136. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

09.04.2020 - 19:22 by Administrator

Vlada Kantona prihvatila je prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta o davanju na privremeno korištenje prostorija JU Mješovita srednja škola, Bihać Pravnom fakultetu Univerziteta u Bihaću dok se ne stvore uvjeti za funkcionisanje Pravnog fakulteta u prostoru koji je Pravni fakultet ranije koristio.

Damir Omerdić, ministar obrazovanja, nauke kulture i sporta prezentovao je Informaciju o realizaciji online nastave sa prijedlogom mjera za ublažavanje stanja u vrijeme prirodne nepogode. Ministarstvo je predložilo, između ostalog, da se privatnim predškolskim ustanovama koje svoju djelatnost obavljaju na području Unsko-sanskog kantona, dodijele jednokratna novčana sredstva iz budžeta Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK, radi prevazilaženja finansijske štete nastale kao posljedica obustave rada, za učešće u troškovima isplate plata uposlenicima ustanova razdijeljenih proporcionalno broju uposlenika svake ustanove, a u skladu sa budžetskim mogućnostima; da se Srednjoj poljoprivrednoj školi „Sanus Futurum" Sanski Most obezbijedi repromaterijal iz sredstava Ministarstva poljoprivrede USK, a u skladu sa budžetskim mogućnostima; da se prevozničkim firmama, sa kojima je potpisan ugovor o prijevozu učenika, povodom prevazilaženja finansijske štete nastale kao posljedica obustave redovnog odgojno obrazovnog procesa, iz sredstava Ministarstva privrede USK dodijele jednokratna novčana sredstva, u određenom postotku u odnosu na ukupan iznos koji neće biti realizovan za period obustave prijevoza učenika, a u skladu sa budžetskim mogućnostima. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta će izraditi i Priručnik sa metodičkim uputama za obrazovanje na daljinu u periodu prekida redovne nastave za osnovne i srednje škole na području Unsko-sanskog kantona.

Iz resora zdravstva, rada i socijalne politike Vlada je donijela odluku o rasporedu sredstava prikupljenih u toku oktobra za obilježavanje Dječije nedjelje za 2018. godinu. Sredstva u iznosu od 4.809, 15 KM utrošit će se za podršku socijalno ugroženim porodicama sa djecom za nabavku osnovnih živežnih namirnica, lijekova, dezinfekcijskih sredstava i zaštitnih maski i rukavica, sa ciljem prevazilaženja situacije nastale proglašenjem pandemije COVID-19.

Ermin Zulić, ministar za pitanja boraca i RVI obrazložio je Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija i postupka na osnovu kojih će se dodjeljivati tekući grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama iz Budžeta USK putem Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida.

- Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i postupak na osnovu kojih se dodjeljuju sredstva tekućih grantova pojedincima i neprofitnim organizacijama iz Budžeta Unsko-sanskog kantona putem Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida. Planirana sredstva Budžetom Unsko-sanskog kantona za tekuću budžetsku godinu grantovi pojedincima i neprofitnim organizacijama dodjeljuju se i koriste u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona, a realiziraju na se na području Unsko-sanskog kantona i na području općina van Kantona i to Prijedor, Bosanski Novi, Bosanska Dubica, Bosanska Gradiška i Bosanska Kostajnica, kaže ministar Zulić.

Na današnjoj sjednici razmatran je i Izvještaj o realizaciji kantonalnih i federalnih novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2019. godinu te Prijedlog Odluke o vrsti, osnovama kriterijima i načinu ostvarivanja novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2020.godinu.

- Uzimajući u obzir da je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila Odluku i Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2020. godinu, a u vezi harmonizacije novčanih podrški na oba nivoa, nužno je usvojiti ovu Odluku i krenuti u realizaciju novčanih podrški za poljoprivredu s kantonalnog nivoa. Za realizaciju ove Odluke potrebna su sredstva u iznosu od 4.780.000,00 KM. U Budžetu Unsko-sanskog kantona za 2020. godinu za novčane podrške u poljoprivredi odobren je iznos u visini od 4.700.000,00 KM za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima-poticaji u poljoprivredi i poljoprivrednoj proizvodnji i iznos od 8000000 KM subvencije javnim preduzećima u poljoprivredi. Ovom Odlukom utvrđene su vrste, osnovni kriteriji i način ostvarivanja novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz Budžeta Unsko sanskog kantona za 2020.godinu. Novčane podrške iz ove Odluke ostvaruju pravna i fizička lica prema kriterijima propisanim u Uputstvu za ostvarivanje kantonalnih novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2020. godinu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Unsko-sanskog kantona. Ministarstvo će vršiti poslove realizacije novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz Budžeta USK-a u saradnji sa: općinskim/gradskim poljoprivrednim službama Unsko sanskog kantona, Upravom za inspekcijske poslove Unsko-sanskog kantona, Poljoprivrednim zavodom Unsko-sanskog kantona, Veterinarskim zavodom i drugim organizacijama, obrazloženje je Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

13.01.2020

-Javni poziv za nabavku usluga stručnog ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za nabavku usluga stručnog usavršavanja

15.10.2019

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup prostora za potrebe ...

04.07.2019

JAVNI POZIV za imaoce pravosnažnih sudskih ...

Na osnovu Zaključka Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-07-351/19 od 25.04.2019.godine, ...

25.06.2019

JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA ...

Preuzmi dokument: JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ...

Javne Nabavke

29.05.2020

Plan javnih nabavki za 2020. godinu

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", ...

27.05.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

27.05.2020

Nabavka kafe aparata

Nabavka kafe aparata

22.05.2020

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke