JAVNI POZIV za prodaju aparata za gašenje početnog požara koji su van upotrebe - otpisani

07.07.2020 - 07:17 by Administrator

Na osnovu Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona za pokretanje postupka prodaje aparata za gašenje početnog požara broj: 03-017-1916/20 od 18.06.2020.godine i Odluke ministra Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona broj: 05-01-11-876/20 od  30.06.2020.godine, Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje:

JAVNI POZIV

za prodaju aparata za gašenje početnog požara koji su van upotrebe - otpisani

I  - PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje su aparati za gašenje početnog požara starijih od 20 godina koji su van upotrebe - otpisani, u količini od 106 komada, početna cijena po komadu 10,00 KM. 

II - NAČIN PRODAJE

Prodaja aparata za gašenje početnog požara se vrši putem zatvorenih pisanih ponuda. Aparati  se prodaju u paketu, isključena je pojedinačna prodaja.

Prihvatljive ponude ne mogu biti niže cijene od početne cijene paketa.

III - UVJETI PRODAJE

Pravo učešća imaju pravna i fizička lica.

Ponuda sadrži:

  1. iznos ponude izražen u KM,
  2. dokaz o uplati depozita u iznosu od 10% od početne cijene sredstva koje se prodaje.

Ponuđaču koji kupi paket, a čija ponuda za isti bude prihvaćena kao najpovoljnija, položeni iznos deopzita uplatit će se na Jedinstveni račun trezora Unsko-sanskog kantona broj: 3389002202628383, svrha uplate Javni poziv Ministatstva unutrašnjih poslova, te se umanjuje od ponuđene cijene pri konačnom plaćanju.  Ostalim ponuđačima koji su izvršili uplatu depozita putem Jednistvenog računa Trezora Unsko-sanskog kantona povrat će se vršitit u skladu sa Pravilnikom o procedurama povrata i preknjiženja više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda sa Jednistvenog računa Trezora USK „Službeni glasnik USK“ broj: 7/06 i 9/10).

U slučaju da kupac u roku od pet (5) dana od dana izvršene prodaje odnosno, od dana dobijanja obavještenja o okončanju postupka po prigovoru odustane od kupnje, isti gubi pravo na povrat depozita, te će se smatrati da je javno nadmetanje neuspjelo i da će se po potrebi provesti postupak drugog javnog nadmetanja ili raspisati novi javni poziv.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti putem pošte ili na pisarnicu Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, na adresu:

Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona,

502. Viteške brigade broj.2,

Bihać 77 000,

sa naznakom „Javni poziv za prodaju  – NE OTVARAJ“.

Rok za dostavljanje ponuda ističe  14.07.2020.godine do 1200 sati.

Kupac je dužan preuzeti aparate u roku od pet (5) dana od dana zaključivanja ugovora uz predočenje dokaza o uplati kupoprodajne cijene.

Primopredaja kupljene robe će se izvršiti zapisničkim putem u prisustvu ovlaštenih lica obe ugovorne strane.

IV - OTVARANJE PONUDA

Javno otvaranje ponuda održat će se dana  14.07.2020.godine  u 1230  sati u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.

Otvaranju ponuda može da prisustvuje ovlaštena osoba ili zastupnik naveden u ponudi ponuđača uz prezentaciju punomoći.

Nepotpune ponude neće se razmatrati, a ne blagovremeno prispjele ponude poslije roka za dostavljanje bit će vraćene ponuđaču ne otvorene.

Kriterij za vrednovanje ponuda je najveća ponuđena cijena, a u slučaju iste cijene prednost se daje ponuđaču koji je ranije dostavio ponudu za  po datumu i vremenu prijemnog štambilja pisarnice Ministarstva.

                                                                                                                                                                                                                   MINISTAR

                                                                                                    _______________

                                                                                                        Nermin Kljajić

 

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

05.05.2021

Javni oglas za pokušaj sporazumnog sticanja ...

Javni oglas za pokušaj sporazumnog sticanja prava vlasništva na nakretnini ...

01.04.2021

JAVNI POZIV: Uprava policije Ministarstva ...

Na osnovu saglasnosti Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-017-2765/2021 od 18.03.2021.godine ...

12.03.2021

DOPUNA PONOVLJENOG JAVNOG KONKURSA za imenovanje ...

DOPUNA PONOVLJENOG JAVNOG KONKURSA za imenovanje Odbora za žalbe javnosti (PREUZMI ...

24.02.2021

Poništenje Javnog konkursa i objava Ponovljenog ...

Poništenje Javnog konkursa i objava Ponovljenog Javnog konkursa za imenovanje ...

Javne Nabavke

11.05.2021

Nabavka usluga obaveznog osiguranja vozila

Nabavka usluga obaveznog osiguranja vozila 

11.05.2021

Nabavka usluga dezinfekcije, dezinsekcije ...

Nabavka usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

11.05.2021

Nabavka usluga održavanja računarske opreme ...

Nabavka usluga održavanja računarske opreme – printera i fotokopir aparata

11.05.2021

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Istaknuti linkovi:

Istaknuti dokumenti:

Minuta za sigurnost:

RPZ-Rad policije u zajednici

Kontakti

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 
UNSKO-SANSKOG KANTONA

502 V.br.brigade  br. 2
77000 Bihać
Bosna i Hercegovina
mail: mupusk@mupusk.gov.ba 
tel: +387 / 037 / 224-224 

MINISTAR  MUP-a
Nermin KLJAJIĆ

Tel: +387 / 37 / 224-224  Lok: 122
mail: policija@vladausk.ba
ministar@mupusk.gov.ba  

KOMESAR  
Mujo KORIČIĆ
e-mail: komesar@mupusk.gov.ba

Tel: +387 / 37 / 226-006
+387 / 37 / 224-224  Lok: 126

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava