30. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

16.04.2019 - 18:35 by Administrator

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Vlada je razmatrala nacrte zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom i općem srednjem odgoju i obrazovanju i Zakona o srednjem obrazovanju te ih uputila Skupštini Unsko-sanskog kantona na razmatranje po skraćenoj proceduri. 

- Zakon o osnovnom i općem srednjem odgoju i obrazovanju usvojen je 2004. godine, a kojim su ostvarene zakonske mogućnosti za provođenje reforme osnovnog i opcćg srednjeg odgoja i obrazovanja na području Kantona a čiji je osnovni cilj unaprjeđenje i poboljšanje kvaliteta u ovoj oblasti. Tokom primjene Zakona pokazali su se određeni nedostaci, a posebno neefikasnost pojedinih zakonskih rješenja pa je neophodno donijeti izmjene i dopune Zakona. Predložene izmjene Zakona omogućavaju imenovanje, razrješenje i sankcionisanje školskih odbora i direktora osnovnih škola koji su odgovomi za upravljanje, odnosno rukovođenje ovim ustanovama a koji su, u obavljanju dužnosti, kršili zakonske i podzakonske propise koji uređuju ovu oblast, a posebno pedagoške standarde i normative za osnovno obrazovanje. Evidentno je, prema dosadašnjoj analizi stanja u ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja na području Unsko-sanskog kantona, da je u osnovnim školama uočen velik broj propusta i postupanja suprotno pozitivnim zakonskim propisima a posebno kršenje pedagoških standarda prilikom formiranja broja odjeljenja. Evidentiranim kršenjem pedagoških standarda pričinjena je šteta za budžet Unsko-sanskog kantona koja bi na godišnjem nivou mogla doseći i iznos od nekoliko miliona konvertibilnih maraka, obrazložio je ministar Damir Omerdić.

Prema Zakonu školski odbori predstavljaju organ upravljanja a direktori organ rukovođenja u osnovnim školama. Međutim, navedeni Zakon nije jasno precizirao mogućnost razrješenja ovih organa zbog opisanih kršenja propisa, kao ni mogućnost imenovanja privremenih školskih odbora, niti smjenu direktora osnovnih škola nakon utvrđenih nezakonitosti i postupanja suprotno propisima, što se ovim izmjenama i dopunama osigurava. Nadalje, Zakonom nije bila propisana obaveza školama, ukoliko postoji upražnjeno radno mjesto, da je škola dužna prvo preuzeti lice sa spiska uposlenika,/ca za čijim radom je djelimično ili potpuno prestala potreba, pa se tek nakon toga upražnjeno mjesto može popunjavati raspisivanjem javnog konkursa, što se predloženim izmjenama i dopunama izričito regulira.

Predloženim izmjenama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju omogućava se efikasno provođenje postupaka za imenovanje, razrješenje i sankcionisanje školskih odbora i direktora srednjih škola koji su odgovomi za upravljanje, odnosno rukovođenje ovim ustanovama, a koji su, u obavljanju svojih dužnosti kršili zakonske i podzakonske propise koji uređuju ovu oblast, a posebno pedagoške standarde i normative za srednje obrazovanje. Ministarstvo navodi da je u srednjim školama uočeno postupanje suprotno propisima iz oblasti obrazovanja. Posebno je naglasak na pedagoškim standardima za srednje obrazovanje. Evidentiranim kršenjem propisa iz oblasti obrazovanja utvrđeno je da je pričinjena značajna šteta za budžet Unsko-sanskog kantona koja će, u narednom periodu, kroz vršenje nadzora od strane ovlaštenih organa morati biti utvrđena u svakom pojedinačnom slučaju, ocjena je Ministarstva obrazovanja.

U cilju postizanja racionalizacije troškova, efikasnosti i ekonomičnosti postupaka javnih nabavki, predloženim zakonskim rješenjem, daje se i ovlaštenje Vladi za donošenje odluke kojom će se regulisati pitanje centralizacije javnih nabavki, potrebe srednjih škola koje imaju status javnih ustanova na području Kantona, kao i obim i vrste postupaka i nadležnost organa za provodenje nabavki.

Članovi Vlade USK razmatrali su danas Izvještaj o izvršenju Budžeta Unsko-sanskog kantona za period 01.01.-31.12. 2018. godine, obrađivača Ministarstva finansija. Premijer Mustafa Ružnić i resorni ministri Nermin Kljajić i Asim Dizdarević su predložili a ostali članovi Vlade podržali, da se ovaj Izvještaj vrati na doradu sa zahtjevom da se prikaže stvarno stanje po svim stavkama a posebno stanje sredstava na namjenskim podračunima, pozajmice sa namjenskih podračuna tokom proteklih godina, a koje nisu vraćene ili im je povrat prolongiran tek na 2019. godinu. 

Vlada Kantona utvrdila je danas i odluke o izmjeni i dopuni Odluke o sufinanciranju nastalih obaveza u realizaciji prve faze Projekta upravljanja čvrstim otpadom za regiju Bihać te drugog projekta upravljanja čvrstim otpadom. Uvažavajući činjenicu da su se izmijenile okolnosti vezano za iznos potrebnih financijskih sredstava u smislu da istu treba dodatno povećati za neuplaćenu razliku iz 2018. godine. Tako je Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline bilo u obavezi da ponovo izvrši usklađivanje sa stvarnim obavezama. Razliku sredstava u iznosu od 76.775,65 KM biće potrebno uplatiti u ovoj budžetskoj 2019. godini. JP ..REG-DEP" d.o.o. Bihać je 2014. godine potpisalo supsidijarni sporazum o zajmu. Poduzeće je, nakon stečaja, brisano iz registra, projekat nije raliziran a Kantonu je ostao dug te će i za Drugi projekat upravljanja čvrstim otpadom od 2020. godine u Budžetu, na godišnjim nivou do 2027. godine, biti potrebno planirati iznos od 63.000.00 KM, odnosno u 2028. godini iznos od 32.000.00 KM, a sredstva će se morati obezbijediti iz sredstava od posebne naknade za zaštitu okoliša. Članovi Vlade USK usaglasili su se da, nakon objedinjavanja informacije o JP REG DEP, dokumentaciju proslijede nadležnim insititucijama radi utvrđivanja odgovornosti.

Na prijedlog Adnana Alagića, ministra za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline Vlada Kantona dala je saglasnosti na tekst Sporazuma o dodjeli granta za implementaciju projekta izmedu ovog Ministarstva i Općine Bužim. Radi se o projektu čija je vrijednost 5.000 KM i čija je svrha izrada projektno-tehničke dokumentacije koja će omogućiti dalju rekonstrukciju i modemizaciju nekategorisanog puta Ćorića glavica – Palijan, čime će se unaprijediti implementacija prostorno-planskih dokumenta i dovesti do poboljšanja uslova življenja građana ove lokalne zajednice.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

04.07.2019

JAVNI POZIV za imaoce pravosnažnih sudskih ...

Na osnovu Zaključka Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-07-351/19 od 25.04.2019.godine, ...

25.06.2019

JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA ...

Preuzmi dokument: JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ...

17.05.2019

Javna licitacija za prodaju dizel generatora ...

PREUZMI DOKUMENT: Javna licitacija za prodaju dizel generatora SET „EZS ...

13.05.2019

PONIŠTENJE I PONOVNI JAVNI KONKURS za imenovanja ...

Preuzmi dokumnet:  PONIŠTENJE I PONOVNI JAVNI KONKURS za imenovanja ...

Javne Nabavke

23.08.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

23.08.2019

Nabavka usluga objave biltena putem sedmičnog ...

Nabavka usluga objave biltena putem sedmičnog medija 

23.07.2019

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

23.07.2019

Nabavka materijala za reprezentaciju

Nabavka materijala za reprezentaciju