj koverti putem pošte, preporučeno ili lično na protokol:

Komisija za provođenje Javnog konkursa za imenovanja na upražnjene pozicije državnih službenika sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima,

„Javni konkurs za imenovanja na upražnjenu poziciju državnog službenika sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima – direktor Kantonalne uprave za inspekcijske poslove – ne otvarati, Bihać, Ul. Alije Đerzeleza br. 6.“

Javni konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama  „Dnevni list“  i na službenoj internet  stranici Vlade Unsko-sanskog kantona.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

PREMIJER KANTONA
mr.sci. Izudin Saračević