PONIŠTENJE Javnog oglasa za nominiranje kandidata za člana Upravnog odbora Javnih ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja Unsko-sanskog kantona iz reda osnivača

04.12.2017 - 11:08 by Administrator

Na  osnovu  člana  8.  Zakona  o  ministarskim,  vladinim  i  drugim  imenovanjima  Federacije  Bosne  i  Hercegovine ( „ Službene   novine  Federacije  Bosne  i  Hercegovine“  broj:12/03 ,34/03 i 65/13), člana 25. Zakona o ustanovama („Službeni list RBiH“ broj: 6/92 i 13/94), člana 14. Zakona o predškolstvu ( „Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj 3/97 ), i Zaključka  Vlade  Unsko – sanskog  kantona broj: 03-017-1567/17 od 02. 11. 2017.godine, Vlada Unsko-sanskog kantona , o b j a v lj u j e

PONIŠTENJE Javnog oglasa za  nominiranje kandidata za  člana  Upravnog odbora Javnih ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja Unsko-sanskog kantona iz reda osnivača

Poništava se Javni oglas za nominiranje kandidata za člana Upravnog odbora iz reda osnivača objavljen u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 66/17 od 01. 09. 2017. godine i dnevnom listu „Oslobođenje“ od 01. 09. 2017. godine u dijelu koji se odnosi na  JU Dječije obdanište „Hasnija Omanović“ Cazin, JU „Dječije obdanište“ Velika Kladuša, i JU „Dječije obdanište  i Dom učenika“ Bosanska Krupa,  i objavljuje 

JAVNI OGLAS za  ponovno nominiranje kandidata za  člana  Upravnog odbora Javnih ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja Unsko-sanskog kantona  iz reda osnivača

Objavljuje se Javni oglas za ponovno nominiranje kandidata za člana  Upravnog odbora Javnih ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja Unsko-sanskog kantona  iz reda osnivača u:

 1. JU   Dječije obdanište „Hasnija Omanović“ Cazin

      2. JU  „Dječije obdanište“ Velika Kladuša

 1. JU  „Dječije obdanište  i Dom učenika“ Bosanska Krupa

Nadležnosti Upravnog odbora su:

 • donosi  pravila predškolske ustanove,
 • imenuje i razrješava direktora,
 • utvrđuje planove razvoja i godišnje planove rada ustanove,
 • donosi finansijski plan i usvaja godišnji obračun,
 • donosi opći akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i druge opće akte, u skladu sa zakonom i pravilima ustanove,
 • odlučuje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi kojih je ustanova osnovana, ako zakonom nije određeno da o njima odlučuje drugi organ ustanove,
 • usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad direktora,
 • rješava sva pitanja odnosa sa osnivačem,
 • odlučuje o prigovorima radnika na rješenja kojim je drugi organ, određen pravilima ustanove, odlučio o pravu, odgovornosti i obavezama radnika iz radnih odnosa,
 • podnosi osnivaču najmanje jednom godišnje izvještaj o svom radu,
 • vrši izbor, prijem i odlučuje o prestanku rada stručnih radnika,
 • odlučuje o prigovorima korisnika usluga na rad ustanove i stručnih radnika,
 • vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima ustanove.

Upravni odbor predškolske ustanove ima 5 članova. Jedna trećina članova Upravnog odbora imenuje se iz reda stručnog kadra predškolske ustanove, jedna trećina iz reda korisnika usluga, a jednu trećinu imenuje osnivač.

Članovi Upravnog odbora imenuju se na četiri godine i mogu biti ponovo imenovani.

Opći uvjeti:

Za člana Upravnog odbora može biti nominiran/imenovan kandidat koji ispunjava slijedeće opće uvjete:

- da  je stariji od 18. godina

-  da je državljanin Bosne i Hercegovine,

- da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,

- da nije pod optužbom Međunarodnog suda za ratne zločine (član IX Ustava BiH),

-da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prestup nespojiv sa dužnošću u Upravnom odboru ustanove  pet godina od pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne, i da se ne vodi krivični postupak,

- da mu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u Upravnom odboru u koji se kandidira,

-   da nije stariji od 70. godina,

 -  da ne podliježe odredbama  Zakona o sukobu  interesa u organima vlasti  u Federaciji Bosne  i Hercegovine („ Službene novine Federacije BiH broj:70/08) ,

-   da nije u funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o   ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji BiH ( „Službene novine  Federacije  Bosne  i  Hercegovine“  broj:12/03, 34/03 i 65/13)

  - da nema  privatni  finansijski interes u ustanovi u čiji se Upravni odbor  imenuje.    

Posebni uvjeti:

Pored navedenih opštih  uvjeta, kandidat koji se nominira/imenuje za člana Upravnog odbora  treba da ispunjava i slijedeće posebne uvjete:

 • da ima višu ili visoku stručnu spremu
 • sposobnost za savjesno, odlučno i odgovorno obavljanje upražnjene pozicije
 • sposobnost nepristrasnosti donošenja odluka

Uz prijavu koja treba sadržavati  kraću biografiju, adresu i kontakt telefon  kandidat treba dostaviti:

 • uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci)
 •  izvod iz matične knjige rođenih
 • ovjerenu kopiju diplome o završenoj školi
 • uvjerenje da se ne vodi krivični postupak i da mu nije zabranjeno obavljanje navedene aktivnosti (ne starije od 3 mjeseca)
 • ovjerene  izjave kandidata  iz  alineja  3,4,8, 9,10 općih  uvjeta.

 Lični podaci o podnosiocima prijava  mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 49/06 i 76/11).

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije.

Prijave sa svim traženim dokumentima treba dostaviti lično na protokol ili poštom preporučeno na adresu: Vlada Unsko-sanskog kantona, Komisija  za izbor, ulica Alije  Đerzeleza br. 6. Bihać sa naznakom „Prijava na javni oglas za člana upravnog odbora, iz reda osnivača u  JU „______“ (Upisati naziv ustanove) – ne otvarati –otvara Komisija“.     

Na poleđini koverte navesti ime i prezime pošiljaoca  sa punom adresom stanovanja.

Oglas ostaje otvoren četrnaest (14) dana od dana posljednjeg objavljivanja Javnog oglasa u dnevnom listu „Oslobođenje“ i „Službenim novinama Federacije BiH“ 

Nepotpune  i  neblagovremene  prijave  neće  se  razmatrati.

Posljednja objava Sl. novine Federacije BiH broj: 92/17 od 29.11.17.godine

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Nedavni dogadaji

Javne rasprave

12.04.2018

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture ...

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta u toku mjeseca maja 2018. godine ...

Javni pozivi i konkursi

10.08.2018

Ponovni konkurs za upis učenika /ca u prvi ...

Na osnovu člana 81. Zakona o srednjem obrazovanju (''Službeni glasnik Unsko ...

16.07.2018

PONIŠTENJE Javnog oglasa za nominiranje ...

Na  osnovu  člana  8.  Zakona  o  ministarskim,  ...

16.07.2018

PONIŠTENJE Javnog oglasa za nominiranje ...

Na  osnovu  člana  8.  Zakona  o  ministarskim,  ...

27.06.2018

Dopuna konkursa za upis učenika/ca u prvi ...

Preuzmi dokumentaciju: Dopuna konkursa za upis učenika/ca u prvi (I) razred ...

Javne Nabavke

03.08.2018

Nabavka napitaka za kafe kuhinju

Nabavka napitaka za kafe kuhinju

26.07.2018

Nabavka usluga oglašavanja putem printanog ...

Nabavka usluga oglašavanja putem printanog sedmičnog medija.

18.07.2018

Nabavka nafte i naftnih derivata

Nabavka nafte i naftnih derivata.

16.07.2018

Odluka o poništenju postupka javne nabavke ...

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke - Nabavka ...

Istaknuto:

NAPOMENA: Eventualne izmjene i dopune liste će biti objavljene uz naznačene nove podatke

Zadnji put ažurirane liste: 13.08.2018


Kontakti

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387 
obrazovanje@vladausk.ba
ID broj: 
4200666010004
 
MINISTAR  
Muhamed RAMIĆ
Telefon: +387 37 316 - 067
obrazovanje@vladausk.ba
 
CENTRALA  
Telefon: +387(0)37 316-000

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava