27. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

05.04.2019 - 14:46 by Administrator

Vlada Unsko-sanskog kantona zasjedala je danas u Bihaću. Premijer Mustafa Ružnić i resorni ministri, između ostalog, razmatrali su i prihvatili Izvještaj o radu budžetskih inspektora za period 01.01-31.12.2018.godine.

Cilj izvještaja je ukazati na stanje zatečeno prilikom vršenja inspekcijskog nadzora kod korisnika budžetskih sredstava na području Unsko sanskog kantona, pojavama, problemima i poduzetim mjerama u slučaju utvrđenih nedostataka. Inspekcijske kontrole u 2018.godini, vršene su na osnovu: zahtjeva ovlaštenih lica budžetskih korisnika, zahtjeva predsjednika nadzornog odbora, zahtjeva uposlenika, potpisanih i anonimnih predstavki fizičkih lica. 
U periodu 01.01. do 31.12.2018. godine, na osnovu izdatih naloga od strane Ministra finansija, budžetski inspektori su obavili 39 nadzora po postupku inspekcijske kontrole, u okviru kojih su sačinjeni zapisnici o izvršenom nadzoru. Od 39 nadzora šest nadzora je prenijeto iz 2017.godine i i okončani su do marta 2018.godine. U toku 2018.godine okondano je 18 nadzora , dok je 12 nadzora u postupku i prenijeto u 2019.godinu. U 2019.godinu je prenijeto i devet neizvršenih nadzora kod invalidnih udruženja. 

Zapisnicima o izvršenom budžetskom nadzoru, subjektima nadzora, naloženo je više od 150 mjera za otklanjanje nepravilnosti i nezakonitosti, s ciljem otklanjanja utvrđenih nepravilnosti i sprječavanja da se iste ponove u narednom periodu.

Shodno Uredbi o budžetskom nadzoru, budžetski inspektori su u obavezi pratiti provedbu upravnih mjera koje su naložene rješenjem, te ako utvrde da se određlene mjere ne provode na način i u roku kako je rješenjem odredeno, odnosne utvrdi postojanje protupravnih radnji rukovodilaca i drugih ovlaštenih zaposlenika kontrolisanog subjekta nadzora, budžetski inspektori poduzimaju propisane mjere .

Za izvještajni period od 01.01.-31.12.2018.godine u skladu sa Zakonom o prekršajima u Federaciji Bosne i Hercegovine budžetski inspektor pokrenuo je sedam prekršajnih postupaka protiv odgovornih lica, kod nadležinih sudova. Osim toga, budžetski inspektor za nadzor budžetskih korisnika u ovom periodu je za pet predmeta podnio prijavu o počinjenom krivičnom djelu Tužilaštvu Unsko-sanskog kantona.

Mjere koje su predložene zapisnicima o budžetskom nadzoru i naložene rješenjima u 2018. godini između ostalog su: povrat nezakonito isplaćenih sredstava u Budžet USK; knjigovodstvene korekcije / preknjižavanja; usklađivanje akata sa propisima. 

Pregledom dokaza o postupanju po predloženim mjerama, koje su subjekti nadzora dostavili budžetkim inspektorima utvrđeno je da su u 2018. godini ostvareni finansijski efekti u ukupnom iznosu od 99.229,41 KM, a ujedno kod subjekata nadzora, zaustavljene su nepravilnosti i nezakonitosti u nanošenju štete Budžetu Unsko-sanskog kantona,

Od ostvarenog finansijskog efekta u 2018.godini u Budžet Unsko-sanskog kantona sa 31.12.2018.godine, vraćen je iznos od ukupno 31.943,73 KM. Preostali iznos za povrat od 67.285,68 KM, subjekti nadzora su obavezni vratiti u Budžet do 30.09.2019.godine.

Bužetskim nadzorima utvrđene su nepravilnosti i nezakonitosti, proizišle iz loših kontrola budžetskih korisnika, bez provođenja internog nadzora te je premijer USK Mustafa Ružnić zaključkom obavezao sve ministre da unutar svojih resora izgrade jak sistem internih kontrola. Također, po preporuci inspektora, neće se ponavljati slučajevi zabilježini u ranijim godinama da se dodjeljuju sredstva za grantove bez prethodnog pravdanja ranije dodijeljenih sredstava.

Na prijedlog Miinistarstva zdravstva usvojen Program utroška sredstava tekućeg granta, refundacija za neratne invalide iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2019. godinu. U budžetu ovog Ministarstva za 2019. godinu planirana su sredstva za refundaciju za neratne invalide u ukupnom iznosu od 30.000 KM. Sredstva će biti utrošena za refundaciju troškova medicinskog vještačenja za osobe sa invaliditetom na osnovu rješenja centara za socijalni rad sa područja Unsko-sanskog kantona o sticanju prava na invalidninu sa 90 % i 100 % oštećenjem organizma i na osnovu faktura Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja Sarajevo. 

Usvojen je i Programa utroška sredstava tekućeg granta, transferi za Kantonalni ZZO - zdravstveno osiguranje neosiguranih lica iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2019. godinu, a za ovu namjenu, u budžetu ovog Ministarstva za 2019. godinu, planirana su sredstva u iznosu od 600.000 KM. Sredstva će biti utrošena za zdravstveno osiguranje neosiguranih lica, a po rješenjima Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona.

Ministarstvo pravosuđa i uprave u Izvještaju o utrošku sredstava – grant Federaciji BiH za smještaj i ishranu zatvorenika za 2018.godinu, ukazalo je da je za ovu namjenu bilo potrebno uraditi i preraspodjelu sredstava jer planirana sredstva za grant Federaciji BiH za smještaj i ishranu zatvorenika u iznosu od 150.000 KM nije bio dostatan da pokrije troškove koji su povećani za dodatnih 28.000 KM.

Vlada Kantona razmotrila je i primila na znanje Informaciju o stanju maloljetničke delikvencije na području Unsko - sanskog kantona za 2018.godinu. Na području Unsko - sanskog kantona u 2018.godini zabilježen je pad maloljetničke delikvencije. Evidentirano je 40 krivičnih djela koja su počinili maloljetnici, što je u poređenju sa 2017. godinom (58) manje za 18 krivičnih djela ili 31 %. Blaži oblici kršenia zakona od strane maloljetnika su prekršaji. Prekršaji maloljetnika se uglavnom odnose na Zakon o javnom redu i miru USK a manjim djelom na općinske odluke i druge zakonske propise . U 2018.godini evidentirana su 63 slučaja narušavanja javnog reda i mira. Informacija MUP-a USK upućena je Skupštini Kantona na razmatranje sa prijedlogom za provođenje pojačanih, a posebno preventivnih mjera, sa ciljem smanjenja maloljetničke delikvencije.

Na prijedlog Ermina Zulića, ministra za pitanja boraca i RVI, Vlada je danas usvojila: Prijedlog Odluke o utvrđivanju kriterija i postupka na osnovu kojih se dodjeljuju sredstva iz Budžeta Unsko-sanskog kantona putem Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida; Program raspodjele sredstava tekućih grantova ovog Ministarstva kao i Program utroška sredstava tekućih grantova pojedincima i neprofitnim organizacijama iz budžeta Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida za 2019.godinu.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

15.10.2019

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup prostora za potrebe ...

04.07.2019

JAVNI POZIV za imaoce pravosnažnih sudskih ...

Na osnovu Zaključka Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-07-351/19 od 25.04.2019.godine, ...

25.06.2019

JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA ...

Preuzmi dokument: JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ...

17.05.2019

Javna licitacija za prodaju dizel generatora ...

PREUZMI DOKUMENT: Javna licitacija za prodaju dizel generatora SET „EZS ...

Javne Nabavke

18.10.2019

Nabavka usluga hotelskog smještaja

Nabavka usluga hotelskog smještaja

16.10.2019

Nabavka usluga uređenja parkinga

Nabavka usluga uređenja parkinga

16.10.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača 

06.09.2019

Nabavka usluga održavanja parkinga zgrade ...

Nabavka usluga održavanja parkinga zgrade Doma pilota