32. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

03.05.2019 - 20:26 by Administrator

U Bihaću je danas održana sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona kojom je, u odsustvu premijera, predsjedavao Adnan Alagić, ministar za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline.

Vlada Kantona danas je, između ostalog, dala saglasnost na mišljenje Ministarstva za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida a koji se odnosi na Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, koji je uputio zastupnik u Skupštini USK Hajrudin Halilović, kojim se traži usklađivanje člana 2. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica USK sa Federalnim Zakonom o pravima branilaca i članova njihovih porodica.

- Ministarstvo je mišljenja da je potrebno pokrenuti aktivnosti za donošenje novog Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, kazao je Ermin Zulić, ministar za pitanja boraca i ratnih vojnih invalida.
Na prijedlog ovom Ministarstva danas je utvrđen i prijedlog Odluke o uslovima, kriterijima i postupku za raspodjelu sredstava za finansiranje redovne registrirane djelatnosti kantonalnih boračkih organizacija / udruženja i saveza iz Budžeta USK-a za 2019.godinu. 

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta očitovalo se o inicijativi za donošenje Zakona o dadiijskom staranju u USK, koju je podnijela zastupnica u Skupštini Unsko-sanskog kantona Fatka Kulenović. Zaduženo je Ministarstvo zdravstva i socijalne politike da utvrdi uvjete za način i uvjete za obavljanje djelatnosti dadilje, a Ministarstvo obrazovanja da utvrdi način i uvjete za stručnu osposobljenost i stručno usavršavanje dadiije.

Na današnjoj sjednici Vlada USK je dala saglasnosti na tekst Protokola o saradnji izmeđlu Vlade Unsko-sanskog kantona i Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP) te ovlastila premijera Kantona da, u ime Vlade Unsko-sanskog kantona, potpiše Protokol. Vlada Unsko-sanskog kantona i ILDP prepoznali su potrebu za konsolidacijom i daljim jačanjem sistema za upravljanje razvojem sa ciljem poticanja razvoja Kantona, unapređenja životnog standarda i poboljšanja kvalitete usluga koje se nude građanima.

Danas je, na prijedlog ministra privrede Nijaza Kadirića, imenovana i Radna grupa za izradu Zakona o Javno-privatnom partnerstvu. Izradu novog zakona inicirao je Nisvet Jusić, zastupnik u Skupštini USK, koji je i jedan od članova ove radne grupe čiji je zadatak da uradi prijedlog Zakona u roku od 60 dana.

Vedran Prša, ministar finansija obavijestito je Vladu Unsko- sanskog kantona o stanju duga po osnovu pravosnažnih iizvršnih presuda te dao prijedlog zaključka aktivnosti vlasti u cilju rješavanja ukupnog duga Kantona.

- Na dan 04.02.2019 godine ukupan dug Unsko- sanskog kantona po ovom osnovu iznosi 78.223.410 KM, bez kamata. Broj izvršnih presuda je 11.744. Na ime pravosnažnih i izvršnih sudskih presuda u 2016 . i 2017. godini, su planirana sredstva u iznosima od 0,3% ukupno planiranih prihoda međutim nije došlo do izvršenja ovih sredstava. U 2018. godini iz Budžeta USK isplaćen je iznos od 300.000 KM. Da bi se izvršila ova zakonska obaveza (0,3% planiranih prihoda) za navedene dvije godine potrebna su sredstva u ukupnom iznosu cca 1.100.000 KM, čime bi se izvršilo samo do 100 pravosnažnih izvršnih sudskih presuda, od ukupno 11.772 Istovremeno ukupni dug Kantona po osnovu zakonskih zateznih kamata za navedene dvije godine uvećan je za cca 17.000.000 KM (12%). Prema tome, čak i da izvršavamo najmanje 0,3% od ukupnih planiranih prihoda dug Kantona se po osnovu zateznih kamata uvećava na godišnjem nivou za 8.000.000 KM. Prema navedenom, za 1O godina, kada bi se postupalo u skladu sa važećom odredbom Zakona o izvršnom postupku, Kanton bi za navedene namjene bio dužan planirati i obezbjediti iznos od 5.500.000 KM. Istovremeno dug Unsko- sanskog kantona po osnovu zakonskih zateznih kamata bio bi uvećan za iznos od cca 85.000.000 KM, a ovim tempom za isplatu bi trebalo 130 godina, informisao je ministar Prša.

Ministarstvo finansija smatra da se ukupni dug može riješiti obezbjeđenjem sredstava za rješavanje ukupnog duga nastalog po ovom osnovu i to putem kreditnog zaduženja Kantona. Imajući u vidu postojeće kreditne obaveze USK te da, samo u ovoj godini, Kanton mora izdvojiti 2,5 miliona za isplatu kredita koji su morali biti ranije vraćeni, za novo kreditno zaduženje neophodna je saglasnost Federalnog ministarstva finansija i Skupštine Unsko- sanskog kantona. Zadužena su resorna ministarstva da imenuju radne timove za razgovore sa imaocima pravosnažnih sudskih presuda o uvjetima za zaključenje nagodbi.

(25.04.2019.)

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

13.01.2020

-Javni poziv za nabavku usluga stručnog ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za nabavku usluga stručnog usavršavanja

15.10.2019

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup prostora za potrebe ...

04.07.2019

JAVNI POZIV za imaoce pravosnažnih sudskih ...

Na osnovu Zaključka Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-07-351/19 od 25.04.2019.godine, ...

25.06.2019

JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA ...

Preuzmi dokument: JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ...

Javne Nabavke

14.02.2020

Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim ...

Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH

14.02.2020

Odluka o prelasku otvorenog postupka u pregovarački ...

Odluka o prelasku otvorenog postupka u pregovarački s objavom obavještenja

14.02.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

03.02.2020

Nabavka usluga obaveznog osiguranja vozila

Nabavka usluga obaveznog osiguranja vozila