PONIŠTENJE JAVNOG OGLASA ZA IZBOR I KONAČNO IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE „ZAVOD ZA ZAŠTITU KULTURNOG NASLIJEĐA“ BIHAĆ

11.12.2017 - 13:37 by Administrator

Na osnovu člana 8. Zakona  o  ministarskim, vladinim  i  drugim  imenovanjima  Federacije Bosne  i  Hercegovine („ Službene  novine  Federacije  Bosne  i Hercegovine“ broj  12/03, 34/03 i 65/13), člana 25. Zakona o Ustanovama ( „Službeni list  RBiH“, broj 6/92,  8/93  i  13/94), člana 12. Odluke o osnivanju JU „Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa“ Bihać („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj:7/04), Zaključka Vlade Unsko-sanskog kantona broj: 03-017-1615/2017 od 17. 11. 2017. godine, a u vezi sa Odlukom o standardima i kriterijima za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnih i Nadzornih odbora javnih ustanova iz oblasti kulture („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 2/15), Vlada Unsko-sanskog kantona  objavljuje

PONIŠTENJE  JAVNOG OGLASA
ZA IZBOR I KONAČNO IMENOVANJE  PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE  „ZAVOD ZA ZAŠTITU KULTURNOG NASLIJEĐA“ BIHAĆ  

Poništava se  Javni  oglas za izbor i konačno imenovanje predsjednika i članova  upravnog odbora  JU „Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa“ Bihać  objavljen u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 70/17 od 15. 09. 2017. godine i dnevnom listu „Oslobođenje“ od 11. 09. 2017. godine, i  objavljuje


JAVNI  OGLAS
ZA IZBOR I KONAČNO IMENOVANJE  PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE  „ZAVOD ZA ZAŠTITU KULTURNOG NASLIJEĐA“ BIHAĆ

Objavljuje  se  Javni  oglas  za  izbor i konačno imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora  JU „Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa“ Bihać i to:

- dva  (2) člana ispred osnivača
- jedan (1) član ispred zaposlenih

Upravni  odbor  JU „Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa“ Bihać imenuje  Vlada  Unsko-sanskog  kantona   na prijedlog Komisije za izbor na  period  od  četiri  godine,  koji  ima  tri  člana uključujući  i  predsjednika, dva člana imenuju se iz reda osnivača, a  jedan  član  iz  reda  zaposlenika javne ustanove.

Opis  pozicije 
Upravni  odbor  JU „Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa“ Bihać: 
- donosi  pravila  ustanove,
- imenuje i razrješava direktora ,
- utvrđuje planove rada i razvoja,
- utvrđuje godišnji plan rada,
- donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun,
- donosi opći akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i druge opće akte u skladu sa zakonom i pravilima ustanove,
- odlučuje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti
- odgovara osnivaču za rezultate rada ustanove,
- odlučuje o prigovoru radnika na rješenje kojim je drugi organ određen pravilima ustanove odlučio o pravu, obavezi i odgovornosti radnika iz radnog odnosa,
- podnosi osnivaču najmanje jedanput  godišnje  izvještaj o poslovanju ustanove,
- vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima ustanove.

Za predsjednika i člana Upravnog odbora  može biti imenovan kandidat koji ispunjava sljedeće opće i posebne uvjete:

Opći uvjeti:
a)  da  je  stariji od 18. godina
b) da nije stariji od 70.godina
c) da  nije  otpušten  iz  državne  službe  kao  rezultat  disciplinske  mjere na bilo kojem 
   nivou  u  Bosni i Hercegovini u periodu  od  tri  godine  prije  dana  objavljivanja      
             upražnjene  pozicije
d) da se na kandidata ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine
e) da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup nespojiv s dužnošću u Upravnom odboru  i Nadzornom odboru  javne ustanove pet godina od pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne
f) da  mu nije  odlukom suda  zabranjeno  obavljanje aktivnosti na poziciji  za  koju  se prijavljuje
g) da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („ Službene novine Federacije BiH broj: 12/03, 34/03 i 65/13).
h) da nije član zakonodavne, izvršne i sudske vlasti u smislu Zakona o sukobu  interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („ Službene novine Federacije BiH broj: 70/08) 
i) da nema privatni ili financijski interes u javnoj ustanovi u koju se prijavljuje


Posebni uvjeti:
a)  da ima najmanje visoku  stručnu  spremu ( VII stepen ili 240 ECTS bodova  ili završen prvi ciklus bolonjskog sistema studiranja)
b)  da ima najmanje tri godine radnog iskustva u struci nakon stjecanja VSS ili prvog ciklusa studija
c)  da nije predsjednik  ili član Upravnog ili drugog odbora u više od jednog reguliranog organa 
d)da nije direktor javne ustanove

Ukoliko u javnoj ustanovi nema zaposlenih koji ispunjavaju prethodno navedene
posebne uvjete,  za člana upravnog odbora može biti imenovan kandidat koji, uz
uvjete pod c) i d) ispunjava sljedeće posebne uvjete:
 a) da ima najmanje višu stručnu spremu (VI stepen) ili srednju stručnu spremu (SSS)
 b) da ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci nakon stjecanja VŠS  ili SSS.
       

Dodatni kriteriji:
U slučaju kada se na upražnjenu poziciju prijavi više kandidata koji ispunjavaju opće i posebne uvjete, pri izboru kandidata u obzir se uzimaju dodatni kriteriji:
a) dodatno obrazovanje i usavršavanje
b) stručno i profesionalno iskustvo u oblasti kulture
c) priznanja i nagrade u oblasti kulture

Uz prijavu koja treba sadržavati kraću biografiju, adresu, kontakt telefon i naznaku na koju se  poziciju  prijavljuje, kandidat treba dostaviti:
a) izvod iz matične knjige rođenih 
b) diplomu o stečenoj stručnoj spremi odnosno završenom studiju 
c) uvjerenje ili potvrdu o radnom iskustvu u struci nakon stjecanja stručne spreme odnosno završenog studija 
d) ovjerena izjava kandidata da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u razdoblju od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije 
e) ovjerena izjava kandidata da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine
f) uvjerenje da kandidatu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti na navedenoj poziciji
g) ovjerena izjava kandidata da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona  o  ministarskim, vladinim  i  drugim  imenovanjima Federacije  Bosne  i  Hercegovine
h) ovjerena izjava kandidata da ne podliježe odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne Hercegovine 
i) ovjerena izjava kandidata da nema privatni ili financijski interes u javnoj ustanovi
j) ovjerena izjava kandidata da nije član upravnog ili drugog odbora u više od jednog reguliranog organa 
k) dokumenti kojima se dokazuju dodatni kriteriji iz javnog oglasa
        Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije.
        Lični podaci o podnosiocima prijava mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu sa  Zakonom o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine  („Službeni glasnik BiH“, broj: 49/06 i 76/11).
        Svi kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na intervju pred komisijom za utvrđivanje prijedloga predsjednika i člana Upravnog odbora navedene javne ustanove iz oblasti kulture Unsko-sanskog kantona.
        Prije intervjua kandidat je dužan dati podatke o rukovodiocima koji mogu dati preporuke i informacije o tom kandidatu i ispuniti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje ili mogućnost koja bi mogla dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja.
        Zainteresirana stranka može podnijeti prigovor na konačno imenovanje, ukoliko postoje dokazi da u postupku imenovanja nisu ispoštovana načela ili postupci utvrđeni članom 3. zakona.
        Prijave sa svim traženim dokumentima dostavljaju se na adresu:  
        Vlada Unsko-sanskog kantona, Komisija  za izbor, ulica Alije  Đerzeleza br. 6. Bihać, sa naznakom „Prijava na javni oglas za izbor predsjednika  i  člana  upravnog  odbora Javne ustanove Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa Bihać– ne otvarati – otvara Komisija“.
        Na poleđini koverte navesti ime i prezime pošiljaoca  sa punom adresom stanovanja.
 Javni oglas ostaje otvoren četrnaest (14) dana od dana posljednjeg objavljivanja javnog oglasa. 
        Nepotpune  i  neblagovremene  prijave  neće  se  razmatrati.


Posljednja objava Sl. novine Federacije BiH broj: 94/17 od  06. 12. 17.godine

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Nedavni dogadaji

Javne rasprave

12.04.2018

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture ...

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta u toku mjeseca maja 2018. godine ...

Javni pozivi i konkursi

18.10.2018

Konkursi za popunu upražnjenih radnih mjesta

20.11.2018. JU Mjesovita srednja škola u Bihaću - konkurs 1 JU Mjesovita ...

21.09.2018

Poništenje i objavljivanje Javnog oglasa

Na osnovu člana 8. Zakona  o  ministarskim, vladinim  i  drugim  ...

11.09.2018

Javni poziv za obuku odgajatelja/ica za provođenje ...

PREUZMI DOKUMENTE: Obrazac za prijavu na Javni poziv za obuku odgajatelja/ica ...

10.08.2018

Ponovni konkurs za upis učenika /ca u prvi ...

Na osnovu člana 81. Zakona o srednjem obrazovanju (''Službeni glasnik Unsko ...

Javne Nabavke

07.11.2018

Nabavka i isporuka nafte i naftnih derivata ...

Nabavka i isporuka nafte i naftnih derivata u toku 2019. godine

31.10.2018

Pružanje usluga prevoza autobusom

Pružanje usluga prevoza autobusom.

08.10.2018

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke 

08.10.2018

Nabavka računarskih komponenti "Red computers" ...

Nabavka računarskih komponenti "Red computers" doo Bihać

Istaknuto:

Zadnji put ažurirane liste: 20.08.2018


Kontakti

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387 
obrazovanje@vladausk.ba
ID broj: 
4200666010004
 
MINISTAR  
Damir OMERDIĆ
Telefon: +387 37 316 - 067
obrazovanje@vladausk.ba
 
CENTRALA  
Telefon: +387(0)37 316-000

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava