Ministarstvo pravosuđa i uprave: Saopćenje za javnost

29.03.2018 - 15:19 by Administrator

Na sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 20.03.2018. godine, u okviru izvještavanja o ostvarivanju politike Grada Bihaća i aktivnostima Gradonačelnika za 2017. godinu, Fazlić Šuhret, gradonačelnik Grada Bihaća, osvrnuo se i na inspekcijski nadzor koji je proveden od strane Ministarstva pravosuđa i uprave Unsko-sanskog kantona, kantonalnog upravnog inspektora,u vezi primjene propisa o državnoj upravi koji se odnose na organizaciju i način rada organa uprave i upravnih organizacija (pravilnik o unutrašnjoj organizaciji), ističući da je isti imao određenu političku pozadinu.

U cilju objektivnog i istinitog informisanja javnosti, Ministarstvo pravosuđa i uprave Unsko-sanskog kantona, kantonalna upravna inspekcija u povodu navedene izjave gradonačelnika, objavljene na web portalu ABC. ba, obavještava javnost o sljedećem:

Cijenimo opredjeljenje gradonačelnika Grada Bihaća da se prioritetno zalaže za efikasniju javnu upravu koja će biti maksimalno na usluzi građanima. Međutim, moramo napomenuti da ta obaveza, kao rukovodioca organa uprave jasno proizilazi iz pozitivnih zakonskih propisa, dok je sa druge strane uloga inspekcijskih organa da vrše nadzor nad provedbom tih zakona i drugih propisa, kao i nadzor nad zakonitim postupanjem organa uprave u obavljanju poslova iz njihove nadležnosti. 
Kada je u pitanju donošenje novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog gradskog organa uprave grada Bihaća, želimo istaknuti da ovo Ministarstvo, kantonalna upravna inspekcija, vršenjem navedenog inspekcijskog nadzora i nalaganjem upravnih mjera ni na koji način nije ugrozila rad gradskog organa uprave.

Naprotiv, kantonalna upravna inspekcija postupajući po predstavkama fizičkih i pravnih lica, u okviru svojih nadležnosti, vršenjem inspekcijskih nadzora nastoji da građanima osigura što efikasniju i uslužno orjentisanu javnu upravu bez bilo kakvih političkih i drugih uticaja. Ističemo činjenicu da se o predmetnoj upravnoj stvari vodi upravni spor kod Kantonalnog suda u Bihaću koji još nije donio svoju odluku.

Međutim, stičemo dojam da se ovakvim načinom informiranja javnosti, koji jest, u krajnjem slučaju, politički motiviran, vrši svojevrsan politički pritisak na rad ovog Ministarstva, kantonalne upravne inspekcije, koja u svom radu poduzima sve zakonom propisane aktivnosti i garant je čuvanja interesa građana i sprječavanja štetnih posljedica.

Ministar pravosuđa i uprave
dr.sci. Nikola Findrik

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

18.11.2019

Poziv na Javnu raspravu o nacrtu Zakona o ...

PREUZMI DOKUMENT: Poziv na Javnu raspravu o nacrtu Zakona o prijavljivanju ...

12.11.2019

Obavijest i poziv na javnu raspravu

Preuzmi dokumente: Obavijest i poziv na javnu raspravu Zakon o izmjenama ...

Javni pozivi i konkursi

15.06.2020

Javni poziv za udruženja pripadnika nacionalnih ...

Preuzmi dokument u PDF-u: Javni poziv za udruženja pripadnika nacionalnih ...

12.06.2018

JAVNI KONKURS - Stručni saradnik za pravosuđe ...

JAVNI  KONKURS - Stručni saradnik za pravosuđe i izvršenje alternativnih ...

24.01.2018

Javni poziv za izbor eksperata za utvrđivanje ...

Javni poziv za izbor eksperta za utvrđivanje Liste eksperata sa koje se imenuju ...

Javne Nabavke

20.07.2020

LOT – 2 - Nabavka usluga fiksne telefonije

LOT – 2 - Nabavka usluga fiksne telefonije

30.06.2020

Nabavka usluga održavanja računarske opreme ...

Nabavka usluga održavanja računarske opreme – printera i fotokopir aparata

30.06.2020

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

30.06.2020

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila 

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387316027
pravda@vladausk.ba
Fax: +387227782
ID broj Ministarstva pravosuđa i uprave Unsko - sanskog kantona:
4263250130002

MINISTAR
Telefon: 037316027
Fax: 037227782
pravda@vladausk.ba

Viši referent za kancelarijsko poslovanje i administrativno tehničke poslove
BADIĆ NAILA
Telefon: +387316027
pravda@vladausk.ba

 
Načelnica sektora za pravosuđe, izvršenje alternativnih krivičnih sankcija, strateška planiranja i koordinaciju donatorske pomoći
TEHIRZA JAKUPOVIĆ
Telefon: 037316017
Fax: 037227782
jakupovict@pravda.vladausk.ba

ŠEF ODSJEKA ZA UPRAVU I UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA
ŠABIĆ ARIJANA
Telefon: 037316029
Fax: 037227782
arijana.sabic@vladausk.ba

KANTONALNI UPRAVNI INSPEKTOR
ALADIN ĆEHIĆ
Telefon: 037316017
Fax: 037227782
aladin.cehic@vladausk.ba

STRUČNI SAVJETNIK ZA PRAVOSUĐE I VOĐENJE REGISTRA UDRUŽENJA
MUMIN NEZIC
Telefon: 037316030
Fax: 037227782
mumin.nezic@vladausk.ba

CENTRALA
Telefon: +387(0)37 316-000 

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava