JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA SKUPŠTINE JP „Radio televizija Unsko-sanskog kantona“ d.o.o. Bihać

12.04.2019 - 08:08 by Administrator

Na osnovu člana 7. i  9. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima  Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, br. 12/3, 34/03 i 65/13) i člana 29. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona” broj: 09/17), Komisija za  izbor, imenovanja i finansijsko-administrativna  pitanja Skupštine Unsko – sanskog kantona, raspisuje   

 

  J A V N I  O G L A S

ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA SKUPŠTINE

JP „Radio televizija Unsko-sanskog kantona“ d.o.o. Bihać

 

I-OPIS POZICIJE

 1. Skupština broji ukupno 3(tri) člana;
 2. Članovi Skupštine društva imaju odgovornosti i ovlaštenja i dužni su da postupaju u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 81/15), Zakona o javnim preduzećima (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), drugim zakonima, propisima, Statutom Društva i poslovnom etikom.

 

II-MANDAT I NAKNADA ZA RAD

 1. Izabrani članovi Skupštine JP „Radio televizija Unsko – sanskog kantona“ d.o.o. Bihać imenuju se na mandatni period od 4 (četiri) godine.
 2. Predsjednik i članovi Skupštine imaju pravo na naknadu za rad skladu sa Zakonom o plaćama i naknadama članova organa upravljanja, rukovođenja i drugih organa Kantonalnih javnih preduizeća, ustanova čiji je osnivač Unsko – sanski kanton i institucije USK (“Službeni glasnik USK“, broj: 16/16)

 

III- OPĆI I POSEBNI USLOVI

 1. Opći uslovi
 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine
 2. da je osoba starija od 18 godina i mlađa od 70 godina na dan imenovanja (dokaz: izvod iz matične knjige rođenih),
 3. da se na tog kandidata ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine
 4. da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine od dana objavljivanja upražnjene pozicije

 

 1. Posebni uslovi
 1. VSS VII stepen, ili diploma Bolonjskog sistema studiranja društvenog smjera sa 240 ili 180 ECTS bodova; 
 2. da ima najmanje 1(jednu) godine radnog staža;
 3. poznavanje propisa koji reguliraju rad privrednih društava-javnih poduzeća;
 4. da posjeduje stručna znanja vezana za nadležnost i rad Skupštine  društva i način rada  organa  upravljanja privrednim društvima;

     

(3) Ostalo

Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva kandidata uzet će se u obzir i sljedeće:

 1. sposobnost prepoznavanja, zastupanja i zaštite interesa JP „Radio televizija Unsko – sanskog kantona“ d.o.o. Bihać
 2. sposobnost za savjesno, odgovorno i profesionalno obavljanje člana skupštine  JP „Radio televizija Unsko – sanskog kantona“ d.o.o. Bihać
 3. sposobnost upravljanja finansijskim sredstvima, kao i sklonost timskom radu organizacijske sposobnosti;
 4. znanje i sposobnost razumijevanja poslovnih izvještaja, poznavanje privrednog prava i ukupnog zakonodavstva na području djelovanja Skupštine društva;
 5. rezultati rada ostvareni tokom dosadašnjeg rada;

 

IV-POTREBNA DOKUMENTACIJA

Prilikom prijave na Javni oglas kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente:

 1. Čitko popunjen i potpisan Prijavni obrazac (PREUZMI OBRAZAC) koji sadrži osnovne biografske, kontakt  podatke o kandidatu i izjavu spremnosti, može preuzeti s web stranice Skupštine Unsko-sanskog kantona  www.skupstinausk.ba; i čini sastavni dio ovog Oglasa.

Uz prijavni obrazac k

 1. uvjerenje o državljanstvu ili kopija CIPS-ove lične karte,
 2. diplomu o završenoj visokoj stručnoj spremi (original diplome ili ovjerena kopija diplome)
 3. dokaz o radnom stažu

 

V-NAPOMENA

 1. Svi kandidati koji budu stavljeni na listu za uži izbor bit će pozvani na intervju pred Komisijom za izbor i imenovanje i finansijsko administrativna pitanja.
 2. Nakon intervjua Komisija za izbor će predložiti rang-listu s najboljm kandidatima Skupštini Unsko-sanskog kantonana na konačno imenovanje.
 3. Lični podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br.49/06, 76/11 i 89/11).

 

Javni oglas će biti objavljen u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“ i u jednom  visokotiražnom dnevnom listu i ostaje otvoren 14 dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijave sa traženom  dokumentacijom  dostaviti lično na protokol pisarnice Službe Skupštine Unsko – sanskog kantona ili poštom na adresu sa naznakom – NE OTVARATI!

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

PRIJAVA NA JAVNI OGLAS

 ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA SKUPŠTINE

JP „Radio televizija Unsko – sanskog kantona“ d.o.o. Bihać

 

SKUPŠTINA UNSKO-SANSKOG KANTONA

Komisija za izbor i imenovanje i finansijsko administrativna pitanja

Ul. Alije Đerzeleza  br. 6  77000 BIHAĆ

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

Javne Nabavke

06.04.2020

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke ...

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - održavanje i popravka uredskih strojeva ...

06.04.2020

Odluka o odgađanju postupka dodjele ugovora

Odluka o odgađanju postupka dodjele ugovora - PREUZMI.

06.04.2020

ODLUKA o javnim nabavkama

Odluka - hitna nabavka roba - zaštitnih maski, dostupna na linku - PREUZMI.

31.03.2020

Nabavka materijala za održavanje telekomunikacijske ...

Nabavka materijala za održavanje telekomunikacijske opreme

IZDVOJENI DOKUMENTI:

Adresa

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
77000 Bihać
BiH

Sluzba:
+387 37 316 - 031

Kabinet predsjedavajuceg:
037 316 - 022

Fax:
037 316 - 031

Predsjedavajuci Skupstine USK-a:
predsjedavajuci@skupstinausk.ba

Kabinet predsjedavajuceg:
kabinet@skupstinausk.ba
kontakt@skupstinausk.ba

Press sluzba Skupstine:
press@skupstinausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava