163. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

30.06.2020 - 14:46 by Administrator

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskg kantona. Članovi Vlade Kantona razmatrali su: Dokument okvirnog Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2021.-2023.godinu, nacrt Programa javnih investicija Unsko-sanskog kantona 2021.-2023. i izvještaj o radu JU Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona Bihać za 2019. godinu. 

Na prijedlog ministarstva finansija, Vlada Unsko- sanskog kantona na 163. sjednici usvojila je Dokument okvirnog budžeta Unsko-sanskog kantona za period 2021.- 2023.godina i isti će uputiti Skupštini Unsko-sanskog kantona kao informaciju uz Budžet za 2021. godinu.

Finansijske projekcije ukazuju na pad prihoda, kaže ministar finansija Vedran Prša.

- Ukupni prihodi ( budžetska sredstva bez vlastitih i namjenskih sredstava) na koje Kanton zbog novonastale situacije može računati u 2020. godini iznose 183,76 mil. KM, bez zaduživanja, što je u odnosu na plan Budžeta 2020. godine manje za 15,1 % ili u apsolutnom iznosu za 32,77 mil. KM, što stvara slabu bazu osnovu za poređenje u narednom periodu. U revidiranoj projekciji prihoda za 2020. godinu planirane su tekuće potpore od višeg nivoa vlasti u iznosu od 24,6 mil KM, kolike su bile procjene da bi naš Kanton mogao dobiti od Federacije BiH od sredstava MMF-a, kao pomoć za prevazilaženje novonastale situacije. Bez ovih sredstava Kanton u tekućoj godini neće biti u mogućnosti servisirati svoje zakonom predvidene obaveze i Rebalans budžeta za 2020. godinu koji se priprema bez značajnih ušteda po svim rashodima i izdacima neće biti moguće usvojiti. Ukoliko ne dođe do značajnih poremećaja u ekonomskom razvoju odnosno ostalih makroekonomskih parametara u narednom periodu očekuje se da bi Kanton mogao raspolagati sa 169,26 mil. KM u 2021. godini, što je za 21,83% manje sredstava od plana budžeta u 2020.godini. U 2022. godini očekuje se 176,83 mil.KM i 180,29 mil. KM u 2023. godini, što predstavlja blago povećanje zbog slabe bazne osnove u 2020. i 2021. godini ali koje još nije dovoljno da nadomjesti prihode ostvarene u toku 2019. godine koji su iznosili 198,14 mil.KM. Zbog toga posebnu pažnju pri planiranju Rebalansa budžeta za 2020. godinu kao i budžeta za 2021. godinu treba obratiti na rashodovnu stranu koja je u principu uvijek veća od prihodovne strane, jer su obaveze utvrđene zakonima daleko veće od realnih mogućnosti kantona. Nadalje, nije realno očekivati da će se Kanton moći do kraja godine dodatno zadužiti za 13,92 mil. KM, koliko nedostaje sredstava u odnosu na planirane rashode, te će to biti još jedan izazov koji Vlada treba da razriješi i ozbiljno se pozabavi reformama svih sektoru u cilju smanjenja javne potrošnje. Naime, svi dosadašnji budžeti, tj rashodovne strane budžeta, daleko premašuju realni okvir raspoloživih sredstava, što dovodi Ministarstvo finansija u nezavidnu situaciju da udovolji zahtjevima ali i zakonskoj potrebi planiranja budžeta u okviru realnih prihoda za dati period. To je dovelo do akumuliranja nepokrivenog deficita koji iz godine u godinu se povećava i sa 31.12.2019. iznosi 70,402 mil KM, obrazložio je ministar Prša.

Na današnjoj sjednici usvojen je i Program javnih investicija. Program javnih investicija sadrži podatke o projektima po sektorima i podnosiocima prijedloga projekata, po izvorima, vrsti i načinu finansiranja u trogodišnjem periodu . Osnovni cilj Programa javnih investicija (PJI) Unsko-sanskog kantona je usklađivanje razvojnih projekata sa realnim izvorima finansiranja za njihovu realizaciju te omogućava rangiranje projekta po određenim kriterijima za kvalitetnije donošenje razvojnih investicijskih odluka i optimalnu alokaciju razvojnih resursa.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

13.01.2020

-Javni poziv za nabavku usluga stručnog ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za nabavku usluga stručnog usavršavanja

15.10.2019

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup prostora za potrebe ...

04.07.2019

JAVNI POZIV za imaoce pravosnažnih sudskih ...

Na osnovu Zaključka Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-07-351/19 od 25.04.2019.godine, ...

25.06.2019

JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA ...

Preuzmi dokument: JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ...

Javne Nabavke

30.06.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmi PDF dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - 30. juni 2020

30.06.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Preuzmi dokument: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - 30. juni 2020.

30.06.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

30.06.2020

Nabavka usluga održavanja računarske opreme ...

Nabavka usluga održavanja računarske opreme – printera i fotokopir aparata