Održana 101. sjednica Vlade Unsko - sanskog kantona

28.08.2017 - 09:18 by Administrator

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Između ostalog, na 101. sjednici članove Vlade Kantona utvrdili su Nacrt Zakona o sudskim taksama.

Članom 6. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda garantirana je sudska zaštita, odnosno pravo na pravedno suđenje. Sudska zaštita je uslovlčjena radom pravosudnih organa,a taj rad zahtijeva određene troškove koje djelimično snosi država ali i same stranke u postupku. Navedena odredba Evropske konvencije ima centralno mjesto u strukturi Konvencije, prema kojoj se njen cilj i svrha zasnivaju na principu vladavine prava na kome su demokratska društva izgrađena i zasnovana. Sudske takse su prihod Budžeta Unsko-sanskog kantona.
Pristup naplate sudskih taksa, predložen ovim Zakonom, treba da dovede do bolje naplate istih, ali s druge strane, uzimajući u obzir ekonomsko – socijalnu situaciju građana- taksenih obveznika, ovim Zakonom su predviđene i olakšice, odnosno oslobađanje od plaćanja za određene kategorije građana, ističe premijer USK Husein Rošić.
Vlada Kantona, na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, utvrdila je danas i Nacrt Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju. Nacrt Zakona je usvojen na 19. sjednici Skupštine Unsko-sanskog Kantona,07.02.2012. godine. Kako od 2012. godine Prijedlog Zakona do danas nije upućen u dalju proceduru resorno Ministarstvo se odlučilo da isti ponovo uputi u formi Nacrta Zakona.

Nova zakonska rješenja u ovom nacrtu se odnose na članove zakona koji reguliraju pitanja uspostave i provođenja standarda u osnovnom obrazovanju, došlo je je do izmjena zakonskih rješenja koja reguliraju stručnu spremu nastavnika i suradnika u nastavi, dio izmjena odnosi se na reguliranje procedura izbora i razrješenja školskih odbora i direktora (ograničenje trajanja mandata), kaže Muhamed Ramić, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

Danas utvrđenim Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službenom glasilu Unsko-sanskog kantona Vlada ovog kantona učinila je pionirski korak u uvođenju e-uprave i prva u Federaciji osigurala vjerodostojnost elektronskog izdanja ,,Službenog glasnika glasnika Unsko-sanskog kantona".

- Službeni glasnik Unsko sanskog kantona objavljivao bi se u elektronskom obliku a elektronsko izdanje bit će vjerodostojno i proizvoditi pravne učinke. Ovim se želi službeno glasilo učiniti dostupnim zainteresiranoj javnosti te postići efikasnost u radu i distribuciji korištenjem tehnologija, obrazložio je ministar pravosuđa i uprave Nikola Findrik.

Na 101. sjednici je utvrđen i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o organizaciji i nadležnostima kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija. Razlog za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama navedenog propisa jeste njegovo usklađivanje sa Zakonom o šumama. Naime, Zakonom o šumama poslovi osiguranja neposredne zaštite državnih i privatnih šuma putem čuvarske službe, zatim obilježavanje i održavanje granica državnih šuma, preneseni su u nadležnost korisnika šuma odnosno ŠPD „Unsko-sanske šume“. Stoga je potrebno Upravu za šumarstvo organizirati kao samostalnu kantonalnu upravu. Utvrđivanjem njene organizacije kao samostalne uprave mogli bi se postići bolji rezultati u radu i veća odgovornost, obrazloženo je.

Članovi Vlade USK razmatrali su danas i izvještaj o o obavljenom upravnom nadzoru nad zakonitošću rada ustanova obrazovanja odraslih. Ovaj nadzor je ukazao na potrebu kontinuiranog praćenja rada ustanova za obrazovanje odraslih u cilju poboljšanja cjelokupnog sistema učenja podučavanja odraslih osoba te potrebu za izmjenama zakona koji reguliše ovu oblast .

Danas je prihvaćena inicijativa za profesionalizaciju ispitne komisije za polaganje ispita za vozače motornih vozila. Analizom troškova za provođenje vozačkih ispita te uporednom analizom ostvarenih vlastitih prihoda po navedenom osnovu, u resornom kantonalnom Ministarstvu uvidjeli su potrebu da pokrenu inicijativu za profesionalizaciju ispitne komisije za polaganje ispita za vozača. Procjena je Ministarstva obrazovanja da bi ovim omogućili uštede na godišnjem nivou za oko 160.0000 KM te zaustavili koruptivne radnje u procesu polaganja vozačkih ispita, stoji u obrazloženju resornog Ministarstva.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Nedavni dogadaji

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

01.07.2018

ISPRAVKA JAVNOG KONKURSA za imenovanje na ...

Preuzmite dokument: ISPRAVKA JAVNOG KONKURSA za imenovanje na upražnjenu poziciju ...

26.06.2018

JAVNI KONKURS za imenovanje na upražnjenu ...

Dokumentacija za preuzimanje:  JAVNI KONKURS za imenovanje na upražnjenu ...

13.04.2018

Javna licitacija za prodaju viljuškara putem ...

Javna licitacija za prodaju viljuškara putem prikupljanja ponuda dostavljenih ...

26.02.2018

Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja ...

Federalni zavod za zapošljavanje će 27.2.2018. godine u 8 sati objaviti prvi ...

Javne Nabavke

28.08.2018

Privremeni plan Javnih nabavki za 2019.

PREUZMI DOKUMENT: - Privremeni plan Javnih nabavki za 2019.

03.08.2018

Nabavka napitaka za kafe kuhinju

Nabavka napitaka za kafe kuhinju

26.07.2018

Nabavka usluga oglašavanja putem printanog ...

Nabavka usluga oglašavanja putem printanog sedmičnog medija.

18.07.2018

Nabavka nafte i naftnih derivata

Nabavka nafte i naftnih derivata.