Javni oglas za nominiranje/ imenovanje člana Upravnog odbora ZU Dom zdravlja Cazin, iz reda stručnih radnika zdravstvene ustanove

15.11.2019 - 14:10 by Administrator

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine («Sl.novine Federacije BiH» br.12/0, 34/03 i 65/13) i Odluke o kriterijima za nominiranje/imenovanje članova upravnih odbora zdravstvenih ustanova u vlasništvu Unsko-sanskog kantona („ Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj:7/17, 11/17, 17/17 i 2/19) i  Zaključka Vlade Unsko-sanskog kantona, broj 03-017-1069/2019od 31.10.2019.godine, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona,  raspisuje

JAVNI  OGLAS

za nominiranje/ imenovanje člana Upravnog  odbora ZU Dom zdravlja Cazin, iz reda stručnih radnika zdravstvene ustanove

 

Objavljuje se Javni oglas za nominiranje/imenovanje na poziciju jednog člana  Upravnog  odbora ZU Dom zdravlja Cazin, iz reda stručnih radnika zdravstvene ustanove

 

1.)  Upravni odbor-opće odredbe

      Članove upravnog odbora zdravstvene ustanove imenuje Vlada Unsko-sanskog kantona na prijedlog ministra zdravstva. Nadležnosti upravnih odbora zdravstvenih ustanova propisane su Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o ustanovama, odlukama o osnivanju  i statutom ustanove.

2.)  Uvjeti za imenovanje

      Svaki kandidat za člana upravnog odbora zdravstvene ustanove mora ispunjavati slijedeće uvjete:

a) Opći uvjeti :

 

-  da je državljanin Bosne i Hercegovine;

     -  da je stariji od 18 godina;

-  da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u razdoblju od 3 (tri) godine prije dana objave upražnjene pozicije;

-  da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. da nije pod optužnicom od strane Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju;

b) Posebni uvjeti:

 

- da ima najmanje završen VI stepen stručne spreme, odnosno  završenu višu školu ili stečeno zvanje bachelora sa ostvarenih 180 ECTS studijskih bodova društvenog, prirodnog ili tehničkog usmjerenja; 

- da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva na poslovima svog stručnog naziva, odnosno poslovima iz djelatnosti zdravstvene ustanove;  

- da ima stručno znanje iz djelatnosti zdravstvene ustanove, te da je upućen u sadržaj i način njenog rada;  

- da nije direktor zdravstvene ustanove ili nositelj odobrenja za rad privatne prakse, koja je u ugovornom odnosu sa zdravstvenom ustanovom u čiji se upravni odbor kandiduje; 

-  da nema privatni ili finansijski interes u zdravstvenoj ustanovi;

- da nije član u više od jednog upravnog odbora bilo koje ustanove, odnosno drugog pravnog subjekta;

- da nije izabrani zvaničnik, nosilac  izvršnih  funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti  Federacije BiH;

- da nije član upravnog, izvršnog ili drugog organa političke stranke; 

- da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

 

3.)  Dokazi:        

    Kandidati koji konkurišu za člana upravnog odbora zdravstvene ustanove dužni su, u prijavi na ovaj oglas, koja treba da sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata, te  ovjerene izjave  kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta  traženih ovim oglasom i to:

-  izvod iz matične knjige rođenih  ( sa neograničenim rokom važenja)

-  izjava da nije otpušten iz državne službe  kao rezultat disciplinske mjere u  periodu od tri godine prije objavljivanja oglasa;

-  izjava kandidata da se na njega ne odnosi član IX.1.Ustava BiH, tj. da nije pod optužnicom od strane Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju;

- diplomu o završenom VI stepenu stručne spreme, odnosno višoj školi ili stečenom zvanju bachelora sa ostvarenih 180 ECTS studijskih bodova društvenog, prirodnog ili tehničkog usmjerenja; 

- uvjerenje/potvrda poslodavca o radnom iskustvu sa kratkim sadržajem opisa posla koji se obavlja (obavljao) i vremenu provedenom na radu; 

- izjava kandidata da nije direktor zdravstvene ustanove ili nositelj odobranja za rad privatne prakse, koja je u ugovornom odnosu sa zdravstvenom ustanovom u čiji se upravni odbor kandiduje; 

- izjava kandidata da nema privatni ili finansijski interes u zdravstvenoj ustanovi/ zdravstvenim   ustanovama,  u čiji se  upravni odbor kandiduje;

-  izjava kandidata da nije član u više od jednog upravnog odbora bilo koje ustanove, odnosno drugog pravnog subjekta;

-  izjava kandidata da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu

  Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Federacije BiH;

-  izjava kandidata da nije član upravnog, izvršnog ili drugog organa političke stranke. Ako kandidat jeste član, u tom slučaju ovjerenu izjavu da će, ukoliko bude izabran,  prije preuzimanja dužnosti odstupiti iz upravnog, izvršnog ili drugog organa političke stranke; 

- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak izdato od strane nadležnog suda 

( ne starije od tri mjeseca od dana izdavanja).

Posjedovanje stručnog znanja  iz djelatnosti zdravstvene ustanove, odnosno upućenost u  sadržaj i način njenog rada, utvrđivat će se na intervjuu. 

 

4.)  Naknada za rad    

     Član Upravnog odbora ima pravo na naknadu za svoj rad. Naknada se isplaćuje iz sredstava zdravstvene ustanove, u visini koju je utvrdio nadležni organ.

      Mjesečna naknada se može ostvariti samo jednom u mjesecu.

 

 5.)  Ostalo

       Dokumenti koji se prilažu uz prijavu na javni oglas moraju biti originali ili ovjerene kopije.   

         Prijave sa traženom dokumentacijom se dostavljaju lično ili preporučenom poštom na sljedeću adresu: Vlada Unsko-sanskog kantona – Komisija za izbor, Ul.Alije Đerzeleza br.6.Bihać,  sa naznakom na koverti u koji se upravni odbor  kandiduju:

 „Prijava na javni oglas za člana UO ZU:_______________- ne otvaraj“.

      Na poleđini koverte potrebno je napisati ime i prezime i adresu podnosioca prijave.

      Sa kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija će obaviti intervju.   

      Na konačno imenovanje, bilo koji kandidat može podnijeti prigovor u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine.

       Oglas ostaje otvoren 15 dana od posljednjeg objavljivanja, a isti će biti objavljen u  „Službenim novinama Federacije  BiH»,  dnevnom listu „Nezavisne novine“ i Web stranici:  vladausk.ba

       Prijave koje ne sadrže propisano ovim oglasom, kao i prijave podnesene istekom roka utvrđenog u ovom oglasu, odbacit će se kao nepotpune, odnosno neblagovremene, te se kao takve neće uzeti u razmatranje.

       Nakon završene procedure imenovanja, prijave i dokumentacija se neće po službenoj dužnosti  vraćati  kandidatima koji su aplicirali na ovaj javni oglas.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

17.09.2020

Javna rasprava

Javna rasprava

21.08.2017

JAVNE KONSULTACIJE O PREDNACRTU JAVNE POLITIKE ...

Javne konsultacije za Unsko – sanski kanton se održavaju dana 03.07.2017. ...

Javni pozivi i konkursi

17.02.2020

TRI JAVNA OGLASA

U nastavku objavljujemo tri javna oglasa: JAVNI  OGLAS ZA NOMINIRANJE/ ...

15.11.2019

Javni oglas za nominiranje/ imenovanje člana ...

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije ...

30.10.2019

Javni poziv

Javni poziv

Javne Nabavke

15.09.2020

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke.pdf

10.09.2020

Odluka o nabavci usluga stručnog osposobljavanja ...

Preuzmi dokument: Odluka o nabavci usluga stručnog osposobljavanja uposlenika

09.09.2020

Nabavka usluga održavanja klima uređaja

Nabavka usluga održavanja klima uređaja 

09.09.2020

Nabavka toplomjera

Nabavka toplomjera