Dostupni materijali za 9. redovnu sjednicu Skupštine USK (28. maj 2020. godine)

20.05.2020 - 21:37 by Administrator

Na osnovu člana  47. i 49. stav (1) Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 9/17) na usaglašen prijedlog Kolegija,  

S a z i v a m

9. redovnu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona, koja će se održati u četvrtak,  28.05.2020.godine s početkom rada u 10,00 sati u sali za sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona ul.Alije Đerzeleza br.6. u Bihaću.

Za sjednicu predlažem sljedeći   

D n e v n i   r e d

1.    Izvod iz zapisnika sa 8. redovne sjednice Skupštine Unsko-sanskog kantona;
2.    Poslanička pitanja;
3.    Izbor i imenovanja:
a)    Prijedlog Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora Univerziteta u Bihaću
b)    Prijedlog Odluke o imenvoanju članova privremenog  Upravnog odbora Univerziteta u Bihaću;

4.    Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o osnovnom i općem srednjem odgoju i obrazovanju;
5.    Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o srednjem obrazovanju;
6.    Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o prostornom uređenju i građenju;
7.    Prijedog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom;
8.    Prijedlog Zakona o javno-privatnom partnerstvu;
9.    Program rada Skupštine Unsko-sanskog kantona za 2020.godinu;
10.    a) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Bihać za 2019.godinu;
         b) Program rada sa finansijskim planom Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Bihać za 2020.godinu;
11.  a) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Bužim za 2019.godinu;  
       b) Program rada  Finansijski plan Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Bužim za 2020.godinu;
 12.  a) Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju zdravstvene ustanove Dom zdravlja Bosanski Petrovac za 2019.godinu;
        b)    Program rada i finansijski plan zdravstvene ustanove Dom zdravlja Bosanski Petrovac za 2020.godinu;
13.   a)   Izvještaj o radu Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Sanski Most za 2019.godinu;
        b)  Plan i program rada sa finansijskim planom Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Sanski Most za 2020.godinu;
14. a) Izvještaj o radu JU „Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boračkih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija“ za 2019.godinu;
      b)    Plan i program rada JU „Kantonalni fond za pomoć u stambenom zbrinjavanju i zapošljavanju boračkih populacija, prognanih osoba i socijalno ugroženih kategorija“ za 2020.godinu;
15.  Prijedlog Odluke o davanju saglanosti za eksproprijaciju dijela parcele u posjedu OŠ Hasan Mujezinović Liskovac (sadašnjeg naziva JU OŠ“Liskovac“ Liskovac)
16.  Mišljenje o inicijativi za izmjenu Zakona o porezu na imovinu i poreza na naslijeđe i poklon podnesenu od zastupnice Ilde Alibegović, Fatke Kulenović i  Udruženja porodica šehida i poginulih boraca USK-a;
17.  Mišljenje Ministarstva finansija o Inicijativi za izmjenu Zakona o porezu na promet nekretnina podnesena od zastupnice Vildane Alibabić i Udruženja porodica šehida i poginulih boraca USK;
18. Mišljenje Ministarstva finansija o Inicijativi za izmjenu Zakona o sudsim taksama podnesu od zastupnice Ilde Alibegović.

 

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

Javne Nabavke

21.01.2021

Nabavka usluga osiguranja od posljedica nesretnog ...

Nabavka usluga osiguranja od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) uposlenih u ...

21.01.2021

Nabavka usluga održavanja kafe aparata i ...

Nabavka usluga održavanja kafe aparata i mlinova za kafu

19.01.2021

Odluka o odobravanju iznosa subvencije iz ...

Preuzmi dokument:  Odluka o odobravanju iznosa subvencije iz "Fonda ...

17.01.2021

Nabavka usluga štampanja

Nabavka usluga štampanja