Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvo finansija

26.05.2020 - 15:57 by Administrator

Na osnovu člana 73. i člana 72. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 14/17, 33/18), ministar Ministarstva finansija Unsko-sanskog kantona, objavljuje:

JAVNI  OGLAS

za prijem namještenika na neodređeno vrijeme

u Ministarstvo finansija 

 

I  Naziv radnog mjesta:

  1. Viši referent za obradu podataka plaćanja u sektoru za Trezor.........1 izvršilac;

II Opis poslova radnog mjesta:

01. Opis poslova radnog mjesta  viši referent za obradu podataka plaćanja u sektoru za Trezor:

  1. obrada i priprema naloga za plaćanje po uputama kontrolora za plaćanje,
  2. vodi evidenciju pripremljenih naloga,
  3. daje podatke za ministarstva i budžetske korisnike o statusu izvršenja plaćanja,
  4. priprema tabelu o stanju transakcijskih računa u sastavu Jedinstvenog računa trezora,
  5. ažurira bazu podataka o dobavljačima i bankama u ISFU sistemu,
  1. obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i pomoćnika ministra

III  Uvjeti za obavljanje poslova radnog mjesta:

Pored općih uvjeta predviđenih  članom 76. Zakona o državnoj službi u Unsko–sanskom kantonu („Službeni glasnik USK-a“, broj: 14/17, 33/18), kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva finansija Unsko-sanskog kantona broj:04-02-10167-1/18 od 11.09.2018. godine Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva finansija Unsko-sanskog kantona broj: 04-02-10167-2/18 od 26.05.2020. godine,  za koje je raspisan Javni oglas.

Opći uvjeti za radno mjesto viši referent za obradu podataka plaćanja u sektoru za Trezor:

1) da je državljanin Bosne i Hercegovine;

2) da je starije od 18 godina;

3) da je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto;

4) da ima odgovarajuću vrstu i stepen školske spreme;

5) da u poslednje dvije godine od dana objavljivanja  oglasa nije otpušteno iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine;

6) da nije obuhvaćeno odredbom člana IX Ustava Bosne i Hercegovine;

7) da se ne vodi krivični postupak protiv te osobe.

Posebni uvjeti za radno mjesto: 

  1. Srednja stručna sprema - IV stepen stručne spreme SSS ekonomske struke;
  2. Položen stručni ispit;
  1. Najmanje 10 (deset)  mjeseci radnog iskustva u struci.

IV  Prijava na oglas:

Kandidati su obavezni,  uz prijavu na Oglas, dostaviti originale ili ovjerene fotokopije  sljedeće dokumentacije i to:

-       Prijavu  na javni oglas  sa kratkom biografijom i kontakt- podacima (adresa i broj telefona);

-       Izvod iz Matične knjige državljana (uvjerenje o državljanstvu);

-       Diploma/svjedodžba  o završenoj  stučnoj spremi odgovarajućeg smjera tražena Javnim oglasom 

-       Uvjerenje o radnom iskustvu,

-       Dokaz o položenom stručnom ispitu

-       Ovjerena izjava da kandidat/kandidatkinja  u poslednje dvije godine od dana objavljivanja javnog  oglasa nije otušten/a  iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kom nivou vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno Bosne i Hercegovine;

-       Ovjerena izjava da kandidat/kandidatkinja  nije obuhvaćena odredbom člana IX  Ustava Bosne i Hercegovine;

Kandidat koji bude izabran u obavezi je dostaviti uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti. 

Kandidati koji nemaju položen stručni ispit mogu se primiti u radni odnos, ali su dužni položiti stručni ispit najkasnije u roku od 6 mjeseci od dana prijema u radni odnos u organ državne službe u skladu sa članom 80. stav (4) Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu.

Rok trajanja javnog  oglasa i adresa podnošenja prijava:

Javni oglas  objavljuje se  na internet stranici Ministarstva finansija Unsko-sanskog kantona.

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja na internet stranici Ministarstva.

Prijave na oglas sa dokazima  o ispunjavanju uvjeta dostaviti u zatvorenoj koverti (sa naznakom na koje radno mjesto) putem pošte,  preporučeno ili lično na pisarnici Vlade Unsko-sanskog kantona, Ul. Alije Đerzeleza br. 2, 77000 Bihać.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

M I N I S T A R
_________________
dr.sci.Vedran Prša

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

04.11.2020

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o izmjenama ...

Ovim putem obavještavamo sve građane Unsko-sanskog kantona da Ministarstvo ...

21.08.2017

POZIV NA JAVNU RASPRAVU O NACRTU ZAKONA O ...

Skupština Unsko-sanskog kantona Zaključkom broj: 01-02-3-494/17 od 10.04.2017. ...

Javni pozivi i konkursi

26.05.2020

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

Na osnovu člana 73. i člana 72. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu ...

30.09.2019

JAVNI KONKURS za prijem državnih službenika ...

Na osnovu člana 42. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni ...

Javne Nabavke

19.02.2021

Odluka o poništenju postuka javne nabavke ...

Preuzimi dokument: - Odluka o poništenju postuka javne nabavke - 16.02.2021. Za ...

16.02.2021

Nabavka usluga obaveznog osiguranja vozila

Nabavka usluga obaveznog osiguranja vozila

16.02.2021

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

15.02.2021

Nabavka usluga održavanja kompletnog sistema ...

Nabavka usluga održavanja kompletnog sistema za upravljanja dokumentima e – ...