39. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

24.05.2019 - 08:41 by Administrator

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave Vlada je sa 39. Sjednice u Skupštinsku proceduru uputila Nacrt Zakona o stavljanju van snage Zakona o dopunama Zakona o državnoj službi Unsko-sanskog kantona.

- Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odlučujući o zahtjevu za utvrđivanje ustavnosti Zakona o dopunama Zakona o državnoj službi Unsko-sanskog kantona, donio je presudu kojom je utrđeno da Zakon o dopunama Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu nije u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, te da se presuda ima objaviti u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine i Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona. Presuda Ustavnog suda Federacije BiH objavljena je u Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona broj 33/18, dana 06.12.2018.godine. Presude Ustavnog suda su konačne i obavezujuće. Konketnom presudom Ustavni sud Federacije BiH utvrdio je neusklađenost Zakona o dopunama Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu sa Ustavom Federacije BiH, obrazložio je ministar pravosuđa i uprave Asim Dizdarević.

Na prijedlog Ministarstva finansija Vlada Kantona je razmotrila Mišljenje o Inicijativi za izmjenu Zakona o porezu na imovinu i poreza na naslijeđe i poklon upućenu od kantonalne zastupnice Ilde Alibegović. U svojoj Inicijativi zastupnica Alibegović predlložila je izmjenu člana 8. Zakona o porezu na imovinu i porezu na naslijeđe i poklon na način da se iza stava (1) doda novi stav (2) koji bi glasio: ,,(2)Porez na imovinu kod pružanja ugostiteljskih usluga smještaja , realizuje se za period koji je naveden u rješenju nadležnog organa, kojim se odobrava pružanje ugostiteljskih usluga smještaja. " Obzirom da je sav prihod od ovog poreza prihod gradova i općina, ukoliko Skupština Kantona zaduži ovaj organ da pripremi Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunamo Zakona o porezu na lmovinu i porezu na naslijeđe i poklon neophodno je zatražiti i i mišljenja lokalnih samouprava, mišljenje je Ministarstva finansija.
Ministarstvu finansija je od strane Ureda Vlade Unsko-sanskog kantona, dotavljena i Inicijativa za izmjenu Zakona o porezu na promet nekretnina i izmjenu Zakona o porezu na imovinu i porezu na naslijeđe i poklon, koju je podnijela Organizacija porodica šehida i poginulih boraca Unsko-sanskog kantona. U svojoj Inicijativi predlažu da se, neovisno od toga da li se radi o sticanju prve nekretnine kojom se rješava stambeno pitanje, pripadnici boračkih populacija oslobode plaćanja poreza na promet nekretnina . I u ovom slučaju bit će neophodno zatražiti mišljenje lokalnih samouprava.

Premijer Mustafa Ružnić i resorni ministri usvojili su Prijedlog Odluke o vrsti, osnovnim kriterijima i načinu ostvarivanja novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz Budžeta Unsko-sanskog kantona u 2019. godini.
Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Sulejman Kulenović ukazao je da Vlada Federacije Bosne i Hercegovine nije donijela Odluku i Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2019. godinu te na kašnjenje isplate federalnih novčanih podrški za prethodnu godinu, te je ocijenjeno nužnim krenuti u realizaciju novčanih podrški za poljoprivredu s kantonalnog nivoa.

- Donošenjem prioriteno ove Odluke moguća je realizacija dvije vrste novčanih podrški u najkraćem roku, i to novčane podrške ostvarene na osnovu prava u ponovljenim postupcima prema ZUP-u i Sufinansiranje laboratorijskih pretraga kvalitete mlijeka i nabavke goriva za proljetnu sjetvu 2019.godine, što je prioritet zbog obavljanja proljetne sjetve koja je pri kraju. Za realizaciju ove Odluke potrebna su sredstva u iznosu od 2.087.803,33 KM, kazao je ministar Sulejman Kulenović.

Na današnjoj sjednici, između ostalog, razmatrani su i izvještaji o radu za Dom zdravlja u Bihaću, Bosanskom Petrovcu, Cazinu, Ključu i Velikoj Kladuši, kao i izvještaji o radu i programi rada Razvojne agencije USK-a, Agencije za privatizaciju USK-a, te Gradske apoteke Ključ. 
Osim Doma zdravlja u Cazinu koji odlično posluje, stanje u ostalim zdravstvenim ustanovama zahtijeva, zaključeno je, da se formira komisija koja će uraditi kompletan izvještaj sa prijedlogom mjera za poboljšanje stanja u oblasti zdravstva.

Na prijedlog Nermine Ćemalović, ministrice zdravstva i socijalne politike danas je Vlada Unsko-sanskog kantona odobrila Kantonalnoj bolnici u Bihaću grant od dva miliona konvertiblih maraka za prioritetna ulaganja.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

04.07.2019

JAVNI POZIV za imaoce pravosnažnih sudskih ...

Na osnovu Zaključka Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-07-351/19 od 25.04.2019.godine, ...

25.06.2019

JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA ...

Preuzmi dokument: JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ...

17.05.2019

Javna licitacija za prodaju dizel generatora ...

PREUZMI DOKUMENT: Javna licitacija za prodaju dizel generatora SET „EZS ...

13.05.2019

PONIŠTENJE I PONOVNI JAVNI KONKURS za imenovanja ...

Preuzmi dokumnet:  PONIŠTENJE I PONOVNI JAVNI KONKURS za imenovanja ...

Javne Nabavke

06.09.2019

Nabavka usluga održavanja parkinga zgrade ...

Nabavka usluga održavanja parkinga zgrade Doma pilota

29.08.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

23.08.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

23.08.2019

Nabavka usluga objave biltena putem sedmičnog ...

Nabavka usluga objave biltena putem sedmičnog medija