Poljoprivredni zavod: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

21.11.2017 - 13:03 by Administrator

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH”, broj: 35/05), člana 64. stav (1) tačka b), člana 70. stav 1., 3. i 6. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj 39/14), na Preporuku Komisije za javnu nabavku broj: 16-24-11639- /17 od 16.11.2017.godine , u postupku javne nabavke – „Nabavka Scheiblerovog kalcimetra za određivanje sadržaja karbonata u zemljištu“ direktor Poljoprivrednog zavoda po ovlaštenju Vlade Unsko sanskog kantona je donio

direktor Poljoprivrednog zavoda po ovlaštenju Vlade Unsko sanskog kantona  je donio 

 

 

ОDLUKU o izboru najpovoljnijeg ponuđača

 

Član 1.

Prihvata se Preporuka Komisije za javne nabavke, broj: 16-24-11639-8 /17 od 16.11.2017. godine i ugovor za nabavku Scheiblerovog kalcimetra za određivanje sadržaja karbonata u zemljištu dodjeljuje se ponuđaču DOO“Mikro+Polo“, Sarajevo, ponuda broj: 05-0187-2/17 od 09.11.2017.godine, za ponuđenu cijenu od 7.688,00 КМ, bez PDV-а.

 

Član 2.

Prijedlog ugovora o nabavci dostavit će se na potpis izabranom ponuđaču po proteku roka od 10 (deset) dana, računajući od dana kada su svi ponuđači оbaviješteni о izboru najpovoljnije ponude.

 

Član 3.

Оva Odluka će se uputiti ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 4. 

Оva odluka objavit će se na web stranici Vlade Unsko sanskok kantona - www.vladausk.ba istovremeno s upućivanjem ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 70. stav (6) Zakona o javnim nabavkama.

 

Član 5.

Оva odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavlja se svim ponuđačima koji su učestvovali u postupku javne nabavke, shodno članu 71. stav (2) Zakona o javnim nabavkama.

 

Оbrazloženje

 

Poljoprivredni zavod Unsko sanskog kantona, je u skladu sa članom 88. Zakona o javnim nabavkama, pokrenuo Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, Odlukom broj: 16-24-11639-1/17 оd 25.10.2017.godine za nabavku roba „Nabavka Scheiblerovog kalcimetra za određivanje sadržaja karbonata u zemljištu“. Procijenjena vrijednost javne nabavke bez PDV-а је 11.000,00 KM. Za predmetnu nabavku objavljeno je obavještenje o nabavci na Portalu javnih nabavki, broj: 5707-7-1-7-3-2/17 dana 03.11.2017.godine. Zahtjev za dostavljanje ponuda upućen je slijedećim ponuđačima (istovremeno sa slanjem obavijesti na Portal javnih nabavki) :

1. DOO“Sineks Laboratorija, Banja Luka

2. DOO“Mikro-Polo“,  Sarajevo

3. DOO“Euro Lab “, Bijeljina 

        

Ponuđačima doo“Kefo“ Istočno Sarajevo, doo „Medic BH“ Sarajevo, doo“Semikem“ Sarajevo, doo“DIT“ Tuzla i doo“Analitika“ Sarajevo, na osnovu njihovog zahtjeva proslijeđena je tenderska dokumentacija putem interneta.

Za provođenje procedure javne nabavke direktor Zavoda po ovlaštenju Vlade Unsko sanskog kantona imenovao je Komisiju Rješenjem, broj:16-24-11639-3/15 od 03.11.2017.godine. Na osnovu Konkurentskog zahtjeva i sveukupne dokumentacije izvršeno je javno otvaranje ponuda dana 13.11.2017.godine u 13,00 u prostorijama Poljoprivrednog zavoda, što je utvrđeno Zapisnikom o otvaranju ponuda u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Komisija je na zatvorenoj sjednici dana 16.11.2017.godine blagovremeno i pravilno izvršila оtvaranje ponuda i оcjenu prispjelih ponuda, o čemu je sačinila Zapisnik o ocjeni ponuda u kojima je utvrđeno sljedeće:

- da je ukupan broj pristiglih ponuda četiri (4) - da su blagovremeno zaprimljeno ukupno četiri (4) ponude - da nema neblagovremeno zaprimljenih ponuda - da sve četiri (4) ponude i spunjavaju uslove tehničke specifikacije i druge uslove propisane od strane ugovornog organa.

Komisija je dana 16.11.2017.godine dostavila direktoru Zavoda po ovlaštenju Vlade Unsko sanskog kantona Zapisnik o ocjeni ponuda i preporuku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke – „Nabavka Scheiblerovog kalcimetra za određivanje sadržaja karbonata u zemljištu“. Komisija je u cjelosti pravilno postupila i izbor najpovoljnijeg ponuđača izvršen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim aktima i tenderskom dokumentacijom, pa se u cjelosti prihvata Zapisnik o ocjeni ponuda u skladu sa kriterijumom „najniža cijena“.

Stoga, Ugovor u vrijednosti od 7.688,00 KM bez PDV-om dodjeljuje se ponuđaču DOO“Mikro+Polo“, Sarajevo, iz razloga što je u postupku Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za nabavku roba „Nabavka Scheiblerovog kalcimetra za određivanje sadržaja karbonata u zemljištu“, imenovni ponudio najnižu cijenu u skladu sa članom 64.stav (1) tačka b) Zakon o javnim nabavkama.

Iz naprijed navedenih razloga, primjenom člana 64. stava (1) tačka b) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine i podzakonskih akata odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv оve odluke može се izjaviti žalba, najkasnije u roku od 5 (pet) dana оd dana prijema ove odluke.

 


Direktor po ovlaštenju Vlade  

Unsko  sanskog kantona      

________________________________

Veladžić  Tanja. dipl.ing.

 

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Nedavni dogadaji

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

20.09.2018

Konkurs za posao: Viši referent - Vozač

Konkurs za posao: Viši referent - Vozač. PREUZMI KONKURS

01.07.2018

ISPRAVKA JAVNOG KONKURSA za imenovanje na ...

Preuzmite dokument: ISPRAVKA JAVNOG KONKURSA za imenovanje na upražnjenu poziciju ...

26.06.2018

JAVNI KONKURS za imenovanje na upražnjenu ...

Dokumentacija za preuzimanje:  JAVNI KONKURS za imenovanje na upražnjenu ...

13.04.2018

Javna licitacija za prodaju viljuškara putem ...

Javna licitacija za prodaju viljuškara putem prikupljanja ponuda dostavljenih ...

Javne Nabavke

12.12.2018

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke

12.12.2018

Odluku o dodjeli ugovora drugorangiranom ...

Odluku o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču.

12.12.2018

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.