JAVNI OGLAS za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona

15.07.2021 - 11:37 by Administrator

Na osnovu člana 72. i 73. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 14/17 i 15/20), policijski komesar Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona, objavljuje:

 

JAVNI OGLAS

za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Upravi policije

Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona

 

I Naziv radnog mjesta i broj izvršilaca

 

01. Sektor za materijalno-financijske poslove i informacijsko-komunikacijske tehnologije,

Odsjek za materijalno opremanje i komercijalne poslove

Referent za autoservis – automehaničar ......................... 1 (jedan) izvršilac.

 

II Opis poslova radnog mjesta

1) vrši opravku motornih vozila i predlaže nabavku auto dijelova;

2) vrši ugradnju auto dijelova u vozila;

3) potpisuje naloge o izvršenoj opravci;

4) vrši probu vozila i prijem vozila poslije opravke u drugim servisima;

5) odgovoran je za urednost radionice, vozilo u radu i svu pripadajuću opremu u njemu,

6) vrši ugradnju auto dijelova po prethodno dobivenom nalogu;

7) obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac.

III Uvjeti za obavljanje poslova radnog mjesta

Pored općih uvjeta utvrđenih u članu 76. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu kandidat mora ispunjavati i posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona broj: 05-01-02-48/17 od 05.10.2018. godine, Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona broj: 05-01-02-48/17 19.09.2019. godine, Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona broj: 05-01-02-48/17 02.12.2019. godine, za radno mjesto za koje je raspisan Javni oglas.

Opći uvjeti za radno mjesto

a) da je državljanin Bosne i Hercegovine,

b) da je stariji od 18 godina,

c) da je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto,

d) da ima odgovarajuću vrstu i stepen školske spreme,

e) da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušeno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini,

f) da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,

g) da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Posebni uvjeti za radno mjesto

  • KV auto-mehaničar
  • najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva
  • položen vozački ispit „B“ kategorije.

IV Prijavljivanje na oglas i spisak potrebnih dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta oglasa

Kandidati se prijavljuju na oglas dostavljanjem prijave.

Prijavu je potrebno svojeručno potpisati.

Kandidati su dužni uz svoju prijavu na javni oglas dostaviti originale ili ovjerene kopije slijedeće dokumentacije (original ili ovjerene kopije ne mogu biti starije od 6 mjeseci):

a) Prijava na Javni oglas sa kratkom biografijom i kontakt podacima (adresa i broj telefona),

b) Izvod iz matične knjige rođenih,

c) Izvod iz matične knjige državljana (Uvjerenje o državljanstvu),

d) Diploma/Svjedočanstvo o završenoj stručnoj spremi odgovarajućeg smjera tražena Javnim oglasom. Diploma mora biti nostrificirana ukoliko diploma nije stečena u Bosni i Hercegovini ili ako je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine,

e) Uvjerenje o radnom iskustvu,

f) Ovjerena izjava da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije otpušen iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini,

g) Ovjerena izjava da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,

h) ovjerenu fotokopiju vozačke dozvole.

Kandidat koji bude izabran u obavezi je dostaviti Uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak i Ljekarsko uvjerenje da je sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za radno mjesto iz Javnog oglasa.

Lice koje je rođeno poslije 1980. godine nije dužno dostaviti ovjerenu izjavu da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

V Objava javnog oglasa i rok za podnošenje prijava

Javni oglas objavljuje se na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnest) dana od dana objave na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.

VI Mjesto i način dostavljanja prijava

Prijava se podnosi u zatvorenoj koverti neposredno na pisarnici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, 502.Viteške brigade broj: 2., Bihać ili se dostavlja putem pošte preporučeno na adresu:

Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona

Uprava policije

Komisija za provođenje Javnog oglasa za prijem namještenika na neodređeno vrijeme

502.Viteške brigade broj: 2.

77000 Bihać

sa naznakom

 

“JAVNI OGLAS

za prijem namještenika na neodređeno vrijeme u Upravi policije

Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona

referent za autoservis – automehaničar”

 

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće biti razmatrane.

Kandidatima koji ne budu izabrani dokumentacija se neće vraćati.

Broj: 05-04/04-2-30-356/21

Datum: 14.07.2021. godine

 

 

                                                                                           POLICIJSKI KOMESAR

                                                                                         Generalni inspektor policije

                                                                                                    Mujo Koričić

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

07.09.2021

PONOVNI JAVNI POZIV - Uprava policije Ministarstva ...

Na osnovu saglasnosti Vlade Unsko-sanskog kantona Odluka broj: 03-017-3212/2021 od ...

03.09.2021

Javni poziv za izdavanje u zakup prostora ...

Javni poziv za izdavanje u zakup prostora za  obavljanje usluga javnog prometa, ...

18.08.2021

PONIŠTENJE JAVNOG OGLASA za prijem namještenika ...

PONIŠTENJE JAVNOG OGLASA za prijem namještenika na neodređeno vrijeme ...

12.08.2021

JAVNI POZIV za izdavanje u zakup poslovnog ...

Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona na osnovu Odluke o ...

Javne Nabavke

13.09.2021

Nabavka usluga izrada i implementacija dodatnih ...

Nabavka usluga izrada i implementacija dodatnih modula e-protokol

25.07.2021

Nabavka usluga sređivanja arhivske registraturne ...

Nabavka usluga sređivanja arhivske registraturne građe

25.07.2021

Nabavka kompjuterske opreme

Nabavka kompjuterske opreme

25.07.2021

Nabavka kompjuterske opreme

Nabavka kompjuterske opreme

Istaknuti linkovi:

Istaknuti dokumenti:

Minuta za sigurnost:

RPZ-Rad policije u zajednici

Kontakti

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 
UNSKO-SANSKOG KANTONA

502 V.br.brigade  br. 2
77000 Bihać
Bosna i Hercegovina
mail: mupusk@mupusk.gov.ba 
tel: +387 / 037 / 224-224 

MINISTAR  MUP-a
Nermin KLJAJIĆ

Tel: +387 / 37 / 224-224  Lok: 122
mail: policija@vladausk.ba
ministar@mupusk.gov.ba  

KOMESAR  
Mujo KORIČIĆ
e-mail: komesar@mupusk.gov.ba

Tel: +387 / 37 / 226-006
+387 / 37 / 224-224  Lok: 126

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava