7. sjednica Vlade Unsko-sanskog kantona

17.01.2019 - 12:17 by Administrator

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Na prijedlog Ministarstva finansija razmatrani su i usvojeni prijedlozi odluka o zaključivanju aneksa ugovora o reprogramu obveza po kreditnim zaduženjima Unsko-sanskog kantona i to Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Aneksa Ugovora o reprogramu obaveza po osnovu III Stand by aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom i Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Aneksa Podugovora za projekat ,,Modernizacija Univerziteta u Bihaću" .

Vedran Prša, ministar finasija obrazložio je da Kanton nije izvršavao svoje obaveze otplate obaveza po kreditima, čak ni po utvrđenom reprogramu te je sad neophodno uraditi anekse ugovora.

Skupština Unsko-sanskog kantona je, odlukom o odobrenju kreditnog zaduženja Unsko sanskog kantona za projekat modernizacije Univerziteta u Bihaću, od 15.06.2012.godine, odobrila kreditno zaduženje u iznosu od 5.000.000 eura. Predmet reprograma je iznos glavnice, dospjele u periodu 30.06.20l6.godine do 31.12. 2018. Prijedlog je upućen skupštini na izjašnjavanje a Vlada je zadužila zaključkom Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta da od Univerziteta u Bihaću zatraži izvještaj o stanju opreme nabavljene iz sredstava ovog kredita kao i informaciju da li je uopće stavljena u funkciju do danas.

Drugi reprogram obaveza Kantona odnosi se na obaveze po osnovu III Stand by aranžamana sa Međunarodnim monetarnim fondom iz oktobra 2009.godine. Sredstva su bila namijenjena za finansiranje fiskalnog deficita kao i za finansiranje kapitalnih investicija i posebnih programa odobrenih Budžetom Unsko-sanskog kantona za 2009. godinu. Ukupno odobrena sredstva po ovom keditu iznosila su 12.500.000,00KM i doznačena su Kantonu u dvije tranše. 

Imajući u vidu trenutno teško stanje Budžeta Unsko-sanskog kantona, sa ukupnim dospjelim a neplaćenim obaveza na dan 20.12.2018. godine u iznosu 42.773.951,90 KM, a u cilju stabilizacije Budžeta, Ministarstvo finansija predložilo je donošenje odluke o o zaključivanju Aneksa ugovora o reprogramu obaveza po kreditu MMF-a.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Nedavni dogadaji

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

18.03.2019

JAVNI KONKURS za imenovanje na upražnjenu ...

Preuzmi dokumentaciju: JAVNI KONKURS za imenovanje na upražnjenu poziciju rukovodećeg ...

24.12.2018

Poništavanje Javnog oglasa

PREUZMI DOKUMENT: Poništavanje Javnog oglasa 24.12.2018.

20.09.2018

Konkurs za posao: Viši referent - Vozač

Konkurs za posao: Viši referent - Vozač. PREUZMI KONKURS

01.07.2018

ISPRAVKA JAVNOG KONKURSA za imenovanje na ...

Preuzmite dokument: ISPRAVKA JAVNOG KONKURSA za imenovanje na upražnjenu poziciju ...

Javne Nabavke

01.04.2019

Nabavka usluga uspostavljanja internet monitoringa ...

Nabavka usluga uspostavljanja internet monitoringa nadzornih kamera i tehničko održavanje ...

28.03.2019

Nabavka napitaka za kafe kuhinju u toku 2019. ...

Nabavka napitaka za kafe kuhinju u toku 2019. godine

28.03.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

28.03.2019

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača