JAVNI OGLAS za izbor i konačno imenovanje članova Upravnog odbora JU „Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona“ Bihać

09.10.2017 - 14:09 by Administrator

Na  osnovu  člana  8.  Zakona  o  ministarskim,  vladinim  i  drugim  imenovanjima  Federacije  Bosne  i  Hercegovine ( „ Službene   novine  Federacije  Bosne  i  Hercegovine“  broj:12/03, 34/03 i 65/13), člana 25. Zakona o ustanovama („Službeni list RBiH“ broj: 6/92, 8/93  i 13/94), člana 14.Odluke o osnivanju Javne ustanove „ Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona“ Bihać, Pravila Javne Ustanove „Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona“ Bihać,  Zaključka Vlade Unsko – sanskog  kantona  broj: 03-017-1364/17 od 13. 09. 2017. godine, a u vezi sa Odlukom Vlade Unsko-sanskog kantona, broj: 03-017-384/07 od 13. 12. 2007. („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 22/07) godine, Vlada Unsko-sanskog kantona objavljuje

PONIŠTENJE JAVNOG OGLASA

ZA IZBOR I KONAČNO IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JU  „PEDAGOŠKI ZAVOD UNSKO-SANSKOG KANTONA“ BIHAĆ

Poništava se javni oglas za izbor i konačno imenovanje članova Upravnog odbora JU „Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona“ Bihać, objavljen u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 53/17 od 14. 07. 2017. godine  i dnevnom listu „Oslobođenje“ od 13. 07. 2017. godine,  i ponovno raspisuje

JAVNI OGLAS za  izbor i konačno imenovanje  članova Upravnog  odbora JU „Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona“  Bihać

Objavljuje  se  Javni  oglas  za izbor i konačno imenovanje  članova Upravnog odbora  JU „Pedagoški  zavod Unsko – sanskog kantona“  Bihać:

 •  jedan (1) član ispred osnivača
 • dva (2) člana ispred zaposlenih
 • dva  (2) člana ispred odgojno obrazovnih ustanova

Opis pozicije

Upravni odbor JU „Pedagoški zavod Unsko –sanskog kantona“  Bihać obavlja poslove utvrđene zakonom, osnivačkim aktom i pravilima ustanove:

 • donosi  Pravila zavoda, opći akt o unutrašnjoj organizaciji i cjenovnik usluga, uz sa
 • saglasnost  Vlade unsko sanskog kantona,
 • donosi godišnji plan i program rada Zavoda  i prati njegovo izvršenje uz suglasnost Skupštine Unsko-sanskog kantona,
 • imenuje i razrješava direktora Zavoda uz suglasnost Vlade Unsko –sanskog kantona,
 • utvrđuje plan rada,
 • donosi finansijski plan i završni račun Zavoda, uz saglasnost Vlade Unsko-sanskog kantona i Skupštine Unsko-sanskog kantona,
 • usvaja izvještaj o radu i finansijskom poslovanju i podnosi ga Osnivaču,
 • odlučuje o promjeni unutrašnje organizacije Zavoda uz saglasnost Vlade  Unsko-sanskog kantona,
 • predlaže osnivaču promjene djelatnosti i statusne promjene Zavoda,
 • rješava sva pitanja odnosa sa osnivačem,
 • vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom i Pravilima Zavoda,

Članove Upravnog odbora imenuje i razrješava Vlada Unsko – sanskog kantona, na prijedlog Komisije za izbor, a nakon provedene procedure javnog oglašavanja upražnjenih pozicija u skladu sa zakonom. Upravni odbor JU „Pedagoški zavod ima 5 (pet) članova, jedan član ispred osnivača, dva člana ispred zaposlenih i dva člana ispred odgojno-obrazovnih ustanova. Članovi Upravnog odbora imenuju se na četiri godine i mogu biti ponovo imenovani.

Opći uvjeti:

Za članove Upravnog odbora Javne ustanove „Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona“ Bihać  mogu biti nominirani/imenovani kandidati  koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:  

a)   da su stariji od 18 godina

b)  da nisu stariji od 70 godina

c)  da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u  

     Bosni i Hercegovini  u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije

d)  da se na kandidate  ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine

e) da nisu osuđivani za krivično djelo i privredni prestup nespojiv sa dužnošću u upravnom

     odboru javne ustanove pet godina od pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme

     zatvorske  kazne,

f)  da im odlukom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti na navedenoj poziciji

g)  da nisu  na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim,vladinim i

     drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine  Federacije 

     Bosne  i  Hercegovine“, broj:12/03, 34/03 i 65/13)

h)  da nisu  članovi zakonodavne, izvršne i sudske vlasti prema odredbam Zakona o sukobu 

interesa  u  organima  vlasti  u  Federaciji  BiH  („Službene  novine Federacije  BiH“, br.70/08),

i)  da nemaju  privatni ili finansijski interes u javnoj ustanovi u koju se prijavljuju

Posebni uvjeti:

Pored navedenih općih uvjeta, za članove Upravnog odbora Javne ustanove „Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona“ Bihać mogu biti nominirani/imenovani kandidati koji ispunjavaju sljedeće posebne  uvjete:

 • da imaju visoku stručnu spremu ( VII stepen ili završen prvi ciklus bolonjskog sistema studiranja)
 • da imaju najmanje tri godine radnog iskustva u struci nakon stjecanja VSS ili prvog ciklusa studija
 • da nisu predsjednici ili članovi upravnog ili drugog odbora u više od jednog reguliranog organa
 • da nisu direktori  javnih  ustanova

 

Potrebni dokumenti:

Zainteresovani kandidati dužni su podnijeti  pismenu  prijavu  sa  potpunom  dokumentacijom  kojom  dokazuju  tražene  uvjete  iz  oglasa  i  to:

 •  kraću biografiju sa adresom i kontakt-telefonom i naznaku na koju se poziciju prijavljuju
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • diplomu o stečenoj stručnoj spremi odnosno završenom studiju
 • uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu u struci nakon stjecanja stručne spreme odnosno završenog studija
 • uvjerenje da kandidatu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti na navedenoj poziciji
 • ovjerenu izjavu kandidata da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije
 • ovjerenu izjavu kandidata da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine
 • ovjerenu izjavu kandidata da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu Zakona o ministarskim,vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine
 • ovjerenu izjavu kandidata da ne podliježe odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine
 • ovjerenu izjavu kandidata da nema privatni ili financijiski interes u javnoj ustanovi
 • ovjerenu izjavu kandidata da nije član upravnog ili drugog odbora u više od jednog reguliranog organa

 

         Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Lični podaci o podnosiocima prijava  mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 49/06 i 76/11).

          Svi kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na intervju pred komisijom za utvrđivanje prijedloga članova Upravnog odbora JU Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona“ Bihać.

        Prije intervjua kandidat je dužan dati podatke o rukovodiocima koji mogu dati preporuke i informacije o tom kandidatu, i ispuniti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje ili mogućnost koja bi mogla dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja.

        Zainteresirana stranka može podnijeti prigovor na konačno imenovanje, ukoliko postoje dokazi da u postupku imenovanja nisu ispoštovana načela ili postupci utvrđeni članom 3. zakona.

        Prijave sa svim traženim dokumentima dostavljaju se na adresu: 

        Vlada Unsko-sanskog kantona, Komisija  za izbor, ulica Alije  Đerzeleza br. 6. Bihać, sa naznakom „Prijava na javni oglas za izbor članova upravnog  odbora „JU Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona“ Bihać) – ne otvarati – otvara Komisija)“.

        Na poleđini koverte navesti ime i prezime pošiljaoca  sa punom adresom stanovanja.

 Javni oglas ostaje otvoren četrnaest (14) dana od dana posljednjeg objavljivanja javnog oglasa.

        Nepotpune  i  neblagovremene  prijave  neće  se  razmatrati.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Nedavni dogadaji

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

20.02.2018

Poništenje i JAVNI OGLAS...

Na  osnovu  člana  8.  Zakona  o  ministarskim,  ...

29.12.2017

Poništenje Javnog oglasa za izbor i konačno ...

Na  osnovu  člana  8.  Zakona  o  ministarskim,  ...

11.12.2017

PONIŠTENJE JAVNOG OGLASA ZA IZBOR I KONAČNO ...

Na osnovu člana 8. Zakona  o  ministarskim, vladinim  i  drugim  ...

04.12.2017

PONIŠTENJE Javnog oglasa za nominiranje ...

Na  osnovu  člana  8.  Zakona  o  ministarskim,  ...

Javne Nabavke

16.02.2018

LOT – 2 - Nabavka tonera i ketridža

Vlada Unsko-sanskog kantona, kao ugovorni organ je izvršila dodjelu ugovora ...

16.02.2018

Nabavka napitaka za kafe kuhinju u toku 2018. ...

Vlada Unsko-sanskog kantona, kao ugovorni organ je izvršila dodjelu ugovora ...

05.02.2018

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke ...

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke računovodstvenih usluga u 2018. godini ...

01.02.2018

Ministarstvo pravosuđa i uprave: Plan nabavki ...

Ministarstvo pravosuđa i uprave: Plan nabavki za 2018. godinu