JAVNI OGLAS za prijem namještenika na određeno vrijeme u Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona

22.10.2019 - 09:38 by Administrator

UPRAVA POLICIJE

Broj: 05-04/04-2-34-404/19

Datum: 21.10.2019. godine

Na osnovu člana 72. i 79. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 14/17 i 16/17) i člana 2. i 5.  Pravilnika o uslovima i načinu odabira kandidata za prijem u organ državne službe na određeno vrijeme (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 23/17), Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona, ulica 502. Viteške brigade broj 2., Bihać, objavljuje:

JAVNI OGLAS

za prijem namještenika na određeno vrijeme u Upravi policije

Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona

 

I Naziv radnog mjesta i broj izvršilaca

01. Sektor za materijalno-financijske poslove i informacijsko-komunikacijske tehnologije,

Odsjek za materijalno opremanje i komercijalne poslove

Referent za autoservis – automehaničar ......................... 2 (dva) izvršioca.

II Razlog zbog kojeg se vrši prijem

Prijem u radni odnos na određeno vrijeme vrši se radi obavljanja hitnih poslova čije izvršenje ne trpi odlaganje, a koji su po svojoj prirodi takvi da bi njihovo neizvršenje prouzrokovalo materijalne ili druge štetne posljedice po pravna ili fizička lica.

III Period trajanja radnog odnosa na određeno vrijeme

Prijem u radni odnos na određeno vrijeme vrši se najduže do 1 (jedne) godine dana.

IV Opis poslova radnog mjesta

1) vrši opravku motornih vozila i predlaže nabavku auto dijelova;

2) vrši ugradnju auto dijelova u vozila;

3) potpisuje naloge o izvršenoj opravci;

4) vrši probu vozila i prijem vozila poslije opravke u drugim servisima;

5) odgovoran je za urednost radionice, vozilo u radu i svu pripadajuću opremu u njemu,

6) vrši ugradnju auto dijelova po prethodno dobivenom nalogu;

7) obavlja i druge poslove koje odredi neposredni rukovodilac.

V Uvjeti za obavljanje poslova radnog mjesta

Pored općih uvjeta utvrđenih u članu 76. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu kandidat mora ispunjavati i posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji  Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona broj: 05-01-02-48/17 od 05.10.2018. godine i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona broj: 05-01-02-48/17 19.09.2019. godine, za radno mjesto za koja je raspisan Javni oglas.

Opći uvjeti za radno mjesto

a) da je državljanin Bosne i Hercegovine,

b) da je stariji od 18 godina,

c) da ima odgovarajuću vrstu i stepen školske spreme,

d) da je zdravstveno sposobno za obavljanje poslova utvrđenih za to radno mjesto,

e) da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušeno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini,

f) da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,

g) da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

Posebni uvjeti za radno mjesto

  • KV auto-mehaničar
  • 6 (šest) mjeseci radnog iskustva
  • položen vozački ispit „B“ kategorije.

VI Prijavljivanje na oglas i spisak potrebnih dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta oglasa

Kandidati se prijavljuju na oglas dostavljanjem prijave.

Prijavu je potrebno svojeručno potpisati.

Kandidati su dužni uz svoju prijavu na javni oglas dostaviti originale ili ovjerene kopije slijedeće dokumentacije (original ili ovjerene kopije ne mogu biti starije od 6 mjeseci):

a) Prijava na Javni oglas sa kratkom biografijom i kontakt podacima (adresa i broj telefona),

b) Izvod iz matične knjige rođenih,

c) Izvod iz matične knjige državljana (Uvjerenje o državljanstvu),

d) Diploma/Svjedočanstvo o završenoj stručnoj spremi odgovarajućeg smjera tražena Javnim oglasom. Diploma mora biti nostrificirana ukoliko diploma nije stečena u Bosni i Hercegovini ili ako je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine,

e) Uvjerenje o radnom iskustvu,

f) Dokaz o položenom stručnom ispitu,

g) Ovjerena izjava da kandidat u posljednje dvije godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije otpušen iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini,

h) Ovjerena izjava da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,

i) Uvjerenje suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

Ljekarsko uvjerenje da je kandidat sposoban za obavljanje poslova utvrđenih za radno mjesto iz Javnog oglasa, kandidat je dužan dostaviti ukoliko bude izabran.

Lica koja su rođena poslije 1980. godine nisu dužna dostaviti dokaz o ispunjavanju uvjeta iz tačke h)  -  ovjerena izjava da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

VII Provođenje i objavljivanje javnog oglasa

Javni oglas provodi se u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu odabira kandidata za prijem u organ državne službe na određeno vrijeme (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 23/17).

Datum objave Javnog oglasa na internet stranici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona je 22.10.2019. godine.

Javni oglas će biti objavljen i u dnevnim novinama „Dnevni avaz”.

Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana posljednje objave.

VIII Rok za podnošenje prijava, mjesto i način dostavljanja prijava

Prijava na javni oglas sa traženim dokumentima podnosi se u roku od 8 (osam) dana od dana posljednje objave.

Prijava se podnosi u zatvorenoj koverti neposredno na pisarnici Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, 502.Viteške brigade broj: 2., Bihać ili se dostavlja putem pošte preporučeno na adresu:

Unsko-sanski kanton

Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona

Uprava policije

Komisija za izbor namještenika na određeno vrijeme u Upravi policije

502.Viteške brigade broj: 2.

77000 Bihać

sa naznakom

“JAVNI OGLAS

za prijem namještenika na određeno vrijeme u Upravi policije

Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona

referent za autoservis – automehaničar”

 

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Kandidatima koji ne budu izabrani dokumentacija se neće vraćati. 

 

                                                                                  

                                                                               POLICIJSKI KOMESAR

                                                                              generalni inspektor policije

                                                                                      Mujo Koričić

 

 

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

16.07.2020

PONOVNI JAVNI POZIV za prodaju aparata za ...

Na osnovu Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih ...

07.07.2020

JAVNI POZIV za prodaju aparata za gašenje ...

Na osnovu Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih ...

25.02.2020

JAVNI POZIV ZA PRODAJU ORUŽJA PUTEM ZATVORENIH ...

Na osnovu člana 55. Zakona o oružju i municiji („Službeni glasnik Unsko-sanskog ...

06.02.2020

PONOVNI JAVNI POZIV ZA PRODAJU ORUŽJA PUTEM ...

Na osnovu člana 55. Zakona o oružju i municiji („Službeni glasnik Unsko-sanskog ...

Javne Nabavke

20.07.2020

LOT – 2 - Nabavka usluga fiksne telefonije

LOT – 2 - Nabavka usluga fiksne telefonije

30.06.2020

Nabavka usluga održavanja računarske opreme ...

Nabavka usluga održavanja računarske opreme – printera i fotokopir aparata

30.06.2020

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

30.06.2020

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila 

Istaknuti linkovi:

Istaknuti dokumenti:

Minuta za sigurnost:

RPZ-Rad policije u zajednici

Kontakti

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 
UNSKO-SANSKOG KANTONA

502 V.br.brigade  br. 2
77000 Bihać
Bosna i Hercegovina
mail: mupusk@mupusk.gov.ba 
tel: +387 / 037 / 224-224 

MINISTAR  MUP-a
Nermin KLJAJIĆ

Tel: +387 / 37 / 224-224  Lok: 122
mail: policija@vladausk.ba
ministar@mupusk.gov.ba  

KOMESAR  
Mujo KORIČIĆ
e-mail: komesar@mupusk.gov.ba

Tel: +387 / 37 / 226-006
+387 / 37 / 224-224  Lok: 126

Obavještenja iz Vlade

12.08.2020

Javni poziv.

Obavještenja iz ministarstava

12.08.2020

Javni poziv.