JAVNI POZIV za prikupljanje pismenih ponuda zakup poslovnog prostora za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova

18.12.2020 - 16:08 by Administrator

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka davanja u zakup poslovnog prostora za potrebe  Ministarstva unutrašnjih poslova na period od jedne godine broj: 05-05/01-11-1549/20 od 18.12.2020.godine, Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje:

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje pismenih ponuda zakup poslovnog prostora za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova

 

I – PREDMET

Obavještavaju se  pravna i fizička lica da mogu dostaviti podatke o raspoloživosti i vlasništvu poslovnog prostora u Bihaću za smještaj dijela Odsjeka za administraciju Bihać, Sektora za pravne poslove Ministarstva unutrašnjih poslova u svrhu zakupa.

II – UVJETI I TRAJANJE ZAKUPA

Pravo učešća imaju pravna i fizička lica koja ispunjavaju uvjete Javnog poziva.

Poslovni prostor koji se daje u zakup mora imati sljedeće karakteristike:

a) poslovni prostor mora udovoljavati namjeni za koju se koristi ( kancelarijski prostori, šalter sala, prostor za arhivu i sl.) i mora imati kvadraturu minimum 140 m²  sa odstupanjem +20 %,
b) poslovni prostor mora biti uređen, spreman za useljenje i opremljen potrebnom infrastrukturom,  
c) lokacija poslovnog prostora mora biti u Bihaću u NULTOJ ili PRVOJ ZONI,
d) da posjeduje instaliran sistem za postavljanje video-nadzora i protiv-požarni sistem,
e) da posjeduje postavljenu računarsku mrežu i računarske priključke,
f) fizički osigurano mjesto komunikacije (rak ormar),
g) da posjeduje sistem za grijanje (drva, pelet, struja i sl.),
h) da posjeduje prilaz za osobe sa invaliditetom (rampe, direktan ulaz-prizemlje ili lift),
i) da postoji održavanja klimatskih, hemijsko - bioloških i fizičkih uslova što podrazumjeva zaštitu od vlage, temprature, svjetlosti, ultravioletnih i drugih zračenja, mikroorganizama, prašine, glodara i fizičkih oštećenja.
j) prostor za arhivsku građu cca 40 m2

Sklapanje ugovora o zakupu je na 1 (jednu) godinu.

DOKUMENTACIJA

Prijava na Javni poziv dostavlja se pismenim putem, a treba da sadrže slijedeće:

a)  Pisana prijava sa osnovnim podacima koja sadrži:

  • Naziv/prezime, ime i sjedište/ adresa vlasnika, kontakt telefon, adresa prostora,
  • Kraći opis prostora koji treba da sadrži tačnu adresu i tačne podatke o korisnoj površini prostora.
  • Iznos zakupnine izražen u KM u koji su uračunati troškovi električne energije, utroška vode, troškovi grijanja i troškovi čišćenja.

b)  Potrebna dokumentacija:

  • ZK izvadak - ovjerena kopija ili original (ne stariji od 30 dana),
  • ovjerena kopija upotrebne dozvole,
  • kopija „Izvoda iz sudskog registra“ ili ekvivalent dokumenta koji izdaje nadležni sudski ili drugi organ, ne stariji od 3 mjeseca (za pravna lica),
  • izjava vlasnika prostor ovjerena kod nadležnog organa za uvjete utvrđene pod alinejom a) i b) tačke 2. Javnog poziva.

  c) Ispunjenosti uvjeta utvrđenih Javnim pozivom utvrđuje Komisija Ministarstva unutrašnjih poslova izlaskom na lice mjesta.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti putem pošte ili na pisarnicu MUP-a, na adresu: Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, 502. Viteške brigade broj. 2. 77000 Bihać, sa naznakom „Javni poziv za zakup - NE OTVARAJ“.

Ponude dostaviti do 28.12.2020.godine do 12,00 sati.

Javni poziv će biti objavljen u dnevnim novinama „Oslobođenje“.

III – KRITERIJ ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najniži ponuđeni iznos zakupnine uz ispunjavanje ostali uslova javnog poziva.

IV - OTVARANJE  PONUDA

Javno otvaranje ponuda održati će se dana 28.12.2020. godine; u 12,30 sati,  u prostorijama zgrade  MUP-a USK-a, 502 Viteške brigade broj 2., 77 000 Bihać.

Nepotpune i neblagovremene ponude naće se razmatrati.

 

                                                                                                       Po ovlaštenju ministra

                                                                                                        Sekretar Ministarstva

                                                                                          ______________

                                                                                                             Arijana Šabić

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Na osnovu člana 10. stav (1) tačka e) i člana 18. stav (2) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 39/14), i člana 24. Zakona o unutrašnjim poslovima Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 18/16 i 16/18) Ministarstvo unutrašnjih poslova, donosi:

ODLUKU

o pokretanju postupka javne nabavke zakupa kancelarijskog prostora koji je izuzet od primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama

Član 1.

Ovo odlukom odobrava se pokretanje postupka zakupa poslovnog prostora u Bihaću u NULTOJ ILI PRVOJ ZONI.

Postupak javne nabavke iz stava (1) ovog člana je u skladu sa članom 10. stav (1) tačka e) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine izuzet od primjene odredbi Zakona, jer je riječ o zakupu nepokretne imovine.

Član 2.

Kvadratura poslovnog prostora treba da ima minimalno 140 m² sa odstupanjem +20%.

Član 3.

U troškove zakupa treba da su uračunati troškovi, električne energije, utroška vode, troškovi grijanja i troškove čišćenja.

Član 4.

Kriterij za dodjelu ugovora je najpovoljnija cijena.

Član 5.

Otvaranje i ocjenu ponuda sprovest će ugovorni organ.

Član 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e :

Članom 18. stav (1) Zakona o javnim nabavkama, propisano je da ugovorni organ pokreće postupak javne nabavke donošenjem Odluke o pokretanju postupka javne nabavke u pisanoj formi, dok je stavom (2) istog člana propisano da u slučaju izuzeća od primjene iz člana 10. ovog zakona ili za dodjelu ugovora o nabavci usluga iz Aneksa II. Dio В, ugovorni organ dužan je donijeti odluku koja, osim zakonske osnove za izuzeće od primjene ovog zakona, sadrži osnovne elemente iz stava (1) tačka b), c) i d) ovog člana.

Članom 10. stav (1) Zakona o javnim nabavkama, propisana su izuzeća od primjene odredbi ovog Zakona, te je u članu 10. stav (1) tački e) propisano izuzeće za ugovore o kupoprodaji ili zakupu nepokretne imovine.

Kako je predmet ove nabavke zakup poslovnih prostorija za potrebe organizacionih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova, utvrđeno je da su ispunjeni uslovi za pokretanje postupka iz člana 18. stav (2), a u vezi sa članom 10. stav (1) tačka e) Zakona o javnim nabavkama kojim su propisana izuzeća od primjene odredbi ovog Zakona, te donošenje predmetne Odluke.

Na osnovu navedenog odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

                                                                                                            Po ovlaštenju ministra

                                                                                                          Sekretar Ministarstva

                                                                                                                   _____________

                                                                                                              Arijana Šabić

 

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

01.04.2021

JAVNI POZIV: Uprava policije Ministarstva ...

Na osnovu saglasnosti Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-017-2765/2021 od 18.03.2021.godine ...

12.03.2021

DOPUNA PONOVLJENOG JAVNOG KONKURSA za imenovanje ...

DOPUNA PONOVLJENOG JAVNOG KONKURSA za imenovanje Odbora za žalbe javnosti (PREUZMI ...

24.02.2021

Poništenje Javnog konkursa i objava Ponovljenog ...

Poništenje Javnog konkursa i objava Ponovljenog Javnog konkursa za imenovanje ...

31.12.2020

Odluka o poništenju javnog poziva i postupka ...

Na osnovu člana 24. Zakona o unutrašnjim poslovima Unsko-sanskog kantona ...

Javne Nabavke

08.04.2021

Nabavka poklona

Nabavka poklona 

01.04.2021

Nabavka usluga održavanja računarske opreme ...

Nabavka usluga održavanja računarske opreme – printera i fotokopir aparata

03.03.2021

Nabavka sredstava za čišćenje i održavanje ...

Nabavka sredstava za čišćenje i održavanje higijene

19.02.2021

Odluka o poništenju postuka javne nabavke ...

Preuzimi dokument: - Odluka o poništenju postuka javne nabavke - 16.02.2021. Za ...

Istaknuti linkovi:

Istaknuti dokumenti:

Minuta za sigurnost:

RPZ-Rad policije u zajednici

Kontakti

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 
UNSKO-SANSKOG KANTONA

502 V.br.brigade  br. 2
77000 Bihać
Bosna i Hercegovina
mail: mupusk@mupusk.gov.ba 
tel: +387 / 037 / 224-224 

MINISTAR  MUP-a
Nermin KLJAJIĆ

Tel: +387 / 37 / 224-224  Lok: 122
mail: policija@vladausk.ba
ministar@mupusk.gov.ba  

KOMESAR  
Mujo KORIČIĆ
e-mail: komesar@mupusk.gov.ba

Tel: +387 / 37 / 226-006
+387 / 37 / 224-224  Lok: 126

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava