PONOVNI JAVNI POZIV za prodaju aparata za gašenje početnog požara koji su van upotrebe - otpisani

16.07.2020 - 23:17 by Administrator

Na osnovu Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona za pokretanje postupka prodaje aparata za gašenje početnog požara broj: 03-017-1916/20 od 18.06.2020.godine i Odluke ministra Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona broj: 05-01-11-876/20 od  30.06.2020.godine, Ministarstvo unutrašnjih poslova objavljuje:

PONOVNI JAVNI POZIV

za prodaju aparata za gašenje početnog požara koji su van upotrebe - otpisani

I  - PREDMET PRODAJE

 

Predmet prodaje su aparati za gašenje početnog požara starijih od 20 godina koji su van upotrebe - otpisani, u količini od 106 komada, početna cijena po komadu 10,00 KM.

II - NAČIN PRODAJE

Prodaja aparata za gašenje početnog požara se vrši putem zatvorenih pisanih ponuda. Aparati  se prodaju u paketu, isključena je pojedinačna prodaja.

Prihvatljive ponude ne mogu biti niže cijene od početne cijene paketa.

III - UVJETI PRODAJE

Pravo učešća imaju pravna i fizička lica.

Ponuda sadrži:

  1. iznos ponude izražen u KM,
  2. dokaz o uplati depozita u iznosu od 10% od početne cijene sredstva koje se prodaje.

Ponuđaču koji kupi paket, a čija ponuda za isti bude prihvaćena kao najpovoljnija, položeni iznos deopzita uplatit će se na Jedinstveni račun trezora Unsko-sanskog kantona broj: 3389002202628383, svrha uplate Javni poziv Ministatstva unutrašnjih poslova, te se umanjuje od ponuđene cijene pri konačnom plaćanju.  Ostalim ponuđačima koji su izvršili uplatu depozita putem Jednistvenog računa Trezora Unsko-sanskog kantona povrat će se vršitit u skladu sa Pravilnikom o procedurama povrata i preknjiženja više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda sa Jednistvenog računa Trezora USK „Službeni glasnik USK“ broj: 7/06 i 9/10).

U slučaju da kupac u roku od pet (5) dana od dana izvršene prodaje odnosno, od dana dobijanja obavještenja o okončanju postupka po prigovoru odustane od kupnje, isti gubi pravo na povrat depozita, te će se smatrati da je javno nadmetanje neuspjelo i da će se po potrebi provesti postupak drugog javnog nadmetanja ili raspisati novi javni poziv.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti putem pošte ili na pisarnicu Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, na adresu:

Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona,

502. Viteške brigade broj.2,

Bihać 77 000,

sa naznakom „Ponovni Javni poziv za prodaju  – NE OTVARAJ“.

Rok za dostavljanje ponuda ističe  23.07.2020.godine do 12,00 sati.

Kupac je dužan preuzeti aparate u roku od pet (5) dana od dana zaključivanja ugovora uz predočenje dokaza o uplati kupoprodajne cijene.

Primopredaja kupljene robe će se izvršiti zapisničkim putem u prisustvu ovlaštenih lica obe ugovorne strane.

IV - OTVARANJE PONUDA

Javno otvaranje ponuda održat će se dana  23.07.2020.godine  u 12,30  sati u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.

Otvaranju ponuda može da prisustvuje ovlaštena osoba ili zastupnik naveden u ponudi ponuđača uz prezentaciju punomoći.

Nepotpune ponude neće se razmatrati, a ne blagovremeno prispjele ponude poslije roka za dostavljanje bit će vraćene ponuđaču ne otvorene.

Kriterij za vrednovanje ponuda je najveća ponuđena cijena, a u slučaju iste cijene prednost se daje ponuđaču koji je ranije dostavio ponudu za  po datumu i vremenu prijemnog štambilja pisarnice Ministarstva

                                                                                                          

                                                                                                         MINISTAR

                                                                                                    _______________

                                                                                                        Nermin Kljajić

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

31.12.2020

Odluka o poništenju javnog poziva i postupka ...

Na osnovu člana 24. Zakona o unutrašnjim poslovima Unsko-sanskog kantona ...

18.12.2020

JAVNI POZIV za prikupljanje pismenih ponuda ...

Na osnovu Odluke o pokretanju postupka davanja u zakup poslovnog prostora za potrebe  ...

17.12.2020

PONIŠTENJE DIJELA JAVNOG OGLASA za prijem ...

PONIŠTENJE DIJELA JAVNOG OGLASA za prijem namještenika na neodređeno ...

Javne Nabavke

13.01.2021

Javni poziv za nabavku usluga interne i eksterne ...

Preuzmi dokument: Javni poziv za nabavku usluga interne i eksterne reprezentacije ...

12.01.2021

Nabavka usluga oglašavanja putem printanog ...

Nabavka usluga oglašavanja putem printanog sedmičnog medija

30.12.2020

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

23.12.2020

Nabavka usluga održavanja računarske opreme ...

Nabavka usluga održavanja računarske opreme - printera i fotokopir aparata

Istaknuti linkovi:

Istaknuti dokumenti:

Minuta za sigurnost:

RPZ-Rad policije u zajednici

Kontakti

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 
UNSKO-SANSKOG KANTONA

502 V.br.brigade  br. 2
77000 Bihać
Bosna i Hercegovina
mail: mupusk@mupusk.gov.ba 
tel: +387 / 037 / 224-224 

MINISTAR  MUP-a
Nermin KLJAJIĆ

Tel: +387 / 37 / 224-224  Lok: 122
mail: policija@vladausk.ba
ministar@mupusk.gov.ba  

KOMESAR  
Mujo KORIČIĆ
e-mail: komesar@mupusk.gov.ba

Tel: +387 / 37 / 226-006
+387 / 37 / 224-224  Lok: 126

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava