PONIŠTENJE Javnog oglasa za nominiranje kandidata za člana Upravnog odbora Javnih ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja Unsko-sanskog kantona iz reda osnivača

04.12.2017 - 11:08 by Administrator

Na  osnovu  člana  8.  Zakona  o  ministarskim,  vladinim  i  drugim  imenovanjima  Federacije  Bosne  i  Hercegovine ( „ Službene   novine  Federacije  Bosne  i  Hercegovine“  broj:12/03 ,34/03 i 65/13), člana 25. Zakona o ustanovama („Službeni list RBiH“ broj: 6/92 i 13/94), člana 14. Zakona o predškolstvu ( „Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj 3/97 ), i Zaključka  Vlade  Unsko – sanskog  kantona broj: 03-017-1567/17 od 02. 11. 2017.godine, Vlada Unsko-sanskog kantona , o b j a v lj u j e

PONIŠTENJE Javnog oglasa za  nominiranje kandidata za  člana  Upravnog odbora Javnih ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja Unsko-sanskog kantona iz reda osnivača

Poništava se Javni oglas za nominiranje kandidata za člana Upravnog odbora iz reda osnivača objavljen u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 66/17 od 01. 09. 2017. godine i dnevnom listu „Oslobođenje“ od 01. 09. 2017. godine u dijelu koji se odnosi na  JU Dječije obdanište „Hasnija Omanović“ Cazin, JU „Dječije obdanište“ Velika Kladuša, i JU „Dječije obdanište  i Dom učenika“ Bosanska Krupa,  i objavljuje 

JAVNI OGLAS za  ponovno nominiranje kandidata za  člana  Upravnog odbora Javnih ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja Unsko-sanskog kantona  iz reda osnivača

Objavljuje se Javni oglas za ponovno nominiranje kandidata za člana  Upravnog odbora Javnih ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja Unsko-sanskog kantona  iz reda osnivača u:

 1. JU   Dječije obdanište „Hasnija Omanović“ Cazin

      2. JU  „Dječije obdanište“ Velika Kladuša

 1. JU  „Dječije obdanište  i Dom učenika“ Bosanska Krupa

Nadležnosti Upravnog odbora su:

 • donosi  pravila predškolske ustanove,
 • imenuje i razrješava direktora,
 • utvrđuje planove razvoja i godišnje planove rada ustanove,
 • donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun,
 • donosi opći akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i druge opće akte, u skladu sa zakonom i pravilima ustanove,
 • odlučuje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi kojih je ustanova osnovana, ako zakonom nije određeno da o njima odlučuje drugi organ ustanove,
 • usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad direktora,
 • rješava sva pitanja odnosa sa osnivačem,
 • odlučuje o prigovorima radnika na rješenja kojim je drugi organ, određen pravilima ustanove, odlučio o pravu, odgovornosti i obavezama radnika iz radnih odnosa,
 • podnosi osnivaču najmanje jednom godišnje izvještaj o svom radu,
 • vrši izbor, prijem i odlučuje o prestanku rada stručnih radnika,
 • odlučuje o prigovorima korisnika usluga na rad ustanove i stručnih radnika,
 • vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima ustanove.

Upravni odbor predškolske ustanove ima 5 članova. Jedna trećina članova Upravnog odbora imenuje se iz reda stručnog kadra predškolske ustanove, jedna trećina iz reda korisnika usluga, a jednu trećinu imenuje osnivač.

Članovi Upravnog odbora imenuju se na četiri godine i mogu biti ponovo imenovani.

Opći uvjeti:

Za člana Upravnog odbora može biti nominiran/imenovan kandidat koji ispunjava slijedeće opće uvjete:

- da  je stariji od 18. godina

-  da je državljanin Bosne i Hercegovine,

- da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

- da nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine (član IX Ustava BiH),

-da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup nespojiv sa dužnošću u Upravnom odboru ustanove  pet godina od pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne, i da se ne vodi krivični postupak,

- da mu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u Upravnom odboru u koji se kandidira,

-   da nije stariji od 70. godina,

 -  da ne podliježe odredbama  Zakona o sukobu  interesa u organima vlasti  u Federaciji Bosne  i Hercegovine („ Službene novine Federacije BiH broj:70/08) ,

-   da nije u funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o   ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji BiH ( „Službene novine  Federacije  Bosne  i  Hercegovine“  broj:12/03, 34/03 i 65/13)

  - da nema  privatni  finansijski interes u ustanovi u čiji se Upravni odbor  imenuje.    

Posebni uvjeti:

Pored navedenih opštih  uvjeta, kandidat koji se nominira/imenuje za člana Upravnog odbora  treba da ispunjava i slijedeće posebne uvjete:

 • da ima višu ili visoku stručnu spremu
 • sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje upražnjene pozicije
 • sposobnost nepristrasnosti donošenja odluka

Uz prijavu koja treba sadržavati  kraću biografiju, adresu i kontakt telefon  kandidat treba dostaviti:

 • uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci)
 •  izvod iz matične knjige rođenih
 • ovjerenu kopiju diplome o završenoj školi
 • uvjerenje da se ne vodi krivični postupak i da mu nije zabranjeno obavljanje navedene aktivnosti (ne starije od 3 mjeseca)
 • ovjerene  izjave kandidata  iz  alineja  3,4,8, 9,10 općih  uvjeta.

 Lični podaci o podnosiocima prijava  mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 49/06 i 76/11).

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Prijave sa svim traženim dokumentima treba dostaviti lično na protokol ili poštom preporučeno na adresu: Vlada Unsko-sanskog kantona, Komisija  za izbor, ulica Alije  Đerzeleza br. 6. Bihać sa naznakom „Prijava na javni oglas za člana upravnog odbora, iz reda osnivača u  JU „______“ (Upisati naziv ustanove) – ne otvarati –otvara Komisija“.     

Na poleđini koverte navesti ime i prezime pošiljaoca  sa punom adresom stanovanja.

Oglas ostaje otvoren četrnaest (14) dana od dana posljednjeg objavljivanja Javnog oglasa u dnevnom listu „Oslobođenje“ i „Službenim novinama Federacije BiH“ 

Nepotpune  i  neblagovremene  prijave  neće  se  razmatrati.

Posljednja objava Sl. novine Federacije BiH broj: 92/17 od 29.11.17.godine

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Nedavni dogadaji

Javne rasprave

12.04.2018

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture ...

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta u toku mjeseca maja 2018. godine ...

Javni pozivi i konkursi

18.10.2018

Konkursi za popunu upražnjenih radnih mjesta

11.01.2019. JU OŠ "Crvarevac" Velika Kladuša JU OŠ ...

21.09.2018

Poništenje i objavljivanje Javnog oglasa

Na osnovu člana 8. Zakona  o  ministarskim, vladinim  i  drugim  ...

11.09.2018

Javni poziv za obuku odgajatelja/ica za provođenje ...

PREUZMI DOKUMENTE: Obrazac za prijavu na Javni poziv za obuku odgajatelja/ica ...

10.08.2018

Ponovni konkurs za upis učenika /ca u prvi ...

Na osnovu člana 81. Zakona o srednjem obrazovanju (''Službeni glasnik Unsko ...

Javne Nabavke

12.12.2018

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke

12.12.2018

Odluku o dodjeli ugovora drugorangiranom ...

Odluku o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču.

12.12.2018

Odluka o pokretnju postupka javne nabavke

Odluka o pokretnju postupka javne nabavke.

Istaknuto:

Zadnji put ažurirane liste: 20.08.2018


Kontakti

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387 
obrazovanje@vladausk.ba
ID broj: 
4200666010004
 
MINISTAR  
Telefon: +387 37 316 - 067
obrazovanje@vladausk.ba
 
CENTRALA  
Telefon: +387(0)37 316-000

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava