Poništenje i Javni oglas za izbor i imenovanje članova upravnih odbora zdravstvenih ustanova USK-a

13.06.2018 - 12:32 by Administrator

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, RADA  I SOCIJALNE POLITIKE
UNSKO-SANSKOG KANTONA
 
Na osnovu odredaba Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine («Sl.novine Federacije BiH» br.12/03, 34/03 i 65/13),  Zaključka Vlade Unsko-sanskog kantona, broj:03-017-2143/2018 od 26.04.2018.godine i Rješenja broj: 03-017-2295/2018 od 24.05.2018.godine, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona
 
PONIŠTAVA
 
Javni oglas za izbor i imenovanje članova upravnih odbora zdravstvenih ustanova Unsko-sanskog kantona, objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH “ broj: 13/18 i dnevnom listu „AVAZ“ dana  17.02.2018.godine.
___________________________________________________________________________
 
Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine («Sl.novine Federacije BiH» br.12/0, 34/03 i 65/13) i Odluke o kriterijima za nominiranje/imenovanje članova upravnih odbora zdravstvenih ustanova u vlasništvu Unsko-sanskog kantona („ Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj:7/17, 11/17 i 17/17), Zaključka Vlade Unsko-sanskog kantona, broj:03-017-2143/2018 od 26.04.2018.godine i Rješenja broj: 03-017-2295/2018 od 24.05.2018.godine, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona,  ponovno raspisuje
 
JAVNI  OGLAS 
ZA NOMINIRANJE/ IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVNIH  ODBORA     
     ZDRAVSTVENIH USTANOVA NA PODRUČJU UNSKO-SANSKOG KANTONA
 
         Objavljuje se Javni oglas za nominiranje/imenovanje na poziciju predsjednika i članova upravnih odbora javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Unsko-sanski kanton, i to: 
 
--  ZU  Kantonalna bolnica „Dr.Irfan Ljubijankić“ Bihać
--  JZU Opća bolnica Sanski Most 
--  ZU Dom zdravlja:  Ključ,  Sanski Most, Bosanski Petrovac 
--  ZU Gradska apoteka: Ključ, Bužim, Sanski Most i Bosanska Krupa
-- ZU Dom zdravlja Bosanska Krupa: dva člana iz reda zaposlenika - stručnih radnika  zdravstvene ustanove
 
1.) Upravni odbor-opće odredbe
Upravne odbore zdravstvenih  ustanova, u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, čini pet članova i to predstavnici:
 - osnivača – tri člana, od kojih jedan mora biti ispred Kantonalnog ministarstva zdravstva,
  -stručnih radnika zdravstvenih ustanova – dva člana od kojih jedan mora biti iz reda zdravstvenih radnika.
Za Upravni odbor ZU Dom zdravlja Bosanska Krupa, raspisuje se oglas samo za nedostajuće članove, a to su predstavnici stručnih radnika zdravstvene ustanove – dva člana od kojih jedan mora biti iz reda zdravstvenih radnika.
Upravne odbore imenuje Vlada Unsko-sanskog kantona na period od četiri godine. Nadležnosti upravnih odbora zdravstvenih ustanova propisane su Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, podzakonskim aktima i statutom ustanove.
 
2.) Uvjeti za imenovanje
Svaki kandidat za člana upravnog odbora zdravstvene ustanove mora ispunjavati slijedeće 
uvjete:
a) Opći uvjeti :
-   da je državljanin Bosne i Hercegovine;
  -   da je stariji od 18 godina;
-  da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u razdoblju od 3 (tri) godine prije dana objave upražnjene pozicije;
-  da se na njega ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, tj. da nije pod optužnicom od strane Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju;
 
b) Posebni uvjeti:
- da ima najmanje završen VI stepen stručne spreme, odnosno višu školu ili stečeno zvanje Bachelora sa ostvarenih 180 ECTS studijskih bodova pravnog, ekonomskog, zdravstvenog ili društvenog usmjerenja; 
- da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva na poslovima svog stručnog naziva, odnosno poslovima iz djelatnosti zdravstvene ustanove;  
- da ima stručno znanje iz djelatnosti zdravstvene ustanove, te da je upućen u sadržaj i način njenog rada;  
- da nije direktor zdravstvene ustanove ili privatne prakse, koja je u ugovornom odnosu sa zdravstvenom ustanovom u čiji se upravni odbor kandiduje; 
-  da nema privatni ili finansijski interes u zdravstvenoj ustanovi;
- da nije član više od jednog upravnog odbora niti jedne ustanove, odnosno drugog pravnog subjekta;
- da nije izabrani zvaničnik, nosilac  izvršnih  funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH;
- da nije član upravnog, izvršnog ili drugog organa političke stranke; 
- da se protiv njega ne vodi krivični postupak.
 
3.)  Dokazi:
 
Kandidati koji konkurišu za člana upravnog odbora zdravstvene ustanove dužni su, u prijavi na ovaj oglas koja treba da sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, naznačiti u koji upravni odbor se kandiduju i ispred kojeg reda predstavnika se kandiduju, priložiti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata, te  ovjerene izjave  kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta  traženih ovim oglasom i to:
- uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od šest mjeseci od dana izdavanja);
- uvjerenje od poslodavca da nije otpušten iz državne službe  kao rezultat disciplinske mjere u 
  periodu  od tri godine prije objavljivanja oglasa, a izjava ukoliko u tom periodu nije bio u radnom odnosu;
- izjava kandidata da se na njega ne odnosi član IX.1.Ustava BiH, tj. da nije pod optužnicom od strane Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju;
- diplomu o završenom VI stepen stručne spreme, odnosno višoj školi ili stečenom zvanju Bachelora sa ostvarenih 180 ECTS studijskih bodova pravnog, ekonomskog, zdravstvenog ili društvenog usmjerenja; 
- uvjerenje/potvrda poslodavca o radnom iskustvu sa kratkim sadržajem opisa posla koji se obavlja (obavljao) i vremenu provedenom na radu; 
- izjava kandidata da nije direktor zdravstvene ustanove ili privatne prakse, koja je u ugovornom odnosu sa zdravstvenom ustanovom u čiji se upravni odbor kandiduje; 
- izjava kandidata da nema privatni ili finansijski interes u zdravstvenoj ustanovi/ zdravstvenim   ustanovama,  u čiji se  upravni odbor kandiduje;
- izjava kandidata da nije član više od jednog upravnog odbora niti jedne ustanove, odnosno drugog pravnog subjekta;
- izjava kandidata da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu
  Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH;
- izjava kandidata da nije član upravnog, izvršnog ili drugog organa političke stranke; 
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak izdato od strane nadležnog suda 
( ne starije od tri mjeseca od dana izdavanja).
Posjedovanje stručnog znanja  iz djelatnosti zdravstvene ustanove, odnosno upućenost u  sadržaj i način njenog rada, utvrđivat će se na intervjuu. 
 
4.) Naknada za rad
Član Upravnog odbora ima pravo na naknadu za svoj rad.Naknada se isplaćuje iz sredstava zdravstvene ustanove, u visini koju je utvrdio nadležni organ.Mjesečna naknada se može ostvariti samo jednom u mjesecu.
 
5.)  Ostalo
       Prijave sa traženim dokumentima se dostavljaju lično ili preporučenom poštom na sljedeću adresu: Vlada Unsko-sanskog kantona – Komisija za izbor, Ul.Alije Đerzeleza br.6.Bihać,  sa naznakom na koverti u koji upravni odbor  ili upravne odbore se kandiduju:
 „Prijava na javni oglas za člana upravnog odbora ZU:______________________- ne otvaraj“.
Na poleđini koverte potrebno je napisati ime i prezime i adresu podnosioca prijave.
Prijave koje ne sadrže propisano iz ovog oglasa, kao i prijave podnesene istekom roka utvrđenog u ovom oglasu, odbacit će se kao nepotpune, odnosno neblagovremene, te se kao takve neće uzeti u razmatranje.
Sa kandidatima koji uđu u uži izbor Komisija će obaviti intervju.
Ukoliko se jednom prijavom kandidat prijavljuje u više zdravstvenih ustanova, potrebno je priložiti samo jednu kompletnu dokumentaciju. 
Oglas ostaje otvoren 15 dana od posljednjeg objavljivanja, a isti će biti objavljen u «Službenim novinama Federacije  BiH»,  dnevnim novinama „Avaz“ i  web stranici Vlade Unsko-sanskog kantona: https://www.vladausk.ba
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

21.08.2017

JAVNE KONSULTACIJE O PREDNACRTU JAVNE POLITIKE ...

Javne konsultacije za Unsko – sanski kanton se održavaju dana 03.07.2017. ...

Javni pozivi i konkursi

17.02.2020

TRI JAVNA OGLASA

U nastavku objavljujemo tri javna oglasa: JAVNI  OGLAS ZA NOMINIRANJE/ ...

15.11.2019

Javni oglas za nominiranje/ imenovanje člana ...

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije ...

30.10.2019

Javni poziv

Javni poziv

Javne Nabavke

29.05.2020

Plan javnih nabavki za 2020. godinu

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH", ...

27.05.2020

Nabavka kafe aparata

Nabavka kafe aparata

22.05.2020

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

22.05.2020

Odluka

Odluka.