129. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

18.11.2017 - 14:09 by Administrator

U Bihaću je danas održana 129. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona kojom je, u odustvu premijera, predsjedavao Dragan Polimanac, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
Članovi Vlade Kantona na prijedlog Nikole Findrika, ministra pravosuđa i uprave, razmatrali su i usvojili Uredbu o uslovima, načinu i programu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Unsko-sanskom kantonu te Uredbu o osnivanju disciplinske komisije. Ova komisija provodit će postupak utvrđivanja disciplinske odgovornosti državnih službenika i namještenika u organima državne službe Unsko – sanskog kantona za teže povrede službene dužnosti.

Vlada Kantona donijela je Odluku o isplati sredstava iz Budžeta Unsko-sanskog kantona - regres za 2017.godinu, za sve zaposlene kod budžetskih korisnika, a koji su stekli pravo na regres. Akontativno visina regresa utvrđena je u iznosu od 415 KM, osim za sudije, tužioce i stručne saradnike koji obavljaju sudsku funkciju, za koje je iznos regresa određen u skladu Zakonom o platama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine i iznosi 1247 KM za sudije i tužioce a za stručne saradnike koji obavljaju sudsku funkciju 624 KM.

Na prijedlog Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Vlada USK, na današnjoj sjednici, je razmatrala i usvojila Prijedlog Plana zaštite kvalitete zraka Unsko-sanskog kantona 2017.- 2022.godina. Zakonski osnov za donošenje kantonalnog Plana zaštite kvalitete zraka sadržan je u Zakonu o zaštiti kvalitete zraka gdje je propisano da se Plan zaštite kvalitete zraka donosi na period od najmanje pet godina kao dio kantonalnih planova zaštite okoliša i koja imaju za cilj poboljšanje kvaliteta zraka i mora biti usaglašen sa Federalnom strategijom zaštite kvalitete zraka.
Danas je razmatran i Program rada Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona za 2018. godinu. Radi kvalitetnijeg rada Zavoda insistirat će se na primjeni strategije razvoja zdravstva kao i planova zdravstvene zaštite a koje bi obuhvatile definiranje mjera sa krajnjim ciljem otklanjanja slabosti zdravstvenog sistema i koje bi rezultirale boljom efikasnošću zdravstvenih ustanova.

- Bilo bi neophodno utvrditi mrežu zdravstvenih kapaciteta u cilju racionalnijeg korištenja raspoloživih zdravstvenih resursa i na taj način razvoj kapaciteta usmjeriti i prilagoditi stvarnim potrebama za zdravstvenom zaštitom, zatim napraviti plan potrebnih zdravstvenih radnika koji bi bio usklađen sa standardima potrebnih kadrova u zdravstvenoj zaštiti posebno specijalista i subspecijalista, a veoma bitan segment, radi kontrole izvršenih zdravstvenih usluga i općenito provođenja zdravstvene zaštite na području USK je uspostavljanje zdravstveno-inspekcijskog nadzora, naveo je direktor ZZO USK Almin Handanagić.

Na 129. sjednici razmatran je i periodični izvještaj Komisije za koncesije sa posebnim akcentom na plaćanje obaveza po ugovorima. Od koncesija je Kanton, u trećem kvartalu 2017.godine, prihodovao 164 715 KM, rečeno je, a očekuje se, u narednom periodu, da će potpisivanjem novih ugovora povećati se i prihodi po osnovu koncesionih naknada.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Nedavni dogadaji

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

13.04.2018

Javna licitacija za prodaju viljuškara putem ...

Javna licitacija za prodaju viljuškara putem prikupljanja ponuda dostavljenih ...

26.02.2018

Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja ...

Federalni zavod za zapošljavanje će 27.2.2018. godine u 8 sati objaviti prvi ...

22.08.2017

Javni poziv subjektima male privrede (MSP) ...

Na osnovu Ugovora o poslovnoj saradnji Vlade Unsko-sanskog Kantona i Bosna Bank International ...

21.08.2017

PONIŠTENJE I PONOVNI JAVNI KONKURS ZA IMENOVANJE ...

Vlada Unsko-sanskog kantona je poništila te ponovila javni konkurs za imenovanje ...

Javne Nabavke

16.05.2018

Nabavka usluga prevoza

Nabavka usluga prevoza.

03.05.2018

Nabavka kancelarijskog materijala

Nabavka kancelarijskog materijala 

03.05.2018

Nabavka nafte i naftnih derivata

Nabavka nafte i naftnih derivata.

03.05.2018

Nabavka štampanja u toku 2018. god

Nabavka  štampanja u toku 2018. god.