JAVNI OGLAS za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona

01.10.2020 - 13:46 by Administrator

Na osnovu člana 72. i 73. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 14/17, 16/17, 33/18, 18/19 i 15/20), policijski komesar Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona, objavljuje:


JAVNI OGLAS
za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Upravi policije
Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona


I Naziv radnog mjesta i broj izvršilaca

01. Viši referent – distributer - Sektor za materijalno-financijske poslove i informacijsko-komunikacijske tehnologije - Odsjek za materijalno opremanje i komercijalne poslove...........1 (jedan) izvršilac.

02. Viši referent – tehnički sekretar - Sektor kriminalističke policije............. 1 (jedan) izvšilac.

03. Viši referent – tehnički sekretar - Prva policijska uprava - Policijska stanica Bihać.............1 (jedan) izvšilac.


II Opis poslova radnog mjesta

01. Opis poslova: prima stalna sredstava u skladište - kancelarijski namještaj, informatičku opremu, sredstva prevoza, kancelarijski materijal, rezervne auto-dijelove, sredstva za održavanje higijene, inventar i sitni inventar, auto-gume i drugi materijal koji je neophodan za rad Uprave policije; prikupljanje i sređivanje podataka i nabavljanje kancelarijskog i drugog potrošnog materijala i drugih materijalno tehničkih sredstava, opreme, skladištenje i čuvanje tog materijala, sredstava i opreme i vođenje evidencije utroška potrošnog materijala, sredstava i opreme; vodi evidenciju sistema ulaza i izlaza roba, te sistemom zapisnika zadužuje odgovarajuće organizacione jedinice, odnosno lica za korištenja stalnih sredstava; odgovoran je za kvantitativni i kvalitativni prijem roba od dobavljača i njihovo odgovarajuće deponiranje; brine se za blagovremeno i pravilno distribuiranje svih roba i usluga njihovim krajnjim korisnicima; pismeno i blagovremeno obavještava neposrednog rukovodioca o stanju robe uskladištu i s tim u vezi predlaže nabavku novih količina; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

02. Opis poslova: obavlja poslove kancelarijskog i arhivskog poslovanja; obavlja tehničke poslove za potrebe načelnika Sektora; vođenje evidencije prisutnosti na radu; otvaranje i vođenje evidencija putnih naloga za putovanja; obradu materijala na računaru po prepisu ili diktatu, vođenje i ažuriranje baze podataka i izradu izvještaja i drugih akata o podacima iz baze podataka; zavodi, razvodi, raspoređuje i arhivira poštu u skladu sa propisima o kancelarijskom poslovanju  i o tome vodi odgovarajuće evidencije; stara se o rukovanju i čuvanju spisa i drugih akata nastalih u okviru vršenja poslova; obrađuje materijale na računaru sa rukopisa, koncepata i po diktatu, te se stara o umnožavanju materijala; obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu neposrednog rukovodioca.
03. Opis poslova: obavlja poslove kancelarijskog i arhivskog poslovanja; obavlja tehničke poslove za potrebe komandira policijske stanice; vođenje evidencije prisutnosti na radu; otvaranje i vođenje evidencija putnih naloga za putovanja; vrši obradu materijala na računaru po prijepisu ili diktatu, vođenje i ažuriranje baze podataka i izradu izvještaja i drugih akata o podacima iz baze podataka; zavodi, razvodi, raspoređuje i arhivira poštu u skladu sa propisima o kancelarijskom poslovanju i o tome vodi odgovarajuće evidencije; stara se o rukovanju i čuvanju spisa i drugih akata nastalih u okviru vršenja poslova; obrađuje materijale na računaru sa rukopisa, koncepata i po diktatu za potrebe komandira, te se stara o umnožavanju materijala; obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu neposrednog rukovodioca.

III Uvjeti za obavljanje poslova radnog mjesta

Kandidati moraju ispunjavati opće uslove iz člana 76. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu:

a) da je državljanin Bosne i Hercegovine,
b) da je stariji od 18 godina,
c) da je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto,
d) da ima odgovarajuću vrstu i stepen školske spreme,
e) da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušteno iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini,
f) da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,
g) da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Pored općih uslova navedenih u javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona broj: 05-01-02-48/17 od 05.10.2018. godine, Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona broj: 05-01-02-48/17 od 19.09.2019. godine i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona broj: 05-01-02-48/17 od 02.12.2019. godine,  i to:

Za poziciju 01
- IV stepen, ekonomska škola, gimnazija, tehnička škola,
- najmanje 10 mjeseci radnog iskustva,
- položen stručni ispit
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 02
- IV stepen - gimnazija, upravna, ekonomska, tehnička škola
- najmanje 10 mjeseci radnog iskustva
- položen stručni ispit
- poznavanje rada na računaru

Za poziciju 03
- IV stepen - gimnazija, upravna, ekonomska, tehnička škola
- 10 mjeseci radnog iskustva
- položen stručni ispit
- poznavanje rada na računaru


IV Prijavljivanje na oglas i spisak potrebnih dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta oglasa

Kandidati se prijavljuju na oglas dostavljanjem prijave koju su dužni svojeručno potpisati.
Kandidati su dužni uz svoju prijavu na javni oglas dostaviti originale ili ovjerene kopije slijedeće dokumentacije (original ili ovjerene kopije ne mogu biti starije od 6 mjeseci):

a) Prijavu na Javni oglas sa kratkom biografijom i kontakt podacima (adresa i broj telefona),
b) Izvod iz matične knjige rođenih,
c) Uvjerenje o državljanstvu,
d)  Diploma/Svjedočanstvo o završenoj stručnoj spremi odgovarajuće vrste i stepena tražena Javnim oglasom. Diploma mora biti nostrificirana ukoliko diploma nije stečena u Bosni i Hercegovini ili ako je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine,
e) Dokaz o radnom iskustvu u struci,
f) Dokaz o položenom stručnom ispitu,
g) Dokaz o poznavanju rada na računaru,
i) Ovjerena izjava da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušen iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u  Federaciji, odnosno Bosni i Hercegovini,
j) Ovjerena izjava da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,

NAPOMENA:

Lica prijavljena na ovaj oglas koja u vrijeme oglasne procedure nemaju položen stručni ispit, a imaju navršen radni staž ili pripravništvo u trajanju od šest mjeseci, mogu se primiti u radni odnos, ali su dužni položiti stručni ispit najkasnije u roku od šest mjeseci od dana prijema u radni odnos, u organ državne službe.

Kandidat koji bude izabran u obavezi je dostaviti Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak i Ljekarsko uvjerenje da je sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za radno mjesto iz Javnog oglasa.

Lice koje je rođeno poslije 1980. godine nije dužno dostaviti ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Kandidat koji bude izabran mora ispunjavati i uslov u pogledu nepostojanja sigurnosnih smetnji, u smislu odredbi člana 30. i 31. Zakona o zaštiti tajnih podataka („Službeni glasnik BiH“, broj: 54/05 i 12/09), te će  biti predmet sigurnosne provjere, u skladu sa postupkom za izdavanje sigurnosne dozvole za pristup tajnim podacima stepena „interno” za poziciju 01. i stepena „povjerljivo” za pozicije 02. i 03.


V Objava javnog oglasa i rok za podnošenje prijava

Javni oglas objavljuje se na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.
Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnest) dana od dana objave na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.


VI Mjesto i način dostavljanja prijava

Prijava se podnosi u zatvorenoj koverti neposredno na pisarnici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, 502.Viteške brigade broj: 2., Bihać ili se dostavlja putem pošte preporučeno na adresu:

Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona
Uprava policije
Komisija za provođenje Javnog oglasa za prijem namještenika na neodređeno vrijeme
502.Viteške brigade broj: 2.
77000 Bihać

sa naznakom

“JAVNI OGLAS
za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Upravi policije
Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona za radno mjesto
__________________________________
(navesti radno mjesto ili mjesta na koje se prijavljuje)

 

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće biti razmatrane.

Kandidatima koji ne budu izabrani dokumentacija se neće vraćati.  

Broj: 05-04/04-2-30-357/20
Datum: 30.09.2020. godine

 

                                                                                          POLICIJSKI KOMESAR
                                                                                          generalni inspektor policije
                                                                                                    Mujo Koričić
 

 

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

31.12.2020

Odluka o poništenju javnog poziva i postupka ...

Na osnovu člana 24. Zakona o unutrašnjim poslovima Unsko-sanskog kantona ...

18.12.2020

JAVNI POZIV za prikupljanje pismenih ponuda ...

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka davanja u zakup poslovnog prostora za potrebe  ...

17.12.2020

PONIŠTENJE DIJELA JAVNOG OGLASA za prijem ...

PONIŠTENJE DIJELA JAVNOG OGLASA za prijem namještenika na neodređeno ...

Javne Nabavke

21.01.2021

Nabavka usluga osiguranja od posljedica nesretnog ...

Nabavka usluga osiguranja od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) uposlenih u ...

21.01.2021

Nabavka usluga održavanja kafe aparata i ...

Nabavka usluga održavanja kafe aparata i mlinova za kafu

19.01.2021

Odluka o odobravanju iznosa subvencije iz ...

Preuzmi dokument:  Odluka o odobravanju iznosa subvencije iz "Fonda ...

17.01.2021

Nabavka usluga štampanja

Nabavka usluga štampanja

Istaknuti linkovi:

Istaknuti dokumenti:

Minuta za sigurnost:

RPZ-Rad policije u zajednici

Kontakti

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 
UNSKO-SANSKOG KANTONA

502 V.br.brigade  br. 2
77000 Bihać
Bosna i Hercegovina
mail: mupusk@mupusk.gov.ba 
tel: +387 / 037 / 224-224 

MINISTAR  MUP-a
Nermin KLJAJIĆ

Tel: +387 / 37 / 224-224  Lok: 122
mail: policija@vladausk.ba
ministar@mupusk.gov.ba  

KOMESAR  
Mujo KORIČIĆ
e-mail: komesar@mupusk.gov.ba

Tel: +387 / 37 / 226-006
+387 / 37 / 224-224  Lok: 126

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava