Dostupni materijali za 13. redovnu sjednicu Skupštine USK

15.09.2020 - 08:24 by Administrator

Na osnovu člana  47. i 49. stav (1) Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 9/17) na usaglašen prijedlog Kolegija,  

S a z i v a m

13. redovnu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona, koja će se održati dana 21.09.2020.godine (ponedjeljak) u 10,00 sati u sali za sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona ul.Alije Đerzeleza broj 6 u Bihaću.

Za sjednicu predlažem sljedeći   

D n e v n i   r e d

1.    Izvod iz zapisnika sa 12. redovne sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona;
2.    Poslanička pitanja;

3.    Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o sudskim taksama;
4.    Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakonao administrativnim taksama i tarifi kantonalnih administrativnih taksa;
5.    Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina;
6.    Nacrt Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica;
7.    Prijedlog Odluke o davanju saglanosti za kreditno zaduženje za likvidnost putem reloving kredita ZU Kantonalna bolnica „Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać;
8.    a)  Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju ZU Gradska apoteka Cazin za 2019.godinu;
b)  Program rada i finansijski plan ZU Gradska apoteka Cazin za 2020.godinu;
9.    a)  Izvještaj o radu i finansijskom poslovanu ZU Apoteka Sanski Most za 2019.godinu;
b)  Program rada ZU Apoteka Sanski Most za 2020.godinu;

10.   a)  Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju ZU „Gradska apoteka“ Ključ za 2019.godinu;
 b)  Program rada i finansijski plan ZU Gradska apoteka Ključ za 2020.godinu;
11.   a)  Izvještaj o radu i finansijskom poslovanu ZU Apoteka Bužim za 2019. godinu;
 b)  Program rada i finansijski plan ZU Apoteka Bužim za 2020.godinu;
12.   a)  Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JP „RTV USK-a“ d.o.o. Bihać za 2019. godinu;
b) Program rada za 2020.godinu sa finansijskim planom JP „RTV USK-a“ d.o.o. Bihać;

13.  a)  Informacija o stanju sigurnosti na području Unsko-sanskog kantona za period januar – juni 2020.godine  
 b)  Informacija Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike o zdravstveno- epidemiološkoj situaciji građana Unsko-sanskog kantona u odnosu na povećan priliv migranata i epidemiološkoj situaciji i poduzetim mjerama na spriječavanju širenja COVID-19.

 

 Zamjenik predsjedavajućeg                 
 Skupštine Unsko-sanskog kantona
   Razim Halkić, mr.informatike                                                           

 

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

Javne Nabavke

25.09.2020

Nabavka, isporuka i montaža klima uređaja

Nabavka, isporuka i montaža klima uređaja

25.09.2020

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

25.09.2020

Nabavka materijala za reprezentaciju

Nabavka materijala za reprezentaciju