Poništenje Javnog oglasa za izbor i konačno imenovanje članova Upravnog odbora JU „Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona“ Bihać

29.12.2017 - 08:35 by Administrator

Na  osnovu  člana  8.  Zakona  o  ministarskim,  vladinim  i  drugim  imenovanjima  Federacije  Bosne  i  Hercegovine ( „ Službene   novine  Federacije  Bosne  i  Hercegovine“  broj:12/03, 34/03 i 65/13), člana 25. Zakona o ustanovama („Službeni list RBiH“ broj: 6/92, 8/93  i 13/94), člana 14.Odluke o osnivanju Javne ustanove „ Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona“ Bihać, Pravila Javne Ustanove „Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona“ Bihać,  Zaključka Vlade Unsko – sanskog  kantona  broj: 03-017-1648/17 od 01. 12. 2017. godine, a u vezi sa Odlukom Vlade Unsko-sanskog kantona, broj: 03-017-384/07 od 13. 12. 2007. („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 22/07) godine, Vlada Unsko-sanskog kantona objavljuje

PONIŠTENJE JAVNOG OGLASA
ZA IZBOR I KONAČNO IMENOVANJE ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JU  „PEDAGOŠKI ZAVOD UNSKO-SANSKOG KANTONA“ BIHAĆ


Poništava se javni oglas za izbor i konačno imenovanje članova Upravnog odbora JU „Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona“ Bihać, objavljen u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 76/17 od 06. 10. 2017. godine  i dnevnom listu „Oslobođenje“ od 03. 10. 2017. godine,  i ponovno raspisuje


JAVNI OGLAS
za  izbor i konačno imenovanje  članova Upravnog  odbora JU „Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona“  Bihać


Objavljuje  se  Javni  oglas  za izbor i konačno imenovanje  članova Upravnog odbora  JU „Pedagoški  zavod Unsko – sanskog kantona“  Bihać:

- jedan (1) član ispred osnivača
- dva (2) člana ispred zaposlenih
- dva  (2) člana ispred odgojno obrazovnih ustanova 

Opis pozicije 
Upravni odbor JU „Pedagoški zavod Unsko –sanskog kantona“  Bihać obavlja poslove utvrđene zakonom, osnivačkim aktom i pravilima ustanove:
- donosi  Pravila zavoda, opći akt o unutrašnjoj organizaciji i cjenovnik usluga, uz sa
- saglasnost  Vlade unsko sanskog kantona,
- donosi godišnji plan i program rada Zavoda  i prati njegovo izvršenje uz suglasnost Skupštine Unsko-sanskog kantona,
- imenuje i razrješava direktora Zavoda uz suglasnost Vlade Unsko –sanskog kantona,
- utvrđuje plan rada,
- donosi finansijski plan i završni račun Zavoda, uz saglasnost Vlade Unsko-sanskog kantona i Skupštine Unsko-sanskog kantona,
- usvaja izvještaj o radu i finansijskom poslovanju i podnosi ga Osnivaču,
- odlučuje o promjeni unutrašnje organizacije Zavoda uz saglasnost Vlade  Unsko-sanskog kantona,
- predlaže osnivaču promjene djelatnosti i statusne promjene Zavoda,
- rješava sva pitanja odnosa sa osnivačem,
- vrši i druge poslove u skladu sa Zakonom i Pravilima Zavoda,

Članove Upravnog odbora imenuje i razrješava Vlada Unsko – sanskog kantona, na prijedlog Komisije za izbor, a nakon provedene procedure javnog oglašavanja upražnjenih pozicija u skladu sa zakonom. Upravni odbor JU „Pedagoški zavod ima 5 (pet) članova, jedan član ispred osnivača, dva člana ispred zaposlenih i dva člana ispred odgojno-obrazovnih ustanova. Članovi Upravnog odbora imenuju se na četiri godine i mogu biti ponovo imenovani.

Opći uvjeti:
Za članove Upravnog odbora Javne ustanove „Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona“ Bihać  mogu biti nominirani/imenovani kandidati  koji ispunjavaju sljedeće opće uvjete:
                                                            
a)   da su stariji od 18 godina
b)  da nisu stariji od 70 godina
c)  da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini  u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije
d)  da se na kandidate  ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine
e) da nisu osuđivani za krivično djelo i privredni prestup nespojiv sa dužnošću u upravnom odboru javne ustanove pet godina od pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske  kazne, 
f)  da im odlukom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti na navedenoj poziciji 
g)  da nisu  na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim,vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine  Federacije  Bosne  i  Hercegovine“, broj:12/03, 34/03 i 65/13)
h)  da nisu  članovi zakonodavne, izvršne i sudske vlasti prema odredbam Zakona o sukobu  interesa  u  organima  vlasti  u  Federaciji  BiH  („Službene  novine Federacije  BiH“, br.70/08),
i)  da nemaju  privatni ili finansijski interes u javnoj ustanovi u koju se prijavljuju

Posebni uvjeti:
Pored navedenih općih uvjeta, za članove Upravnog odbora Javne ustanove „Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona“ Bihać mogu biti nominirani/imenovani kandidati koji ispunjavaju sljedeće posebne  uvjete:
- da imaju visoku stručnu spremu ( VII stepen ili završen prvi ciklus bolonjskog sistema studiranja)
- da imaju najmanje tri godine radnog iskustva u struci nakon stjecanja VSS ili prvog ciklusa studija
- da nisu predsjednici ili članovi upravnog ili drugog odbora u više od jednog reguliranog organa
- da nisu direktori  javnih  ustanova 

Potrebni dokumenti: 
Zainteresovani kandidati dužni su podnijeti  pismenu  prijavu  sa  potpunom  dokumentacijom  kojom  dokazuju  tražene  uvjete  iz  oglasa  i  to:
- kraću biografiju sa adresom i kontakt-telefonom i naznaku na koju se poziciju prijavljuju
- izvod iz matične knjige rođenih 
- diplomu o stečenoj stručnoj spremi odnosno završenom studiju
- uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu u struci nakon stjecanja stručne spreme odnosno završenog studija 
- uvjerenje da kandidatu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti na navedenoj poziciji
- ovjerenu izjavu kandidata da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije
- ovjerenu izjavu kandidata da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine
- ovjerenu izjavu kandidata da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu Zakona o ministarskim,vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine 
- ovjerenu izjavu kandidata da ne podliježe odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine
- ovjerenu izjavu kandidata da nema privatni ili financijiski interes u javnoj ustanovi 
- ovjerenu izjavu kandidata da nije član upravnog ili drugog odbora u više od jednog reguliranog organa

         Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije.
Lični podaci o podnosiocima prijava  mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 49/06 i 76/11).
          Svi kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na intervju pred komisijom za utvrđivanje prijedloga članova Upravnog odbora JU Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona“ Bihać.
        Prije intervjua kandidat je dužan dati podatke o rukovodiocima koji mogu dati preporuke i informacije o tom kandidatu, i ispuniti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje ili mogućnost koja bi mogla dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja.
        Zainteresirana stranka može podnijeti prigovor na konačno imenovanje, ukoliko postoje dokazi da u postupku imenovanja nisu ispoštovana načela ili postupci utvrđeni članom 3. zakona.
        Prijave sa svim traženim dokumentima dostavljaju se na adresu:  
        Vlada Unsko-sanskog kantona, Komisija  za izbor, ulica Alije  Đerzeleza br. 6. Bihać, sa naznakom „Prijava na javni oglas za izbor članova upravnog  odbora „JU Pedagoški zavod Unsko-sanskog kantona“ Bihać) – ne otvarati – otvara Komisija)“.
        Na poleđini koverte navesti ime i prezime pošiljaoca  sa punom adresom stanovanja.
 Javni oglas ostaje otvoren četrnaest (14) dana od dana posljednjeg objavljivanja javnog oglasa. 
        Nepotpune  i  neblagovremene  prijave  neće  se  razmatrati.

Zadnja objava u Sl.novinama Federacije Bosne i Hercegovine broj:101/17 od 27. 12. 17. godine.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Nedavni dogadaji

Javne rasprave

12.04.2018

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture ...

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta u toku mjeseca maja 2018. godine ...

Javni pozivi i konkursi

18.10.2018

Konkursi za popunu upražnjenih radnih mjesta

11.01.2019. JU OŠ "Crvarevac" Velika Kladuša JU OŠ ...

21.09.2018

Poništenje i objavljivanje Javnog oglasa

Na osnovu člana 8. Zakona  o  ministarskim, vladinim  i  drugim  ...

11.09.2018

Javni poziv za obuku odgajatelja/ica za provođenje ...

PREUZMI DOKUMENTE: Obrazac za prijavu na Javni poziv za obuku odgajatelja/ica ...

10.08.2018

Ponovni konkurs za upis učenika /ca u prvi ...

Na osnovu člana 81. Zakona o srednjem obrazovanju (''Službeni glasnik Unsko ...

Javne Nabavke

12.12.2018

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke

12.12.2018

Odluku o dodjeli ugovora drugorangiranom ...

Odluku o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču.

12.12.2018

Odluka o pokretnju postupka javne nabavke

Odluka o pokretnju postupka javne nabavke.

Istaknuto:

Zadnji put ažurirane liste: 20.08.2018


Kontakti

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387 
obrazovanje@vladausk.ba
ID broj: 
4200666010004
 
MINISTAR  
Telefon: +387 37 316 - 067
obrazovanje@vladausk.ba
 
CENTRALA  
Telefon: +387(0)37 316-000

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava