Odluka o poništenju javnog poziva i postupka po javnom pozivu

31.12.2020 - 15:23 by Administrator

Na osnovu člana 24. Zakona o unutrašnjim poslovima Unsko-sanskog kantona («Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona» broj:13/16,16/17) i preporuke Komisije date u Zapisniku sa otvaranja prispjelih ponuda za otvaranje prispjelih ponuda za zakup prostora za potrebe Odsjeka za administraciju Bihać, Sektora za pravne poslove, Ministarstva unutrašnjih poslova broj: 05-01-11-1549/20 od 28.12.2020.godine i broj: 05-01-11-1549/20 od 29.12.2020.godine, ministar Ministarstva unutrašnjih poslova, d o n o s i:

O D L U K U

o poništenju javnog poziva i postupka po javnom pozivu

Član 1.

Poništava se Javni poziv i postupak po javnom pozivu za prikupljanje pismenih ponuda radi zakupa poslovnog prostora za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova, broj: 05-01-11-1549/20 od 18.12.2020.godine.

Član 2.

Javni poziv i postupak po javnom pozivu iz člana 1. ove Odluke poništava se iz razloga što Javni poziv nije objavljen u dnevnim novinama „Oslobođenje“.

Član 3.

Ova Odluka objavit će se na web stranici Ministarstva unutrašnjih poslova, istovremeno sa upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku.

O b r a z l o ž e nj e

 

Članom II Javnog poziva za prikupljanje pismenih ponuda radi zakupa poslovnog prostora za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova broj: 05-01-11-1549/20 od 18.12.2020.godine, navedeno je da će se objava izvršiti u dnevnim novinama „Oslobođenje“. Budući da Javni poziv i postupak po javnom pozivu nije objavljen u dnevnim novinama „Oslobođenje“, odnosno da je isti objavljen na web stranici ovog Ministarstva, odlučeno je kao u Odluci.

Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Ministarstvu unutrašnjih poslova u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ove Odluke.

 

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

01.04.2021

JAVNI POZIV: Uprava policije Ministarstva ...

Na osnovu saglasnosti Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-017-2765/2021 od 18.03.2021.godine ...

12.03.2021

DOPUNA PONOVLJENOG JAVNOG KONKURSA za imenovanje ...

DOPUNA PONOVLJENOG JAVNOG KONKURSA za imenovanje Odbora za žalbe javnosti (PREUZMI ...

24.02.2021

Poništenje Javnog konkursa i objava Ponovljenog ...

Poništenje Javnog konkursa i objava Ponovljenog Javnog konkursa za imenovanje ...

31.12.2020

Odluka o poništenju javnog poziva i postupka ...

Na osnovu člana 24. Zakona o unutrašnjim poslovima Unsko-sanskog kantona ...

Javne Nabavke

08.04.2021

Nabavka poklona

Nabavka poklona 

01.04.2021

Nabavka usluga održavanja računarske opreme ...

Nabavka usluga održavanja računarske opreme – printera i fotokopir aparata

03.03.2021

Nabavka sredstava za čišćenje i održavanje ...

Nabavka sredstava za čišćenje i održavanje higijene

19.02.2021

Odluka o poništenju postuka javne nabavke ...

Preuzimi dokument: - Odluka o poništenju postuka javne nabavke - 16.02.2021. Za ...

Istaknuti linkovi:

Istaknuti dokumenti:

Minuta za sigurnost:

RPZ-Rad policije u zajednici

Kontakti

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 
UNSKO-SANSKOG KANTONA

502 V.br.brigade  br. 2
77000 Bihać
Bosna i Hercegovina
mail: mupusk@mupusk.gov.ba 
tel: +387 / 037 / 224-224 

MINISTAR  MUP-a
Nermin KLJAJIĆ

Tel: +387 / 37 / 224-224  Lok: 122
mail: policija@vladausk.ba
ministar@mupusk.gov.ba  

KOMESAR  
Mujo KORIČIĆ
e-mail: komesar@mupusk.gov.ba

Tel: +387 / 37 / 226-006
+387 / 37 / 224-224  Lok: 126

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava