Javni oglas za nominiranje/ imenovanje člana Upravnog odbora ZU Dom zdravlja Cazin, iz reda stručnih radnika zdravstvene ustanove

15.11.2019 - 14:10 by Administrator

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine («Sl.novine Federacije BiH» br.12/0, 34/03 i 65/13) i Odluke o kriterijima za nominiranje/imenovanje članova upravnih odbora zdravstvenih ustanova u vlasništvu Unsko-sanskog kantona („ Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj:7/17, 11/17, 17/17 i 2/19) i  Zaključka Vlade Unsko-sanskog kantona, broj 03-017-1069/2019od 31.10.2019.godine, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona,  raspisuje

JAVNI  OGLAS

za nominiranje/ imenovanje člana Upravnog  odbora ZU Dom zdravlja Cazin, iz reda stručnih radnika zdravstvene ustanove

 

Objavljuje se Javni oglas za nominiranje/imenovanje na poziciju jednog člana  Upravnog  odbora ZU Dom zdravlja Cazin, iz reda stručnih radnika zdravstvene ustanove

 

1.)  Upravni odbor-opće odredbe

      Članove upravnog odbora zdravstvene ustanove imenuje Vlada Unsko-sanskog kantona na prijedlog ministra zdravstva. Nadležnosti upravnih odbora zdravstvenih ustanova propisane su Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o ustanovama, odlukama o osnivanju  i statutom ustanove.

2.)  Uvjeti za imenovanje

      Svaki kandidat za člana upravnog odbora zdravstvene ustanove mora ispunjavati slijedeće uvjete:

a) Opći uvjeti :

 

-  da je državljanin Bosne i Hercegovine;

     -  da je stariji od 18 godina;

-  da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u razdoblju od 3 (tri) godine prije dana objave upražnjene pozicije;

-  da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. da nije pod optužnicom od strane Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju;

b) Posebni uvjeti:

 

- da ima najmanje završen VI stepen stručne spreme, odnosno  završenu višu školu ili stečeno zvanje bachelora sa ostvarenih 180 ECTS studijskih bodova društvenog, prirodnog ili tehničkog usmjerenja; 

- da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva na poslovima svog stručnog naziva, odnosno poslovima iz djelatnosti zdravstvene ustanove;  

- da ima stručno znanje iz djelatnosti zdravstvene ustanove, te da je upućen u sadržaj i način njenog rada;  

- da nije direktor zdravstvene ustanove ili nositelj odobrenja za rad privatne prakse, koja je u ugovornom odnosu sa zdravstvenom ustanovom u čiji se upravni odbor kandiduje; 

-  da nema privatni ili finansijski interes u zdravstvenoj ustanovi;

- da nije član u više od jednog upravnog odbora bilo koje ustanove, odnosno drugog pravnog subjekta;

- da nije izabrani zvaničnik, nosilac  izvršnih  funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti  Federacije BiH;

- da nije član upravnog, izvršnog ili drugog organa političke stranke; 

- da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

 

3.)  Dokazi:        

    Kandidati koji konkurišu za člana upravnog odbora zdravstvene ustanove dužni su, u prijavi na ovaj oglas, koja treba da sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata, te  ovjerene izjave  kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta  traženih ovim oglasom i to:

-  izvod iz matične knjige rođenih  ( sa neograničenim rokom važenja)

-  izjava da nije otpušten iz državne službe  kao rezultat disciplinske mjere u  periodu od tri godine prije objavljivanja oglasa;

-  izjava kandidata da se na njega ne odnosi član IX.1.Ustava BiH, tj. da nije pod optužnicom od strane Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju;

- diplomu o završenom VI stepenu stručne spreme, odnosno višoj školi ili stečenom zvanju bachelora sa ostvarenih 180 ECTS studijskih bodova društvenog, prirodnog ili tehničkog usmjerenja; 

- uvjerenje/potvrda poslodavca o radnom iskustvu sa kratkim sadržajem opisa posla koji se obavlja (obavljao) i vremenu provedenom na radu; 

- izjava kandidata da nije direktor zdravstvene ustanove ili nositelj odobranja za rad privatne prakse, koja je u ugovornom odnosu sa zdravstvenom ustanovom u čiji se upravni odbor kandiduje; 

- izjava kandidata da nema privatni ili finansijski interes u zdravstvenoj ustanovi/ zdravstvenim   ustanovama,  u čiji se  upravni odbor kandiduje;

-  izjava kandidata da nije član u više od jednog upravnog odbora bilo koje ustanove, odnosno drugog pravnog subjekta;

-  izjava kandidata da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu

  Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Federacije BiH;

-  izjava kandidata da nije član upravnog, izvršnog ili drugog organa političke stranke. Ako kandidat jeste član, u tom slučaju ovjerenu izjavu da će, ukoliko bude izabran,  prije preuzimanja dužnosti odstupiti iz upravnog, izvršnog ili drugog organa političke stranke; 

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak izdato od strane nadležnog suda 

( ne starije od tri mjeseca od dana izdavanja).

Posjedovanje stručnog znanja  iz djelatnosti zdravstvene ustanove, odnosno upućenost u  sadržaj i način njenog rada, utvrđivat će se na intervjuu. 

 

4.)  Naknada za rad    

     Član Upravnog odbora ima pravo na naknadu za svoj rad. Naknada se isplaćuje iz sredstava zdravstvene ustanove, u visini koju je utvrdio nadležni organ.

      Mjesečna naknada se može ostvariti samo jednom u mjesecu.

 

 5.)  Ostalo

       Dokumenti koji se prilažu uz prijavu na javni oglas moraju biti originali ili ovjerene kopije.   

         Prijave sa traženom dokumentacijom se dostavljaju lično ili preporučenom poštom na sljedeću adresu: Vlada Unsko-sanskog kantona – Komisija za izbor, Ul.Alije Đerzeleza br.6.Bihać,  sa naznakom na koverti u koji se upravni odbor  kandiduju:

 „Prijava na javni oglas za člana UO ZU:_______________- ne otvaraj“.

      Na poleđini koverte potrebno je napisati ime i prezime i adresu podnosioca prijave.

      Sa kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija će obaviti intervju.   

      Na konačno imenovanje, bilo koji kandidat može podnijeti prigovor u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine.

       Oglas ostaje otvoren 15 dana od posljednjeg objavljivanja, a isti će biti objavljen u  „Službenim novinama Federacije  BiH»,  dnevnom listu „Nezavisne novine“ i Web stranici:  vladausk.ba

       Prijave koje ne sadrže propisano ovim oglasom, kao i prijave podnesene istekom roka utvrđenog u ovom oglasu, odbacit će se kao nepotpune, odnosno neblagovremene, te se kao takve neće uzeti u razmatranje.

       Nakon završene procedure imenovanja, prijave i dokumentacija se neće po službenoj dužnosti  vraćati  kandidatima koji su aplicirali na ovaj javni oglas.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

21.08.2017

JAVNE KONSULTACIJE O PREDNACRTU JAVNE POLITIKE ...

Javne konsultacije za Unsko – sanski kanton se održavaju dana 03.07.2017. ...

Javni pozivi i konkursi

17.02.2020

TRI JAVNA OGLASA

U nastavku objavljujemo tri javna oglasa: JAVNI  OGLAS ZA NOMINIRANJE/ ...

15.11.2019

Javni oglas za nominiranje/ imenovanje člana ...

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije ...

30.10.2019

Javni poziv

Javni poziv

21.10.2019

Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje ...

PREUZMI: Prijavni obrazac Odluka o kriterijima finansiranja udruženja socijalnog ...

Javne Nabavke

31.03.2020

Nabavka materijala za održavanje telekomunikacijske ...

Nabavka materijala za održavanje telekomunikacijske opreme

31.03.2020

Dostavljena dokumentacija Uredu za razmatranje ...

Dostavljena dokumentacija Uredu za razmatranje žalbi BiH - PREUZMI.

31.03.2020

ODLUKA o javnim nabavkama

Odluka - hitna nabavka roba - zaštitnih maski - PREUZMI.

31.03.2020

Odluka o poništenju postupka sukcesivne ...

Odluka o poništenju postupka sukcesivne javne nabavke peleta za period 2019.-2023. ...