Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvo finansija

26.05.2020 - 15:57 by Administrator

Na osnovu člana 73. i člana 72. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 14/17, 33/18), ministar Ministarstva finansija Unsko-sanskog kantona, objavljuje:

JAVNI  OGLAS

za prijem namještenika na neodređeno vrijeme

u Ministarstvo finansija 

 

I  Naziv radnog mjesta:

  1. Viši referent za obradu podataka plaćanja u sektoru za Trezor.........1 izvršilac;

II Opis poslova radnog mjesta:

01. Opis poslova radnog mjesta  viši referent za obradu podataka plaćanja u sektoru za Trezor:

  1. obrada i priprema naloga za plaćanje po uputama kontrolora za plaćanje,
  2. vodi evidenciju pripremljenih naloga,
  3. daje podatke za ministarstva i budžetske korisnike o statusu izvršenja plaćanja,
  4. priprema tabelu o stanju transakcijskih računa u sastavu Jedinstvenog računa trezora,
  5. ažurira bazu podataka o dobavljačima i bankama u ISFU sistemu,
  1. obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i pomoćnika ministra

III  Uvjeti za obavljanje poslova radnog mjesta:

Pored općih uvjeta predviđenih  članom 76. Zakona o državnoj službi u Unsko–sanskom kantonu („Službeni glasnik USK-a“, broj: 14/17, 33/18), kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva finansija Unsko-sanskog kantona broj:04-02-10167-1/18 od 11.09.2018. godine Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva finansija Unsko-sanskog kantona broj: 04-02-10167-2/18 od 26.05.2020. godine,  za koje je raspisan Javni oglas.

Opći uvjeti za radno mjesto viši referent za obradu podataka plaćanja u sektoru za Trezor:

1) da je državljanin Bosne i Hercegovine;

2) da je starije od 18 godina;

3) da je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto;

4) da ima odgovarajuću vrstu i stepen školske spreme;

5) da u poslednje dvije godine od dana objavljivanja  oglasa nije otpušteno iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine;

6) da nije obuhvaćeno odredbom člana IX Ustava Bosne i Hercegovine;

7) da se ne vodi krivični postupak protiv te osobe.

Posebni uvjeti za radno mjesto: 

  1. Srednja stručna sprema - IV stepen stručne spreme SSS ekonomske struke;
  2. Položen stručni ispit;
  1. Najmanje 10 (deset)  mjeseci radnog iskustva u struci.

IV  Prijava na oglas:

Kandidati su obavezni,  uz prijavu na Oglas, dostaviti originale ili ovjerene fotokopije  sljedeće dokumentacije i to:

-       Prijavu  na javni oglas  sa kratkom biografijom i kontakt- podacima (adresa i broj telefona);

-       Izvod iz Matične knjige državljana (uvjerenje o državljanstvu);

-       Diploma/svjedodžba  o završenoj  stučnoj spremi odgovarajućeg smjera tražena Javnim oglasom 

-       Uvjerenje o radnom iskustvu,

-       Dokaz o položenom stručnom ispitu

-       Ovjerena izjava da kandidat/kandidatkinja  u poslednje dvije godine od dana objavljivanja javnog  oglasa nije otušten/a  iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kom nivou vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno Bosne i Hercegovine;

-       Ovjerena izjava da kandidat/kandidatkinja  nije obuhvaćena odredbom člana IX  Ustava Bosne i Hercegovine;

Kandidat koji bude izabran u obavezi je dostaviti uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti. 

Kandidati koji nemaju položen stručni ispit mogu se primiti u radni odnos, ali su dužni položiti stručni ispit najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana prijema u radni odnos u organ državne službe u skladu sa članom 80. stav (4) Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu.

Rok trajanja javnog  oglasa i adresa podnošenja prijava:

Javni oglas  objavljuje se  na internet stranici Ministarstva finansija Unsko-sanskog kantona.

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja na internet stranici Ministarstva.

Prijave na oglas sa dokazima  o ispunjavanju uvjeta dostaviti u zatvorenoj koverti (sa naznakom na koje radno mjesto) putem pošte,  preporučeno ili lično na pisarnici Vlade Unsko-sanskog kantona, Ul. Alije Đerzeleza br. 2, 77000 Bihać.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

M I N I S T A R
_________________
dr.sci.Vedran Prša

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

04.11.2020

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o izmjenama ...

Ovim putem obavještavamo sve građane Unsko-sanskog kantona da Ministarstvo ...

21.08.2017

POZIV NA JAVNU RASPRAVU O NACRTU ZAKONA O ...

Skupština Unsko-sanskog kantona Zaključkom broj: 01-02-3-494/17 od 10.04.2017. ...

Javni pozivi i konkursi

30.07.2021

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

Preuzmi dokument: Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

30.07.2021

Javni konkurs za prijem državnog službenika ...

Preuzmi konkurs: Javni konkurs za prijem državnog službenika na određeno ...

Javne Nabavke

13.09.2021

Nabavka usluga izrada i implementacija dodatnih ...

Nabavka usluga izrada i implementacija dodatnih modula e-protokol

25.07.2021

Nabavka usluga sređivanja arhivske registraturne ...

Nabavka usluga sređivanja arhivske registraturne građe

25.07.2021

Nabavka kompjuterske opreme

Nabavka kompjuterske opreme

25.07.2021

Nabavka kompjuterske opreme

Nabavka kompjuterske opreme