JAVNI OGLAS za izbor i konačno imenovanje članova Upravnog odbora JU „Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona“ Bihać

09.10.2017 - 14:09 by Administrator

Na  osnovu  člana  8.  Zakona  o  ministarskim,  vladinim  i  drugim  imenovanjima  Federacije  Bosne  i  Hercegovine ( „ Službene   novine  Federacije  Bosne  i  Hercegovine“  broj:12/03, 34/03 i 65/13), člana 25. Zakona o ustanovama („Službeni list RBiH“ broj: 6/92, 8/93  i 13/94), člana 14.Odluke o osnivanju Javne ustanove „ Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona“ Bihać, Pravila Javne Ustanove „Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona“ Bihać,  Zaključka Vlade Unsko – sanskog  kantona  broj: 03-017-1364/17 od 13. 09. 2017. godine, a u vezi sa Odlukom Vlade Unsko-sanskog kantona, broj: 03-017-384/07 od 13. 12. 2007. („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 22/07) godine, Vlada Unsko-sanskog kantona objavljuje

PONIŠTENJE JAVNOG OGLASA

ZA IZBOR I KONAČNO IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JU  „PEDAGOŠKI ZAVOD UNSKO-SANSKOG KANTONA“ BIHAĆ

Poništava se javni oglas za izbor i konačno imenovanje članova Upravnog odbora JU „Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona“ Bihać, objavljen u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 53/17 od 14. 07. 2017. godine  i dnevnom listu „Oslobođenje“ od 13. 07. 2017. godine,  i ponovno raspisuje

JAVNI OGLAS za  izbor i konačno imenovanje  članova Upravnog  odbora JU „Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona“  Bihać

Objavljuje  se  Javni  oglas  za izbor i konačno imenovanje  članova Upravnog odbora  JU „Pedagoški  zavod Unsko – sanskog kantona“  Bihać:

 •  jedan (1) član ispred osnivača
 • dva (2) člana ispred zaposlenih
 • dva  (2) člana ispred odgojno obrazovnih ustanova

Opis pozicije

Upravni odbor JU „Pedagoški zavod Unsko –sanskog kantona“  Bihać obavlja poslove utvrđene zakonom, osnivačkim aktom i pravilima ustanove:

 • donosi  Pravila zavoda, opći akt o unutrašnjoj organizaciji i cjenovnik usluga, uz sa
 • saglasnost  Vlade unsko sanskog kantona,
 • donosi godišnji plan i program rada Zavoda  i prati njegovo izvršenje uz suglasnost Skupštine Unsko-sanskog kantona,
 • imenuje i razrješava direktora Zavoda uz suglasnost Vlade Unsko –sanskog kantona,
 • utvrđuje plan rada,
 • donosi finansijski plan i završni račun Zavoda, uz saglasnost Vlade Unsko-sanskog kantona i Skupštine Unsko-sanskog kantona,
 • usvaja izvještaj o radu i finansijskom poslovanju i podnosi ga Osnivaču,
 • odlučuje o promjeni unutrašnje organizacije Zavoda uz saglasnost Vlade  Unsko-sanskog kantona,
 • predlaže osnivaču promjene djelatnosti i statusne promjene Zavoda,
 • rješava sva pitanja odnosa sa osnivačem,
 • vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom i Pravilima Zavoda,

Članove Upravnog odbora imenuje i razrješava Vlada Unsko – sanskog kantona, na prijedlog Komisije za izbor, a nakon provedene procedure javnog oglašavanja upražnjenih pozicija u skladu sa zakonom. Upravni odbor JU „Pedagoški zavod ima 5 (pet) članova, jedan član ispred osnivača, dva člana ispred zaposlenih i dva člana ispred odgojno-obrazovnih ustanova. Članovi Upravnog odbora imenuju se na četiri godine i mogu biti ponovo imenovani.

Opći uvjeti:

Za članove Upravnog odbora Javne ustanove „Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona“ Bihać  mogu biti nominirani/imenovani kandidati  koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:  

a)   da su stariji od 18 godina

b)  da nisu stariji od 70 godina

c)  da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u  

     Bosni i Hercegovini  u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije

d)  da se na kandidate  ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine

e) da nisu osuđivani za krivično djelo i privredni prestup nespojiv sa dužnošću u upravnom

     odboru javne ustanove pet godina od pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme

     zatvorske  kazne,

f)  da im odlukom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti na navedenoj poziciji

g)  da nisu  na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim,vladinim i

     drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine  Federacije 

     Bosne  i  Hercegovine“, broj:12/03, 34/03 i 65/13)

h)  da nisu  članovi zakonodavne, izvršne i sudske vlasti prema odredbam Zakona o sukobu 

interesa  u  organima  vlasti  u  Federaciji  BiH  („Službene  novine Federacije  BiH“, br.70/08),

i)  da nemaju  privatni ili finansijski interes u javnoj ustanovi u koju se prijavljuju

Posebni uvjeti:

Pored navedenih općih uvjeta, za članove Upravnog odbora Javne ustanove „Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona“ Bihać mogu biti nominirani/imenovani kandidati koji ispunjavaju sljedeće posebne  uvjete:

 • da imaju visoku stručnu spremu ( VII stepen ili završen prvi ciklus bolonjskog sistema studiranja)
 • da imaju najmanje tri godine radnog iskustva u struci nakon stjecanja VSS ili prvog ciklusa studija
 • da nisu predsjednici ili članovi upravnog ili drugog odbora u više od jednog reguliranog organa
 • da nisu direktori  javnih  ustanova

 

Potrebni dokumenti:

Zainteresovani kandidati dužni su podnijeti  pismenu  prijavu  sa  potpunom  dokumentacijom  kojom  dokazuju  tražene  uvjete  iz  oglasa  i  to:

 •  kraću biografiju sa adresom i kontakt-telefonom i naznaku na koju se poziciju prijavljuju
 • izvod iz matične knjige rođenih
 • diplomu o stečenoj stručnoj spremi odnosno završenom studiju
 • uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu u struci nakon stjecanja stručne spreme odnosno završenog studija
 • uvjerenje da kandidatu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti na navedenoj poziciji
 • ovjerenu izjavu kandidata da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije
 • ovjerenu izjavu kandidata da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine
 • ovjerenu izjavu kandidata da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu Zakona o ministarskim,vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine
 • ovjerenu izjavu kandidata da ne podliježe odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine
 • ovjerenu izjavu kandidata da nema privatni ili financijiski interes u javnoj ustanovi
 • ovjerenu izjavu kandidata da nije član upravnog ili drugog odbora u više od jednog reguliranog organa

 

         Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Lični podaci o podnosiocima prijava  mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 49/06 i 76/11).

          Svi kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na intervju pred komisijom za utvrđivanje prijedloga članova Upravnog odbora JU Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona“ Bihać.

        Prije intervjua kandidat je dužan dati podatke o rukovodiocima koji mogu dati preporuke i informacije o tom kandidatu, i ispuniti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje ili mogućnost koja bi mogla dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja.

        Zainteresirana stranka može podnijeti prigovor na konačno imenovanje, ukoliko postoje dokazi da u postupku imenovanja nisu ispoštovana načela ili postupci utvrđeni članom 3. zakona.

        Prijave sa svim traženim dokumentima dostavljaju se na adresu: 

        Vlada Unsko-sanskog kantona, Komisija  za izbor, ulica Alije  Đerzeleza br. 6. Bihać, sa naznakom „Prijava na javni oglas za izbor članova upravnog  odbora „JU Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona“ Bihać) – ne otvarati – otvara Komisija)“.

        Na poleđini koverte navesti ime i prezime pošiljaoca  sa punom adresom stanovanja.

 Javni oglas ostaje otvoren četrnaest (14) dana od dana posljednjeg objavljivanja javnog oglasa.

        Nepotpune  i  neblagovremene  prijave  neće  se  razmatrati.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Nedavni dogadaji

Javne rasprave

12.04.2018

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture ...

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta u toku mjeseca maja 2018. godine ...

Javni pozivi i konkursi

20.06.2018

Konkurs za upis učenika/ca u prvi (I) razred ...

Konkurs za upis učenika/ca u prvi (I) razred srednjih škola za školsku ...

08.06.2018

Javni poziv instruktor vožnje motornih vozila

Javni poziv instruktor vožnje motornih vozila. PREUZMI DOKUMENT

08.06.2018

Javni poziv za prijavu kandidata za dobijanje ...

Javni poziv za prijavu kandidata za dobijanje slijedećih licenci... PREUZMI DOKUMENT

08.06.2018

Konkurs za izbor i imenovanje direktora/ice ...

Na osnovu člana 143. i 144. Zakona o srednjem obrazovanju („Službeni glasnik ...

Javne Nabavke

20.06.2018

Nabavka metalnih polica Dobavljač: „ Čavkunović-Bau“ ...

Nabavka metalnih polica Dobavljač: „ Čavkunović-Bau“ d.o. o. Bihać 

13.06.2018

Nabavka uredskog namještaja

Nabavka uredskog namještaja.

30.05.2018

Odluka o izmjenama i dopunama Plana javnih ...

Odluka o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2018. godinu.

30.05.2018

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke.