Obavijest davaocima usluga koji pružaju usluge smještaja u smještajnim objektima na području USK

13.07.2021 - 14:10 by Administrator

Obavještavamo sva pravna i fizička lica koja pružaju usluge smještaja u smještajnim objektima u kojima se obavlja turistička ili ugostiteljska djelatnost (hoteli, moteli, pansioni, sobe za iznajmljivanje, smještaj u domaćinstvima, seosko domaćinstvo, kampovi…) da su na osnovu člana 67. i člana 68. Zakona o turizmu („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 25/20) i Odluke o visini boravišne takse i visini godišnjeg paušalnog iznosa boravišne takse broj: 03-017-2438/2020 od 14.12.2020.godine dužni plaćati boravišnu taksu po svakom ostvarenom noćenju.

Visina boravišne takse i visina godišnjeg paušalnog iznosa boravišne takse propisana je Odlukom o visini boravišne takse i visini godišnjeg paušalnog iznosa boravišne takse:

-Boravišna taksa za 2021. godinu iznosi iznosi 2,00 KM,
-Dnevna boravišna taksa za 2021. godinu iznosi 1, 00 KM
-Godišnji paušalni iznos boravišne takse je 25, 00 KM za svaki krevet i smještajnu jedinicu koja se koristi za pružanje usluga smještaja s tim, da je članom 65. Zakona o turizmu (Oslobađanje od obaveze plaćanja boravišne takse) propisano:

(1) Boravišnu taksu ne plaćaju: 

a) djeca do 12 godina starosti, 
b) lica sa utvrđenim stepenom invalidnosti; 
c) lica upućena na banjska i klimatska liječenja, odnosno specijaliziranu rehabilitaciju od nadležne ljekarske komisije, 
d) lica koja obavljaju sezonske poslove sa prijavljenim boravkom u turističkom mjestu, 
e) strani državljani koji su po međunarodnim konvencijama i sporazumima oslobođeni plaćanja taksi, 
f) strani državljani koji organizirano, preko zvaničnih humanitarnih organizacija, dolaze radi pružanja humanitarne pomoći. 

(2) Lica iz stava (l) ovog člana ne plaćaju boravišnu taksu ako podnesu dokaz o ispunjavanju uslova utvrđenih u ovom stavu (članska karta, potvrda škole, ljekara, ljekarska uputnica i dr.). 

(3) Boravišnu taksu umanjenu za 50% plaćaju lica od navršenih 12 do 18 godina starosti. 

Sredstva od naplaćene boravišne takse davalac usluga dužan je uplatiti na depozitni račun budžeta Kantona broj:3380002210005877, vrsta prihoda: 722423, budžetska organizacija. 1501001, trocifreni broj općine obveznika uplate, najkasnije do 5. u mjesecu za protekli mjesec. 

Lica koja pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu koja plaćaju paušalni iznos boravišne takse, obvezna su paušalni iznos boravišne takse uplatiti: 

a) najkasnije do 15. maja tekuće godine ili 

b) u tri jednake rate, s tim da prva rata dospijeva 31. maja, druga 31. augusta i treća 30. septembra tekuće godine.

Na osnovu člana 63. Zakona o turizmu davalac usluga koji pruža usluge smještaja u smještajnim objektima  dužan je u roku od 24 sata po dolasku prijaviti u Jedinstveni sistem za prijavu i odjavu turista sve osobe kojima pruža usluge smještaja, te u roku od 24 sata odjaviti njihov boravak. 

Shodno navedenom, u cilju uspostavljanja Jedinstvenog Sistema za  prijave i odjave turista i što bržeg uspostavljanja softvera za online prijavu i odjavu turista, pozivamo pravna i fizička lica koja u Unsko-sanskom kantonu pružaju usluge smještaja u smještajnim objektima da popune obrazac koji dostavljamo u prilogu i dostave Ministarstvu privrede na e-mail: turizam.privreda@vladausk.ba.

Nakon unosa dostavljenih  podataka Ministarstvo privrede će za svakog davaoca usluga  smještaja u smještajnom objektu  kreirati lozinku i korisničko ime, čime će se omogućiti korištenje softvera za online prijavu i odjavu turista .

Pozivamo  Vas da u što kraćem roku dostavite popunjeni obrazac kako bi vas mogli kontaktirati i omogućiti Vam  korištenje  aplikacije za online registraciju putem domene PRIJAVA.BA.  

Sve dodatne informacije možete dobiti na  našeg broj telefona +387 37 316  036 ili +387 37 316  025.

Preuzmi obrazac:

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

20.07.2020

Ministarstvo privrede organiziralo je i sprovelo ...

U periodu od 15.07.2020. do 17.07.2020. godine, Ministarstvo privrede organiziralo ...

15.11.2019

Poziv na Javnu raspravu o Nacrtu Zakona o ...

Preuzmi dokument: Poziv na Javnu raspravu o Nacrtu Zakona o ugostiteljstvu F BiH

19.07.2019

Javna rasprava: Nacrt Zakona o izmjenama ...

Preuzmi dokument: Javna rasprava: Nacrt Zakona o izmjenama Zakona o turizmu ...

Javni pozivi i konkursi

30.07.2021

Javni konkurs za prijem državnog službenika ...

Preuzmi konkurs: Javni konkurs za prijem državnog službenika na određeno ...

31.05.2021

Obavještenje

Javni poziv za izbor banke za plasman posebne kreditne linije uz subvencioniranje ...

17.05.2021

Javni poziv "Podrška tradicionalnim i starim ...

Preuzmi dokumente: Javni poziv "Podrška tradicionalnim i starim ...

17.05.2021

Javni poziv „Podrška novoosnovanim subjektima ...

Preuzmi dokumente: Javni poziv „Podrška novoosnovanim subjektima ...

Javne Nabavke

13.09.2021

Nabavka usluga izrada i implementacija dodatnih ...

Nabavka usluga izrada i implementacija dodatnih modula e-protokol

25.07.2021

Nabavka usluga sređivanja arhivske registraturne ...

Nabavka usluga sređivanja arhivske registraturne građe

25.07.2021

Nabavka kompjuterske opreme

Nabavka kompjuterske opreme

25.07.2021

Nabavka kompjuterske opreme

Nabavka kompjuterske opreme

JAVNO - PRIVATNO 
partnerstvo USK

 

PROMO:

Zeleni kanton ||  ENG version


Vrata Bosne ||  ENG version


Odmor kakav zaslužujete /  ENG version


Kanton voda i rijeka ||  ENG version


Gata Ilidža ||  ENG version


Kontakti

Ministarstvo privrede
Alije Đerzeleza 2
77 000 Bihać
Tel.:+387 (0) 37 316033
Fax: +387 (0) 37 227783
e-mail: privreda@vladausk.ba
ID broj: 4263251020006

MINISTRICA
Samra Mehić
Alije Đerzeleza 2
77 000 Bihać
Tel.:+38737316035
e-mail: privreda@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava