225. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

06.09.2018 - 23:19 by Administrator

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Skupštini Kantona na razmatranje Vlada je uputila prijedlog odluke o davanju saglasnosti za kreditno zaduženje za likvidnost putem revolving kredita za Kantonalnu bolnicu ,,Dr.lrfan Ljubijankić“, Bihać. 
Upravni odbor KB Bihać kao razlog za donošenje ove odluke naveo je omogućavanje tekuće likvidnosti ove zdravstvene ustanove, a Kantonalna bolnica obratila se Mnistarstvu zdravstva i socijalne politike sa zahtjevom za davanje saglasnosti za kreditno zaduženje putem revolving kredita u iznosu od 2 miliona KM, na period od 12 mjeseci.

Na prijedlog Muhameda Ramića, ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta Vlada USK danas je usvojila program utroška sredstava tekućeg granta za mlade. Sredstva u iznosu od 100 000 KM namijenjena su za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata asocijacija i udruženja mladih koja su registrirana za obavljanje navedene djelatnosti i koji svoju aktivnost obavljaju na području Unsko-sanskog kantona. Sredstva će mogu korisliti i za nabavku opreme, instrumenata, dijelova opreme i materijalno-tehničkih sredstava neophodnih za ostvarivanje programskih zadataka, za sanaciju i adaptaciju prostorija, a sve u cilju stvaranja preduslova za rad asocijacija i udruženja mladih.

Vlada Kantona usvojila je danas i Informaciju o obavljenoj žetvi za 2018. godinu na području Unsko-sanskog kantona. Informacija Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva sačinjena je na osnovu podataka općinskih/gradskih poljoprivrednih službi sa područja Unsko-sanskog kantona. Analizirajući period 2011- 2018. godina, Ministarstvo je ukazalo da su sjetvene odnosno žetvene površine pod strnim žitima bile približno iste i kretale se u prosjeku oko 10% obradivih površina na Unsko-sanskom kantonu. Najmanje zasijanih i požnjevenih površina je upravo u 2018. godine - 9.387 hektara. 

Iz resora ovog Ministarstva razmatrana je i Informacija o poduzetim aktivnostima u preuzimanju čuvarske službe iz nadležnosti Kantonalne uprave za šumarstvo u nadležnost ŠPD "Unsko-sanske šume" d.o.o. Bosanska Krupa koje podrazumijevaju primopredaju čuvarskih reona i preuzimanje uposlenika koji su radili na poslovima neposredne zaštite šuma, u skladu sa Zakonom o šumama USK. 
Vlada je zaključkom obavezala ŠPD ,,Unsko-sanske šume" Bosanska Krupa da bivšim namještenicima na poslovima čuvara šuma u Kantonalnoj upravi za šumarstvo u roku od osam dana ponudi zaključenje ugovora o radu na neodređeno vrijeme u ŠPD te da u roku od 30 dana okončaju poslove primopredaje čuvarskih reona. 
Kantonalna uprava za šumarstvo, koja se nalazila u sastavu Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je u svojoj nadležnosti imala osiguravanje neposredne zaštite državnih i privatnih šuma putem čuvarske službe. Izmjenama i dopunama Zakona o šumama Kantonalnoj upravi za šumarstvo prestala je nadležnost neposredne zaštite državnih i privatnih šuma putem čuvarske službe, a ŠPD Unsko –sanske šume je obavezana osigurati neposrednu zaštitu i formirati čuvarsku službu. Zakon o šumama dopunjen je odredbom koja propisuje da u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona, zaposlenici koji su bili zaposleni u Kantonalnoj upravi za šumarstvo na poslovima neposredne zaštite šuma preuzimaju se i raspoređuju u ŠPD bez javnog poziva, a u skladu sa stručnom spremom i radnim iskustvom. Kako u roku od šest mjeseci nije izvršena implementacija novim Zakonom o izmjeni Zakona o šumama taj rok je bio već produžen za šest mjeseci, navodi se u Informaciji Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

- Iako je direktor Kantonalne uprave za šumarstvo odmah po donošenju rješenja o raskidu radnog odnosa za čuvare i dostavio dokumentaciju ŠPD "Unsko-sanske šume" radi preuzimanja i zasnivanja radnog odnosa, ovim namještenicima od strane ŠPD "Unsko-sanske šume" još uvijek nije ponuđen ugovor. U skladu sa Zakonom o šumama u isto vrijeme je tekao rok žalbe i oni su iskoristili svoje pravo na pravni lijek i izjavili žalbe na rješenje. Smatrajući da pravosnažnost rješenja o prestanku radnog odnosa uposlenika u državnoj službi ne obavezuje ŠPD u smislu njihovog preuzimanja, odnosno provedbe njihove zakonske obaveze i da nema pravnog razloga koji bi dovodio u pitanje valjanost ugovora o radu koji bi zaključili ovi uposlenici i ŠPD, jer bi stupanjim na rad zasnovali novi radni odnos čime bi i izjavljene žalbe izgubile osnov, ovo Ministarstvo ne može prihvatiti ovakva objašnjenja ŠPD te predlaže Vladi Unsko-sanskog kantona da, u cilju poduzimanja potrebnih mjera, donese zaključak koiim će obavezati ŠPD Unsko-sanske šume Bosanska Krupa i Kantonalnu upravu za šumarstvo da okončaju primopredaju čuvarskih reona i preuzimanje uposlenika – čuvara šuma, kazao je Dragan Polimanac, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. 

Husein Rošić, premijer Unsko-sanskog kantona je obavezao ovo Ministarstvo da zajedno sa Ministarstvom privrede i kantonalnom inspekcijom sačini i informaciju o cijenama ogrijevnog drveta na prostoru USK.

- Do naredne sjednice treba pripremiti informaciju sa prijedlogom mjera da se zaustavi divljanje cijena ogrijevnog drveta za građane, koji se žale da metar ogrijevnog drveta plaćaju od 100 pa čak i do 130 KM, kazao je premijer Rošić. 

Članovi Vlade USK razmatrali su na 225. sjednici i polugodišnji izvještaj o realizaciji kantonalnih novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2018. godinu. U 2018. godini u Budžetu Unsko-sanskog kantona planirano i odobreno je 4.000.000 KM za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima -poticaji u poljoprivredi i poljoprivrednoj proizvodnji i 40.000 KM za subvencije javnim preduzećima u poljoprivredi, što sveukupno iznosi 4.040.000 KM. 

Sa 30.06.2018. godine odobrene su 553 aplikacije u ukupnom iznosu od 664.393 KM. Preostali iznos od 3.335.606 KM, kao i iznos od 40.000 KM biće odobren do kraja budžetske godine u skladu sa Odlukom o vrsti, osnovnim kriterijima i načinu ostvarivanja novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, nakon završetka proizvodnog ciklusa, sukcesivno, u zavisnosti od vrste proizvodnje i po prispjeću zahtjeva za ostvarivanje prava na iste u skladu sa odobrenim novčanim sredstvima u Budžetu.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

17.05.2019

Javna licitacija za prodaju dizel generatora ...

PREUZMI DOKUMENT: Javna licitacija za prodaju dizel generatora SET „EZS ...

13.05.2019

PONIŠTENJE I PONOVNI JAVNI KONKURS za imenovanja ...

Preuzmi dokumnet:  PONIŠTENJE I PONOVNI JAVNI KONKURS za imenovanja ...

18.03.2019

JAVNI KONKURS za imenovanje na upražnjenu ...

Preuzmi dokumentaciju: JAVNI KONKURS za imenovanje na upražnjenu poziciju rukovodećeg ...

24.12.2018

Poništavanje Javnog oglasa

PREUZMI DOKUMENT: Poništavanje Javnog oglasa 24.12.2018.

Javne Nabavke

13.06.2019

Nabavka usluge aktivacije alarmnog sistema ...

Nabavka usluge aktivacije alarmnog sistema u Poljoprivrednom zavodu

10.06.2019

Nabavka usluga redovnog održavanja i servisiranja ...

Nabavka usluga redovnog održavanja i servisiranja voznog parka Vlade Unsko-sanskog ...

10.06.2019

Nabavka radova na sanaciji slivnika i rekonstrukciji ...

Nabavka radova na sanaciji slivnika i rekonstrukciji kanalizacione mreže

10.06.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača