JAVNI KONKURS za prijem rukovodećeg državnog službenika na poziciju sekretara organa zakonodavne vlasti Unsko – sanskog kantona

14.09.2019 - 12:35 by Administrator

 Na osnovu  člana 12. stav (3) Zakona o državnoj službi u Unsko – sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko – sanskog kantona“ broj: 14/17)  i članom 3. Odluke o pokretanju procedure i postupku imenovanja na poziciju sekretara organa zakonodavne vlasti Unsko – sanskog kantona broj:02/3-02-3-117/19 od 10.09.2019.godine Komisija za izbor, imenovanja i finansijsko – administrativna pitanja Skupštine Unsko – sanskog kantona objavljuje

 

JAVNI KONKURS

za prijem rukovodećeg državnog službenika na poziciju sekretara organa zakonodavne vlasti  Unsko – sanskog kantona

 

 

Radno mjesto

 • Sekretar organa zakonodavne vlasti - sekretar sa posebnim zadatkom – 1 (jedan) izvršilac

 

Opis poslova:

 1. sekretar Skupštine pomaže Predsjedavajućem Skupštine u pripremanju i vođenju sjednica;
 2. učestvuje u radu Kolegija  Skupštine;
 3. stara se o osiguranju uslova za rad Skupštine, Kolegija Skupštine i radnih tijela Skupštine, realizuje poslove i zadatke iz nadležnosti Skupštine;
 4. osigurava uslove za ostvarivanje prava i dužnosti poslanika i obezbjeđuje uslove za rad klubova poslanika;
 5. učestvuje u pripremanju sjednica;
 6. učestvuje i odgovoran je za obradu akata usvojenih na sjednici Skupštine;
 7. brine se za objavljivanje propisa i drugih akata koje je donijela Skupština;
 8. zaprima akte, inicijative i prijedloge upućene Skupštini i daje ih na dalju obradu;
 9. stara se o pravno-tehničkoj obradi akata usvojenih na sjednici Skupštine; blagovremenom objavljivanju propisa i drugih akata koje je donijela Skupština i o dostavljanju zaključaka i poslaničkih pitanja nosiocima obaveza;
 10. rukovodi Službom Skupštine;
 11. organizira i osigurava zakonito i efikasno obavljanje svih poslova iz nadležnosti službe;
 12. donosi podzakonske propise i druge opće i pojedinačne akte za koje je zakonom ovlašten i preduzima druge mjere za obavljanje poslova iz nadležnosti službe,
 13. utvrđuje unutrašnju organizaciju Službe Skupštine i donosi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji;
 14. priprema prijedlog za osiguranje sredstava za rad Skupštine i nalogodavac je za finansijsko i materijalno poslovanje  Službe Skupštine;
 15. učestvuje u izradi prednacrta, nacrta i prijedloga budžeta Službe Skupštine i Skupštine;
 16. osigurava efikasno i ekonomično korištenje ljudskih, finansijskih i materijalnih resursa;
 17. osigurava materijalne uvjete za rad Službe Skupštine;
 18. i obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom, Poslovnikom  i Odlukom Službe Skupštine

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 35. Zakona o državnoj službi u Unsko – sanskom kantonu:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. da je starije od 18 godina,
 3. da je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto,
 4. da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušeno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini,
 5. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,
 6. da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

 

Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu, kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 1. diploma visokog obrazovanja VII stepena pravne struke ili diploma visokog obrazovanja prvog (240 ECTS), drugog, ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja pravne struke;
 2. položen stručni ili ispit općeg znanja,
 3. najmanje 7 (sedam) godina radnog iskustva u struci,
 4. poznavanje rada na računaru.

 

PRIJAVE NA KONKURS

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):

 1. prijavu na konkurs sa biografijom, kontakt telefon i adresu.
 2. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine),
 3. dokaz  da ima 7.godina radnog iskustva u struci,
 4. uvjerenje o položenom stručnom ili ispitu općeg znanja,
 5. dokaz o poznavanju rada na računaru.

 

Izabrani kandidati dužani su u roku od 8 dana od dana prijema obavještenja o rezultatima konkursa, dostaviti Komisiji za izbor i imenovanje i finansijsko administrativna pitanja i ostale dokaze o ispunjavanju općih uvjeta  navedenih u konkursu.

Javni konkurs će biti objavljen u jednom dnevnom listu koji se distribuira na cjeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i na službenoj web stranici Skupštine Kantona.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave u dnevnom listu. Prijave sa potrebnom dokumantacijom dostaviti na adresu:

 

PRIJAVA NA JAVNI KONKURS

ZA PRIJEM RUKOVODEĆEG DRŽAVNOG SLUŽBENIKA U SLUŽBU SKUPŠTINE UNSKO – SANSKOG KANTONA

NE OTVARATI

SKUPŠTINA UNSKO-SANSKOG KANTONA

Komisija za izbor, imenovanja i finansijko - administrativna pitanja

Ul.Alije Đerzeleza  br. 6. Bihać

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

                                                                    

                                                                                      PREDSJEDAVAJUĆI KOMISIJE

                                                                           Agan Bunić

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

Javne Nabavke

18.11.2020

LOT 1, nabavka, isporuka i montaža klima uređaja

LOT 1, nabavka, isporuka i montaža klima uređaja

05.11.2020

Nabavka usluga

.

03.11.2020

Nabavka i zamjena guma

Nabavka i zamjena guma