Poljoprivredni zavod: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

21.11.2017 - 13:03 by Administrator

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH”, broj: 35/05), člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 16-24-11639- /17 od 16.11.2017.godine , u postupku javne nabavke – „Nabavka Scheiblerovog kalcimetra za određivanje sadržaja karbonata u zemljištu“ direktor Poljoprivrednog zavoda po ovlaštenju Vlade Unsko sanskog kantona je donio

direktor Poljoprivrednog zavoda po ovlaštenju Vlade Unsko sanskog kantona  je donio 

 

 

ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 16-24-11639-8 /17 od 16.11.2017. godine i ugovor za nabavku Scheiblerovog kalcimetra za određivanje sadržaja karbonata u zemljištu dodjeljuje se ponuđaču DOO“Mikro+Polo“, Sarajevo, ponuda broj: 05-0187-2/17 od 09.11.2017.godine, za ponuđenu cijenu od 7.688,00 КМ, bez PDV-а.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču po proteku roka od 10 (deset) dana, računajući od dana kada su svi ponuđači оbaviješteni о izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 3.

Оva Odluka će se uputiti ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4. 

Оva odluka objavit će se na web stranici Vlade Unsko sanskok kantona - www.vladausk.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Оva odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Оbrazloženje

 

Poljoprivredni zavod Unsko sanskog kantona, je u skladu sa članom 88. Zakona o javnim nabavkama, pokrenuo Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, Odlukom broj: 16-24-11639-1/17 оd 25.10.2017.godine za nabavku roba „Nabavka Scheiblerovog kalcimetra za određivanje sadržaja karbonata u zemljištu“. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-а је 11.000,00 KM. Za predmetnu nabavku objavljeno je obavještenje o nabavci na Portalu javnih nabavki, broj: 5707-7-1-7-3-2/17 dana 03.11.2017.godine. Zahtjev za dostavljanje ponuda upućen je slijedećim ponuđačima (istovremeno sa slanjem obavijesti na Portal javnih nabavki) :

1. DOO“Sineks Laboratorija, Banja Luka

2. DOO“Mikro-Polo“,  Sarajevo

3. DOO“Euro Lab “, Bijeljina 

        

Ponuđačima doo“Kefo“ Istočno Sarajevo, doo „Medic BH“ Sarajevo, doo“Semikem“ Sarajevo, doo“DIT“ Tuzla i doo“Analitika“ Sarajevo, na osnovu njihovog zahtjeva proslijeđena je tenderska dokumentacija putem interneta.

Za provođenje procedure javne nabavke direktor Zavoda po ovlaštenju Vlade Unsko sanskog kantona imenovao je Komisiju Rješenjem, broj:16-24-11639-3/15 od 03.11.2017.godine. Na osnovu Konkurentskog zahtjeva i sveukupne dokumentacije izvršeno je javno otvaranje ponuda dana 13.11.2017.godine u 13,00 u prostorijama Poljoprivrednog zavoda, što je utvrđeno Zapisnikom o otvaranju ponuda u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Komisija je na zatvorenoj sjednici dana 16.11.2017.godine blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila Zapisnik o ocjeni ponuda u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda četiri (4) - da su blagovremeno zaprimljeno ukupno četiri (4) ponude - da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda - da sve četiri (4) ponude i spunjavaju uslove tehničke specifikacije i druge uslove propisane od strane ugovornog organa.

Komisija je dana 16.11.2017.godine dostavila direktoru Zavoda po ovlaštenju Vlade Unsko sanskog kantona Zapisnik o ocjeni ponuda i preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke – „Nabavka Scheiblerovog kalcimetra za određivanje sadržaja karbonata u zemljištu“. Komisija je u cjelosti pravilno postupila i izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i tenderskom dokumentacijom, pa se u cjelosti prihvata Zapisnik o ocjeni ponuda u skladu sa kriterijumom „najniža cijena“.

Stoga, Ugovor u vrijednosti od 7.688,00 KM bez PDV-om dodjeljuje se ponuđaču DOO“Mikro+Polo“, Sarajevo, iz razloga što je u postupku Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za nabavku roba „Nabavka Scheiblerovog kalcimetra za određivanje sadržaja karbonata u zemljištu“, imenovni ponudio najnižu cijenu u skladu sa članom 64.stav (1) tačka b) Zakon o javnim nabavkama.

Iz naprijed navedenih razloga, primjenom člana 64. stava (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i podzakonskih akata odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv оve odluke može се izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana оd dana prijema ove odluke.

 


Direktor po ovlaštenju Vlade  

Unsko  sanskog kantona      

________________________________

Veladžić  Tanja. dipl.ing.

 

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Nedavni dogadaji

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

01.07.2018

ISPRAVKA JAVNOG KONKURSA za imenovanje na ...

Preuzmite dokument: ISPRAVKA JAVNOG KONKURSA za imenovanje na upražnjenu poziciju ...

26.06.2018

JAVNI KONKURS za imenovanje na upražnjenu ...

Dokumentacija za preuzimanje:  JAVNI KONKURS za imenovanje na upražnjenu ...

13.04.2018

Javna licitacija za prodaju viljuškara putem ...

Javna licitacija za prodaju viljuškara putem prikupljanja ponuda dostavljenih ...

26.02.2018

Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja ...

Federalni zavod za zapošljavanje će 27.2.2018. godine u 8 sati objaviti prvi ...

Javne Nabavke

28.08.2018

Privremeni plan Javnih nabavki za 2019.

PREUZMI DOKUMENT: - Privremeni plan Javnih nabavki za 2019.

03.08.2018

Nabavka napitaka za kafe kuhinju

Nabavka napitaka za kafe kuhinju

26.07.2018

Nabavka usluga oglašavanja putem printanog ...

Nabavka usluga oglašavanja putem printanog sedmičnog medija.

18.07.2018

Nabavka nafte i naftnih derivata

Nabavka nafte i naftnih derivata.