JAVNI OGLAS za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona

31.12.2019 - 10:22 by Administrator

UPRAVA POLICIJE

 

Na osnovu člana 72. i 73. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 14/17, 16/17, 33/18 i 18/19), policijski komesar Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona, objavljuje:

 

JAVNI OGLAS

za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Upravi policije

Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona

 

I Naziv radnog mjesta i broj izvršilaca

01. Sektor za materijalno-financijske poslove i informacijsko-komunikacijske tehnologije

Odsjek za informacione sisteme

Viši referent – tehničar za hardver .................................. 1 izvršilac

 

II Opis poslova radnog mjesta

Opis poslova radnog mjesta viši referent – tehničar za hardver u Odsjeku za informacione sisteme, Sektor za materijalno-financijske poslove i informacijsko-komunikacijske tehnologije Uprave policije:

1) unošenje podataka i izrada generisanih izvještaja, informacija kao i implementacija bac up strategija;

2) prikupljanje, sređivanje i obrada podataka, kao i ustrojavanje, vođenje i ažuriranje baze podataka;

3) obavlja redovno preventivno održavanje i testiranje instalirane opreme u cilju kontrole,    

4) otkrivanja eventualnih grešaka;

5) radi na pronalaženju uzroka kvara na instaliranoj opremi i njihovom otklanjanju;

6) učestvuje u radu na uvođenju modifikacija koje proizvođač objavi;

7) analizira rad instalirane opreme i telekomunikacione opreme računarskih sistema;

8) redovno obavlja preventivno održavanje i testiranje računarske i telekomunikacione opreme u cilju kontrole, otkrivanju eventualnih grešaka;

9) obavlja instaliranje i održavanje kablovskih instalacija i mrežnih uređaja,

10) vodi evidenciju o kvarovima i utrošku materijala;

11) vodi dokumentaciju o radu, prati i proučava stručnu literaturu;

12) obavlja instalaciju radnih stanica (operativni sistem i drugi aplikativni programi);

13) obavlja i druge poslove vezane za opis poslova radnog mjesta koje mu odredi neposredni rukovodilac.

 

V Uvjeti za obavljanje poslova radnog mjesta

Pored općih uvjeta utvrđenih u članu 76. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu kandidat mora ispunjavati i posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona broj: 05-01-02-48/17 od 05.10.2018. godine, Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona broj: 05-01-02-48/17 od 19.09.2019.godine i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona broj: 05-01-02-48/17 od 02.12.2019.godine za koje je raspisan Javni oglas.

 

Opći uvjeti za radno mjesto

a) da je državljanin Bosne i Hercegovine,

b) da je stariji od 18 godina,

c) da je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto,

d) da ima odgovarajuću vrstu i stepen školske spreme,

e) da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušeno iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini,

f) da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,

g) da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

 

Posebni uvjeti za radno mjesto

  • IV stepen – gimnazija, upravna, tehnička, informatička, ekonomska škola,
  • 10 mjeseci radnog iskustva,
  • položen stručni ispit,

 

VI Prijavljivanje na oglas i spisak potrebnih dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta oglasa

Kandidati se prijavljuju na oglas dostavljanjem prijave.

Prijavu je potrebno svojeručno potpisati.

Kandidati su dužni uz svoju prijavu na javni oglas dostaviti originale ili ovjerene kopije slijedeće dokumentacije (original ili ovjerene kopije ne mogu biti starije od 6 mjeseci):

 

a) Prijavu na Javni oglas sa kratkom biografijom i kontakt podacima (adresa i broj telefona),

b) Izvod iz matične knjige rođenih,

c) Uvjerenje o državljanstvu,

d) Diploma/Svjedočanstvo da ima IV stepen gimnazije, upravne, tehničke, informatičke ili ekonomske škole. Diploma mora biti nostrificirana ukoliko diploma nije stečena u Bosni i Hercegovini ili ako je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine,

e) Dokaz o radnom iskustvu u struci,

f) Dokaz o položenom stručnom ispitu,

g) Ljekarsko uvjerenje da je kandidat sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto,

i) Ovjerena izjava da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušen iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u  Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini,

j) Ovjerena izjava da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,

k) Uvjerenje suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

 

Dokaz pod tačkom g)  - Ljekarsko uvjerenje, kandidat je dužan dostaviti ukoliko bude izabran.

Lica koja su rođena poslije 1980. godine nisu dužna dostaviti dokaz o ispunjavanju uvjeta iz tačke j)  -  ovjerena izjava da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

VII Objava javnog oglasa i rok za podnošenje prijava

Javni oglas objavljuje se na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnest) dana od dana objave na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.

 

VIII Mjesto i način dostavljanja prijava

Prijava se podnosi u zatvorenoj koverti neposredno na pisarnici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, 502.Viteške brigade broj: 2., Bihać ili se dostavlja putem pošte preporučeno na adresu:

Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona

Uprava policije

Komisija za provođenje Javnog oglasa za prijem namještenika na neodređeno vrijeme

502.Viteške brigade broj: 2.

77000 Bihać

 

sa naznakom

 

JAVNI OGLAS

za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Upravi policije

Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona

Viši referent – tehničar za hardver

 

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće biti razmatrane.

Kandidatima koji ne budu izabrani dokumentacija se neće vraćati. 

 

Broj: 05-04/04-02-34-452/19

Bihać: 31.12.2019. godine

                                                                                           POLICIJSKI KOMESAR

                                                                                          generalni inspektor policije

                                                                                  

                                                                      

                                                                                                    Mujo Koričić

 

 

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

25.02.2020

JAVNI POZIV ZA PRODAJU ORUŽJA PUTEM ZATVORENIH ...

Na osnovu člana 55. Zakona o oružju i municiji („Službeni glasnik Unsko-sanskog ...

06.02.2020

PONOVNI JAVNI POZIV ZA PRODAJU ORUŽJA PUTEM ...

Na osnovu člana 55. Zakona o oružju i municiji („Službeni glasnik Unsko-sanskog ...

21.01.2020

ISPRAVKA JAVNOG POZIVA ZA PRODAJU ORUŽJA ...

Na osnovu člana 55.  Zakona o oružju i miniciji ( „Službeni glasnik ...

20.01.2020

JAVNI POZIV ZA PRODAJU ORUŽJA PUTEM ZATVORENIH ...

Na osnovu člana 55. Zakona o oružju i municiji („Službeni glasnik Unsko-sanskog ...

Javne Nabavke

31.03.2020

Nabavka materijala za održavanje telekomunikacijske ...

Nabavka materijala za održavanje telekomunikacijske opreme

31.03.2020

Dostavljena dokumentacija Uredu za razmatranje ...

Dostavljena dokumentacija Uredu za razmatranje žalbi BiH - PREUZMI.

31.03.2020

ODLUKA o javnim nabavkama

Odluka - hitna nabavka roba - zaštitnih maski - PREUZMI.

31.03.2020

Odluka o poništenju postupka sukcesivne ...

Odluka o poništenju postupka sukcesivne javne nabavke peleta za period 2019.-2023. ...

Istaknuti linkovi:

Istaknuti dokumenti:

Minuta za sigurnost:

RPZ-Rad policije u zajednici

Kontakti

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 
UNSKO-SANSKOG KANTONA

502 V.br.brigade  br. 2
77000 Bihać
Bosna i Hercegovina
mail: mupusk@mupusk.gov.ba 
tel: +387 / 037 / 224-224 

MINISTAR  MUP-a
Nermin KLJAJIĆ

Tel: +387 / 37 / 224-224  Lok: 122
mail: policija@vladausk.ba
ministar@mupusk.gov.ba  

KOMESAR  
Mujo KORIČIĆ
e-mail: komesar@mupusk.gov.ba

Tel: +387 / 37 / 226-006
+387 / 37 / 224-224  Lok: 126

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava