PONOVNI JAVNI POZIV ZA PRODAJU ORUŽJA PUTEM ZATVORENIH PONUDA

06.02.2020 - 14:04 by Administrator

Na osnovu člana 55. Zakona o oružju i municiji („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj:11/07 i 11/08), Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona za raspolaganje s oduzetim oružjem broj: 03-017-1242/2019 od 20.12.2019.godine i Odluke ministra Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona broj: 05-01-11-43/2020 od 13.01.2020.godine, Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona raspisuje:

PONOVNI JAVNI POZIV

ZA PRODAJU ORUŽJA PUTEM ZATVORENIH PONUDA 

I  - PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje je oružje kojim raspolaže Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona (u daljem tekstu: Uprava policije), paket sadrži 154 komada „kratkih cijevi“ i 107 komada „dugih cijevi. Ukupna početna cijena za paket iznosi  26.950,00 KM.

II - NAČIN PRODAJE

Prodaja oružja se vrši putem zatvorenih pisanih ponuda. Svi zainteresirani potencijalni kupci mogu pogledati oružje u vremenu od 0900 sati do 1200 sati svaki utorak i četvrtak do zatvaranja Ponovnog javnog poziva, uz obaveznu prethodnu najavu dolaska ovlaštenom službenom licu Alibegović Suadu na broj telefona 037/224-224 lokal 134.

Prilikom pregledanja oružja potencijalni kupci dobit će spisak oružja u kojem je naznačena vrsta, marka, kalibar i serijski broj oružja koje je predmet prodaje sa početnom cijenom. Oružje se prodaje po principu viđeno kupljeno, te se naknadne reklamacije neće uvažavati.

Oružje se prodaje u paketu, isključena je pojedinačna prodaja.

Prihvatljive ponude ne mogu biti niže cijene od početne cijene paketa.

III - UVJETI PRODAJE

Pravo učešća imaju samo pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti prometa oružja i municije.

Ponuda sadrži:

  1. ovjerenu fotokopiju rješenja o upisu u sudski registar,
  2. ime i prezime ovlaštene osobe za zastupanje, adresa i broj telefona,
  3. iznos ponude izražen u KM,
  4. dokaz o uplati depozita u iznosu od 10% od početne cijene sredstva koje se prodaje.

Ponude dostaviti na memorandumu firme sa pečatom i potpisom ovlaštene osobe.

Svaki učesnik je obavezan položiti 10% depozita na licu mjesta od vrijednosti početne cijene paketa oružja koja iznosi 2.695,00 KM, a depozit će po okončanju prodaje biti vraćen ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene, a ponuđaču koji kupi paket, a čija ponuda za isti bude prihvaćena kao najpovoljnija, položeni iznos deopzita uplatit će se na Jedinstveni račun trezora Unsko-sanskog kantona broj: 3389002202628383, svrha uplate:  Javni poziv Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, te se umanjuje od ponuđene cijene pri konačnom plaćanju.  

U slučaju da kupac u roku od pet (5) dana od dana izvršene prodaje odnosno od dana dobijanja obaviještenja o okončanju postupka po prigovoru odustane od kupnje, isti gubi pravo na povrat depozita, te će se smatrati da je javno nadmetanje neuspjelo i da će se po potrebi provesti postupak drugog javnog nadmetanja ili raspisati novi javni poziv.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti putem pošte ili na pisarnicu Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, na adresu:

Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona,

502. Viteške brigade broj.2, Bihać 77 000,

sa naznakom „Ponovni javni poziv za prodaju oružja – NE OTVARAJ“.

Rok za dostavljanje ponuda ističe 20.02.2020.godine do 1200 sati.

Kupac je dužan preuzeti oružje u roku od pet (5) dana od dana zaključivanja ugovora uz predočenje dokaza o uplati kupoprodajne cijene.

Primopredaja kupljene robe će se izvršiti zapisničkim putem u prisustvu ovlaštenih lica obe ugovorne strane.

IV - OTVARANJE PONUDA

Javno otvaranje ponuda održat će se dana  20.02.2020.godine  u 1230  sati u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.

Otvaranju ponuda može da prisustvuje ovlaštena osoba ili zastupnik naveden u ponudi ponuđača uz prezentaciju punomoći.

Nepotpune ponude neće se razmatrati, a ne blagovremeno prispjele ponude poslije roka za dostavljanje bit će vraćene ponuđaču ne otvorene.

Kriterij za vrednovanje ponuda je najveća ponuđena cijena, a u slučaju iste cijene prednost se daje ponuđaču koji je ranije dostavio ponudu za kupnju oružja po datumu i vremenu prijemnog štambilja pisarnice Ministarstva.

V - DODATNE INFORMACIJE

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u vremenu predviđenom za razgledavanje oružja.                                                                                                   

                                                                                                         MINISTAR

                                                                                                    _______________

                                                                                                       Kljajić Nermin

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

17.09.2020

JAVNI OGLAS Za prijem namještenika na ...

Broj: 05-01-30-405/20 Dana: 04.09.2020. godine Na osnovu člana 72. i 73.  ...

16.07.2020

PONOVNI JAVNI POZIV za prodaju aparata za ...

Na osnovu Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih ...

07.07.2020

JAVNI POZIV za prodaju aparata za gašenje ...

Na osnovu Odluke Vlade Unsko-sanskog kantona o davanju saglasnosti Ministarstvu unutrašnjih ...

25.02.2020

JAVNI POZIV ZA PRODAJU ORUŽJA PUTEM ZATVORENIH ...

Na osnovu člana 55. Zakona o oružju i municiji („Službeni glasnik Unsko-sanskog ...

Javne Nabavke

15.09.2020

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke.pdf

10.09.2020

Odluka o nabavci usluga stručnog osposobljavanja ...

Preuzmi dokument: Odluka o nabavci usluga stručnog osposobljavanja uposlenika

09.09.2020

Nabavka usluga održavanja klima uređaja

Nabavka usluga održavanja klima uređaja 

09.09.2020

Nabavka toplomjera

Nabavka toplomjera

Istaknuti linkovi:

Istaknuti dokumenti:

Minuta za sigurnost:

RPZ-Rad policije u zajednici

Kontakti

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA 
UNSKO-SANSKOG KANTONA

502 V.br.brigade  br. 2
77000 Bihać
Bosna i Hercegovina
mail: mupusk@mupusk.gov.ba 
tel: +387 / 037 / 224-224 

MINISTAR  MUP-a
Nermin KLJAJIĆ

Tel: +387 / 37 / 224-224  Lok: 122
mail: policija@vladausk.ba
ministar@mupusk.gov.ba  

KOMESAR  
Mujo KORIČIĆ
e-mail: komesar@mupusk.gov.ba

Tel: +387 / 37 / 226-006
+387 / 37 / 224-224  Lok: 126

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava