Dostupni materijali za 5. redovnu sjednicu Skupštine USK

18.06.2019 - 12:34 by Administrator

Na osnovu člana  47. i 49. stav (1) Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 9/17) na usaglašen prijedlog Kolegija,  


S a z i v a m

5.redovnu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona, koja će se održati u utorak, 25.06.2019. godine nakon održavanja tematske sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona ul.Alije Đerzeleza broj 2. u Bihaću.

Za sjednicu predlažem sljedeći   

D n e v n i   r e d

1. Izvod iz zapisnika sa 4. redovne sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona; (PREUZMI MATERIJAL)
2. Poslanička pitanja;
3. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica; (PREUZMI MATERIJAL)
4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolstvu; (PREUZMI MATERIJAL)
5. Program i plan rada za 2019.godinu JU „Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boračkih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija“; (PREUZMI MATERIJAL)
6. Program rada JU „Služba za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona“ Bihać za 2019.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)
7. Program rada sa finansijskim planom za 2019.godinu ZU Apoteke Sanski Most; (PREUZMI MATERIJAL)
8. Plan i program rada za 2019.godinu ZU Apoteka Bužim; (PREUZMI MATERIJAL)
9. Plan i program rada za 2019.godinu ZU gradska apoteka Bosanska Krupa; (PREUZMI MATERIJAL)
10. Izvještaj o radu ZU Kantonalna bolnica „Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać za period 01.01. – 31.12.2018.godine; (PREUZMI MATERIJAL)
11. Izvještaj o stanju u organima državne službe Unsko-sanskog kantona za 2018.godinu; (PREUZMI MATERIJAL)

Radna tijela:

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

Javne Nabavke

30.06.2020

Nabavka usluga održavanja računarske opreme ...

Nabavka usluga održavanja računarske opreme – printera i fotokopir aparata

30.06.2020

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

30.06.2020

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila 

19.06.2020

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga

- Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga putem pregovaračkog postupka bez objave ...