64. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

10.09.2019 - 17:25 by Administrator

Pregovarački tim Vlade USK predložio izjednačavanje osnovice plate zaposlenih u obrazovanju sa osnovicom zaposlenih u organima državne službe.

U Bihaću je danas održana 64.sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona. Na dnevnom redu bila je Informacija Pregovaračkog tima Vlade Kantona.

- Pregovarački tim Vlade Unsko-sanskog kantona analizirao je zahtjeve kantonalnih odbora Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja i Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture, u vezi sa čijim ispunjavanjem imenovani uslovljavaju prekid štrajka prosvjetnih radnika na području Unsko-sanskog kantona. 
Navedeni sindikati donijeli su Odluku o organizovanju i održavanju štrajka zaposlenika u javnim ustanovama osnovnog obrazovanja i odgoja na području Unsko-sanskog kantona i Odluku o organizovanju i održavanju štrajka zaposlenika u javnim ustanovama srednjeg obrazovanja i odgoja na području Unsko-sanskog kantona.


U predmetnim odlukama navedeni su razlozi organiziranja štrajka i istaknuti zahtjevi koji se odnose na ispunjavanje ekonomskih i socijalnih prava radnika u obrazovanju.
Kao što je poznato, Vlada Unsko-sanskog kantona je vodila intenzivne pregovore sa predstavnicima sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja radi postizanja sporazuma. Nažalost, pregovori nisu uspjeli te je, u skladu sa Zakonom o radu F BiH, proveden postupak mirenja, koji također nije uspješno okončan, tj. nije postignut adekvatan sporazum. 
Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona je dostavilo informaciju o provedenom postupku mirenja i priložilo dokaze da je štrajk prosvjetnih radnika organiziran suprotno odredbama Zakona o štrajku F BiH, te predložilo Vladi Unsko-sanskog kantona Zaključak o pokretanju sudskog postupka u cilju utvrđivanja nezakonitosti organiziranog štrajka, što je Vlada i usvojila te obavezala Kantonalno pravobranilaštvo da pokrene postupak kod nadležnog suda.

U cilju iznalaženja pozitivnog ishoda iz situacije nastale povodom organiziranja štrajka, a za dobrobit učenika, Pregovarački tim Vlade Unsko-sanskog kantona predlaže Vladi Unsko-sanskog kantona da prihvati istaknuti zahtjev sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja za izjednačavanjem prava sa ostalim zaposlenicima koji primaju platu iz Budžeta Unsko-sanskog kantona, u smislu potpunog izjednačavanja plata uposlenih u obrazovanju sa platama zaposlenih u organima državne službe, shodno odgovarajućoj stručnoj spremi.
Ne prejudicirajući ishod sudskog postupka, Pregovarački tim smatra potrebnim, da u interesu učenika, odnosno, otpočinjanja školske godine, Vlada Unsko-sanskog kantona uloži maksimalan napor u cilju postizanja sporazuma sa sindikatima.

Dakle, predlažemo Vladi Unsko-sanskog kantona, da u cilju izjednačavanja njihovih prava sa ostalim budžetskim korisnicima i postizanja sporazuma sa sindikatima osnovnog i srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona, istima u pregovorima ponudi sljedeće:
- osnovicu za platu u identičnom iznosu sa utvrđenom osnovicom zaposlenih u organima državne službe, tj. u iznosu od 302 KM;
- potpuno izjednačavanje koeficijenata stručne spreme zaposlenih u osnovnom i srednjem obrazovanju sa zaposlenima u organima državne službe, tj. izjednačavanje osnovnih plata uposlenih u osnovnom i srednjem obrazovanju prema stepenu obrazovanja (srednja stručna sprema, viša stručna sprema i visoka stručna sprema) sa osnovnim platama uposlenih u organima državne službe prema stepenu stručne spreme;
- priznavanje prava na novčani dodatak na platu na ime minulog rada.

Prihvatanjem zahtjeva sindikata za izjednačavanjem njihovih prava iz radnog donosa sa ostalim budžetskim korisnicima, ispravila bi se i dugogodišnja nepravda u različito isplaćivanim platama po pitanju nejednake osnovice i nejednakih koeficijenata stručne spreme. U cilju implementacije navedenih zahtjeva sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja, neophodno je pristupiti izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora koji se primjenjuje na zaposlene u osnovnom i srednjem obrazovanju na području Unsko-sanskog kantona, obrazložio je Asim Dizdarević, ministar pravosuđa i uprave koji je i predsjednik Pregovaračkog tima Vlade.

Vlada je prihvatila informaciju i zadužila Damira Omerdića, ministra obrazovanja, nauke, kulture i sporta te Nermina Kljajića, ministra unutrašnjih poslova da, kao članovi Pregovaračkog tima, nastave pregovore sa predstavnicima sindikata u obrazovanju.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

13.01.2020

-Javni poziv za nabavku usluga stručnog ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za nabavku usluga stručnog usavršavanja

15.10.2019

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup prostora za potrebe ...

04.07.2019

JAVNI POZIV za imaoce pravosnažnih sudskih ...

Na osnovu Zaključka Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-07-351/19 od 25.04.2019.godine, ...

25.06.2019

JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA ...

Preuzmi dokument: JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ...

Javne Nabavke

14.02.2020

Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim ...

Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH

14.02.2020

Odluka o prelasku otvorenog postupka u pregovarački ...

Odluka o prelasku otvorenog postupka u pregovarački s objavom obavještenja

14.02.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

03.02.2020

Nabavka usluga obaveznog osiguranja vozila

Nabavka usluga obaveznog osiguranja vozila