65. sjednica Vlade Unsko - sanskog kantona

12.09.2019 - 17:06 by Administrator

Utvrđen Nacrt Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija. U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave članovi Vlade razmatrali su te uputili Skupštini, u dalju proceduru, Nacrt Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Unsko-sanskom kantonu. Ovim zakonom utvrđuje se obaveza izabranih i imenovanih dužnosnika, nosioca izvršnih funkcija i savjetnika u Unsko-sanskom kantonu da prijave imovinu i prihode, porijeklo i promjene imovine i prihoda kao i poklone koje dobiju u toku obavljanja javne funkcije, način prikupljanja obrada, korištenje, zaštita i čuvanje ličnih podataka, sadržaj prijave, postupak provjere prijavljenih podataka kao i dužnosti i obaveze organa nadležnih za provođenje i nadzor nad provođenjem ovog zakona i druga pitanja od značaja za provođenje ovog zakona. Zakonom se utvrđuju obaveze nosioca javnih funkcija u Unsko-sanskom kantonu da prijave imovinu i prihode, porijeklo i promjene imovine i prihoda kao i poklone koje dobiju u toku obavljanja javne funkcije, čime se pokazuje i iskazuje spremnost Vlade Unsko-sanskog kantona na transparentnost u radu. Jedan od razloga za donošenje ovog zakona je i obaveza proistekla iz međunarodnih konvencija koje je Bosna i Hercegovina ratificirala, a to je Konvencija o borbi protiv korupcije. Principi djelovanja na kojima se bazira ponuđeni tekst zakona su da: nosioci javnih funkcija u vršenju javnih funkcija moraju postupati zakonito, efikasno, nepristrasno, časno, te se pridržavati principa odgovornosti, poštenja, savjesnosti, otvorenosti i vjerodostojnosti; nosioci javnih funkcija ne smiju biti ni u kakvom odnosu zavisnosti prema licima koja bi mogla uticati na njihovu objektivnost; u vršenju javne funkcije nosioci javnih funkcija ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad javnog interesa; nosioci javnih funkcija ne smiju koristiti javnu funkciju za ličnu dobit. Godišnje prijavljivanje imovine obavezno bi se vršilo tokom vremena obavljanja funkcije u periodu od 1 . do 31 . januara svake kalendarske godine. Zakon podrazumijeva i evidentiranje poklona, a poklonom, u smislu ovog zakona, smatra se lična korist u vezi sa vršenjem javne dužnosti i podrazumijeva: stvari, prava usluge bez naknade, te drugu ličnu korist datu ili obećanu nosiocu javne funkcije. Nosilac javne funkcije ne smije primiti novac, ček ili drugi vrijednosni papir bez obzira na iznos. U slučaju sumnje o vrijednosti poklona nosilac javne funkcije dužan je zatražiti račun od davaoca poklona. U procesu pripreme ovog zakona, istaknuo je ministar pravosuđa i uprave Asim Dizdarević, posebno je angažirana bila kantonalna zastupnica Vildana Alibabić. Sa današnje sjednice Vlada Kantona u skupštinsku proceduru je uputila i Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu, predlagača Ministarstva pravosuđa i uprave te Prijedlog Zakona o inspekcijama Unsko-sanskog kantona, predlagača Kantonalne uprave za inspekcijske poslove. Ponuđeni tekst Zakona o inspekcijama utvrđuje funkcionalno organizovanje inspekcija, a novine se posebno odnose na preciziranje preventivnog djelovanja inspektora, postupanje sa oduzetim predmetima, zatvaranje(pečaćenje) subjekata nadzora koji obavlja djelatnost bez rješenja nadležnog organa.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

13.01.2020

-Javni poziv za nabavku usluga stručnog ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za nabavku usluga stručnog usavršavanja

15.10.2019

Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup prostora za potrebe ...

04.07.2019

JAVNI POZIV za imaoce pravosnažnih sudskih ...

Na osnovu Zaključka Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-07-351/19 od 25.04.2019.godine, ...

25.06.2019

JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA ...

Preuzmi dokument: JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ...

Javne Nabavke

14.02.2020

Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim ...

Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH

14.02.2020

Odluka o prelasku otvorenog postupka u pregovarački ...

Odluka o prelasku otvorenog postupka u pregovarački s objavom obavještenja

14.02.2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

03.02.2020

Nabavka usluga obaveznog osiguranja vozila

Nabavka usluga obaveznog osiguranja vozila