J A V N I OGLAS za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvo unutrašnjih poslova

15.10.2019 - 13:56 by Administrator

Broj: 05-01-34-365/19

Dana: 08.10.2019. godine

Na osnovu člana 72. i 73.  Zakona o državnoj službi u Unsko–sanskom kantonu („Službeni Glasnik USK-a“, broj:14/17 i 16/17), Ministar Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko - sanskog kantona Bihać objavljuje:

J A V N I   OGLAS

Za prijem  namještenika na neodređeno vrijeme

u Ministarstvo unutrašnjih poslova

PRIJEM NAMJEŠTENIKA

I  Naziv radnih mjesta:

01. Viši referent za otvaranje i signiranje pošte u Odsjeku za administraciju

      Bihać.......................................................................................................1 izvršilac;

02. Održavanje čistoće u Cazinu u Odsjeku za tehničko i higijensko održavanje ...................................................................................................................   1 izvršilac;

II Opis poslova radnih mjesta:

01. Opis poslova radnog mjesta  viši referent za otvaranje i signiranje pošte u Odsjeka za administraciju Bihać :

 1. obavlja poslove kancelarijskog i arhivskog poslovanja;
 2. otvara i signira prispjelu poštu za Odsjek Policijsku upravu i Policijsku stanicu;
 3. stara se o primjeni propisa o kancelarijskom poslovanju;
 4. stara se o rukovanju i čuvanju spisa i drugih akata, dostavu, otpremu i ažuriranje pošte i sređivanje arhivske građe;
 5. prima poštu i razvrstava, zavodi u dostavne knjige;
 6. razvrstava i otprema poštu u skladu sa propisima o kancelarijskim poslovima i o tome vodi evidenciju;
 7. sređuje arhivsku građu u skladu sa važećim propisima;
 8. izdavaja po zahtjevu obrađivača arhivske predmete;
 9. rapoređuje arhivu prema klasifikacijskim oznakama, predlaže njeno uništenje i specifikaciju predmeta uz odobrenje i saglasnost rukovodioca organa nadležnog arhiva;
 10. Stara se o čuvanju arhivske građe;
 11. obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

02. Opis poslova radnog mjesta  održavanje čistoće u Odsjeku za tehničko i higijensko održavanje:

1. održava čistoću  u objektu i oko njega;

2. obavlja i druge poslove po nalogu neposredno nadređenog rukovodioca.

III  Uvjeti za obavljanje poslova radnog mjesta:

            Pored općih uvjeta predviđenih  članom 76. Zakona o državnoj službi u Unsko–sanskom kantonu („Službeni Glasnik USK-a “, broj: 14/17 i 16/17), kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji  Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona broj: 05-01-02-48/17 od 05.10.2018. godine  i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona broj:05-01-02-48/17 19.09.2019.godine,  za koja je raspisan Javni konkurs .        

Opći uvjeti za sva radna mjesta:

1) da je državljanin Bosne i Hercegovine;

2) da je starije od 18 godina;

3) da je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto;

4) da ima odgovarajuću vrstu i stepen školske spreme;

5) da u poslednje dvije godine od dana objavljivanja  oglasa nije otpušteno iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine;

6) da nije obuhvaćeno odredbom člana IX Ustava Bosne i Hercegovine;

7) da se ne vodi krivični postupak protiv te osobe.

Posebni uvjeti za radna mjesta: 01. višeg referenta za otvaranje i signiranje pošte:

 • Srednja stručna sprema –IV stepen, gimnazija, upravna, ekonomska, medicinska i tehnička škola;
 • Položen stručni ispit;
 • Najmanje 10 (deset ) mjeseci radnog iskustva.

Posebni uvjeti za radno mjesto 02.  održavanje čistoće:

 • Osnovna škola

IV  Prijave na oglas:

Zainteresirani kandidati su obavezni uz prijavu na Oglas dostaviti originale ili ovjerenu kopiju  sljedeće  dokumentacije (original ili ovjerene kopije ne starije od 6 mjeseci):

 • Prijavu  na javni oglas  sa kratkom biografijom i kontakt- podacima (adresa i broj telefona);
 • Izvod iz matične knjige rođenih;   
 • Izvod iz matične knjige državljana (uvjerenje o državljanstvu);
 • Diploma/svjedodžba  o završenoj  stučnoj spremi odgovarajućeg smjera tražena Javnim konkursom
 • Uvjerenje o radnom iskustvu,
 • Dokaz o položenom stručnom ispitu
 • Ovjerena izjava da kandidat/kandidatkinja  u poslednje dvije godine od dana objavljivanja javnog  konkursa nije otušten/a  iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kom nivou vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno Bosne i Hercegovine;
 • Ovjerena izjava da kandidat/kandidatkinja  nije obuhvaćena odredbom člana IX  Ustava Bosne i Hercegovine;
 • Uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi krivični postupak.

Izabrani  kandidat/kandidatkinja   su dužni/ne dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak (ukoliko konkursna procedura traje duže od tri mjeseca), prije stupanja na rad.

Lica sa SSS koja, prijavljena na ovaj oglas koja u vrijeme oglasne procedure   nemaju položen stručni ispit,  a  imaju navršen radni staž ili pripravništvo u trajanju od šest mjeseci,  mogu se primiti u radni odnos, ali su dužni položiti stručni ispit najkasnije u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos, u organ državne službe.         

Rok trajanja javnog  oglasa i adresa podnošenja prijava:

Javni oglas  objavljuje se  na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova .

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnest) dana od dana objavljivanja na internet stranici Ministarstva.

Prijave na oglas sa dokazima  o ispunjavanju uvjeta dostaviti u zatvorenoj koverti (sa naznakom na koje radno mjesto) putem pošte,  preporučeno ili lično na protokol Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona  Ul.  502. Viteške brigade broj 2. Bihać.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

                                                                                                                                                                   

                                                                                                       M I N I S T A R

                                                                                                        Nermin Kljajić

 

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

07.07.2020

JAVNI POZIV za prodaju aparata za gašenje ...

Na osnovu Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih ...

25.02.2020

JAVNI POZIV ZA PRODAJU ORUŽJA PUTEM ZATVORENIH ...

Na osnovu člana 55. Zakona o oružju i municiji („Službeni glasnik Unsko-sanskog ...

06.02.2020

PONOVNI JAVNI POZIV ZA PRODAJU ORUŽJA PUTEM ...

Na osnovu člana 55. Zakona o oružju i municiji („Službeni glasnik Unsko-sanskog ...

21.01.2020

ISPRAVKA JAVNOG POZIVA ZA PRODAJU ORUŽJA ...

Na osnovu člana 55.  Zakona o oružju i miniciji ( „Službeni glasnik ...

Javne Nabavke

30.06.2020

Nabavka usluga održavanja računarske opreme ...

Nabavka usluga održavanja računarske opreme – printera i fotokopir aparata

30.06.2020

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

30.06.2020

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila 

23.06.2020

Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora (05-05/01-11-656/20) ...

Istaknuti linkovi:

Istaknuti dokumenti:

Minuta za sigurnost:

RPZ-Rad policije u zajednici

Kontakti

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 
UNSKO-SANSKOG KANTONA

502 V.br.brigade  br. 2
77000 Bihać
Bosna i Hercegovina
mail: mupusk@mupusk.gov.ba 
tel: +387 / 037 / 224-224 

MINISTAR  MUP-a
Nermin KLJAJIĆ

Tel: +387 / 37 / 224-224  Lok: 122
mail: policija@vladausk.ba
ministar@mupusk.gov.ba  

KOMESAR  
Mujo KORIČIĆ
e-mail: komesar@mupusk.gov.ba

Tel: +387 / 37 / 226-006
+387 / 37 / 224-224  Lok: 126

Obavještenja iz Vlade

10.07.2020

.

Obavještenja iz ministarstava

10.07.2020

.