172. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

28.07.2020 - 15:45 by Administrator

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Između ostalog, članovi Vlade Kantona dali su saglasnost na Odluku Upravnog odbora JU Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa kojom je za direktora Zavoda imenovan Amir Kadić. Usvojen je i Plan i program rada ovog Zavoda za tekuću godinu. 

Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Vlada Unsko-sanskog kantona je, na današnjoj sjednici, donijela Odluku o uspostavljanju Policijskog odbora. Policijski odbor je nadležan za preispitivanje svih žalbi koje predviđa Zakon o policijskim službenicima Unsko-sanskog kantona, kao i bilo koje druge odluke ili radnje poduzete ili nepoduzete od strane policijskog organa a koje se odnose na status policijskih službenika, u skladu sa Zakonom o policijskim službenicima Unsko-sanskog kantona i podzakonskim aktima.

Vlada Unsko-sanskog kantona prihvatila je Izvještaj o korištenju tekuće budžetske rezerve za period 01.01.- 30.06. 2020 godine, obrađivača Ministarstva finansija i uputila ga Skupštini USK na razmatranje. 

U skladu s odredbama Zakona o Budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine hitni i nepređvideni izdaci koji se pojave u toku budžetske godine podmiruju se iz sredstava tekuće budžetske rezerve utvrđene u Budžetu. Budžetom Unsko-sanskog kantona za 2020. godinu planirana je tekuća budžetska rezerva u iznosu od 200.000 KM a u izvještajnom periodu 01.01.-30.06.2020 godine je odobreno korištenje 112 200 KM.

Na 172. sjednici razmatrana je i prihvaćena Informacija Kantonalne uprave civilne zaštite Unsko-sanskog kantona o poduzetim aktivnostima za vrijeme proglašenja stanja prirodne nepogode o izvršenim poslovima i zadacima izvršenim od dana donošenja Odluke o proglašenju stanja prirodne nepogode na području Unsko-sanskog kantona od 20.03.2020. godine do dana donošenja Odluke o prestanku stanja prirodne nepogode na području Unsko-sanskog kantona 04.06.2020. godine.

Na prijedlog Ministarstva privrede i Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donesene su dvije odluke o prenamjeni sredstava za programe usmjerene na ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih pojavom koronavirusa.

Na prijedlog Ministarstva privrede izvršena je preraspodjela 2.530.000 KM iz sredstava ostvarenih u procesu privatizacije za finansiranje subvencija poduzećima i poduzetnicima kroz implementaciju programa podrške subjektima male privrede.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva članovi Vlade USK donijeli su odluku o preraspoređivanju iznosa od 2.620.000 KM, prikupljenih po osnovu korištenja poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe i za čije korištenje se do dana stupanja na snagu Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica primjenjivao Zakon o poljoprivrednom zemljištu. Sredstva će biti korištena za finansiranje subvencija u poljoprivredi i to za subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima u poljoprivrednoj proizvodnji 2,3 miliona, za subvencije javnim poduzećima u poljoprivredi bit će raspoređeno 80 000 KM i za subvencije poticanja razvoja poljoprivredne proizvodnje u programu podrške start up projektima mladih poljoprivrednih poduzetnika namijenjeno je 200 000 KM. 

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva USK je u prošloj godini pokrenulo program subvencioniranja biznis projekata mladih poljoprivrednih prizvođača i program je pokazao pozitivne rezultate te je odlučeno da osiguraju sredstva da se program podrške start up poduzećima mladih nastavi i ove godine, kazao je Sulejman Kulenović, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

16.11.2020

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

03.11.2020

Javni konkurs za imenovanje na upražnjenu ...

Preuzmi dokument: Javni konkurs za imenovanje na upražnjenu poziciju rukovodećeg ...

09.10.2020

Oglas za imenovanje na poziciju kantonalnog ...

Preuzmi oglas: Oglas za imenovanje na poziciju kantonalnog pravobranioca 

06.10.2020

ISPRAVKA I DOPUNU JAVNOG KONKURSA

Preuzmi dokument: Ispravka i dopuna konkursa, 06.10.2020.

Javne Nabavke

26.11.2020

Nabavka tri putnička motorna vozila

Nabavka tri putnička motorna vozila

18.11.2020

LOT 1, nabavka, isporuka i montaža klima uređaja

LOT 1, nabavka, isporuka i montaža klima uređaja

18.11.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača