Dostupni materijali za 8. redovnu sjednicu Skupštine USK

17.09.2019 - 13:26 by Administrator

Na osnovu člana  47. i 49. stav (1) Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 9/17) na usaglašen prijedlog Kolegija,  
 
S a z i v a m
 
8. redovnu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona, koja će se održati u srijeda, 23.10.2019.godine s početkom rada u 10.00 sati u sali za sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona ul.Alije Đerzeleza br.6. u Bihaću.
 
Za sjednicu predlažem sljedeći   
 
D n e v n i   r e d 
 
1. Izvod iz zapisnika sa 7. redovne sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona;
2. Poslanička pitanja;
3. Izbor i imenovanja
 a) Rang lista kandidata za poziciju Sekretara organa zakonodavne vlasti Unsko-sanskog kantona;
 b) - Prijedlog Odluke o razrješenju člana Komisije za koncesije Unsko-sanskog kantona;
     - - Prijedlog Odluke o imenovanju člana Komisije za koncesije Unsko-sanskog kantona;
4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta Unsko-sanskog kantona;
5. Prijedlog Zakona o stavljanju van snage Zakona o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina i zahvata („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 19/18);
6. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o turizmu Unsko-sanskog kantona;
7. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu;
8. Nacrt Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Unsko-sanskom kantonu;
9. Nacrt Zakona o javno-privatnom partnerstvu Unsko-sanskog kantona;
10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju JU „Direkcija regionalnih cesta USK“;
11. Program rada JU „Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona“ Bihać za 2019.godinu;
12. Izvještaj o radu ZU Gradska apoteka Bosanska Krupa za 2018.godinu;
13. Izvještaj o radu ZU Dom zdravlja Bužim za 2018.godinu;
14. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju ZU Apoteka Sanski Most za 2018.godinu;
15. Izvještaj o radu Zdravstvene ustanove Apoteka Bužim za 2018. godinu; 
16. a) Izvještaj o radu i poslovanju Zdravstvene ustanove Gradska apoteka Ključ za 2018.godinu;
b) Plan i program rada sa finansijskim planom za 2019.godinu Zdravstvene ustanove Gradska apoteka Ključ; 
17. a) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zdravstvene ustanove Gradska apoteka Cazin za 2018.godinu;
b) Program rada i finansijski plan za 2019.godinu Zdravstvene ustanove Gradska apoteka Cazin;
18. a) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zdravstvene ustanove Lječilište „Gata“ Bihać za 2018.godinu; 
b) Program rada i finansijski plan Zdravstvene ustanove Lječilište „Gata“ Bihać za 2019. godinu;
19. a) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju ZU Dom zdravlja Sanski Most za 2018. godinu;
b) Plan i program rada i finansijski plan ZU Dom zdravlja Sanski Most za 2019.godinu;
20. Program rada i finansijski plan JZU Opća bolnica Sanski Most za 2019. godinu;
21. Program rada sa finansijskim planom JP „Radio-televizija Unsko-sanskog kantona“ d.o.o. Bihać za 2019.godinu;

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

Javne Nabavke

18.11.2020

LOT 1, nabavka, isporuka i montaža klima uređaja

LOT 1, nabavka, isporuka i montaža klima uređaja

05.11.2020

Nabavka usluga

.

03.11.2020

Nabavka i zamjena guma

Nabavka i zamjena guma