Prijedlog za rješavanje duga po pravosnažnim presudama

30.12.2017 - 13:45 by Administrator

Na 146. sjednici Vlade, održanoj 28.decembra, razmatrana je informacija o stanju duga Unsko-sanskog kantona po osnovu pravosnažnih i izvršnih presuda. U ovoj informaciji Ministarstvo finansija dalo je i prijedlog aktivnosti u cilju rješavanja ukupnog duga Kantona. Prema članu 52. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 i 104/16) propisano je da je Ministarstvo finansija nadležno za upravljanje dugom, kao i da vodi evidenciju o dugu. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o izvršnom postupku propisuje da se iza stava (5) člana 138. dodaje novi stav (6) koji glasi: "Sve razine vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (Federacija, kanton, grad i općina) koji imaju izvršne sudske presude dužni su u svojim budžetima predvidjeti sredstva za isplatu sudskih izvršnih rješenja na teret budžeta u iznosu najmanje 0,3 % ukupno planiranih prihoda.

- Stanje duga Unsko-sanskog kantona po osnovu pravosnažnih i izvršnih sudskih presuda, na dan 06.12.2017.godine iznosi 75.401.577.68 KM. Navedeni iznos je bez zakonske zatezne kamate. Broj izvršnih presuda je 11 .478. Na ime pravosnažnih i izvršnih sudskih presuda u 2016. i 2017.godini, jesu planirana sredstva u iznosima od 0,3% ukupno planiranih prihoda, međutim do 06.12.2017.godine nije došlo do izvršenja ovih sredstava. Razlog je nedostatak priliva sredstava u Budžet Unsko-sanskog kantona. Da bi se izvršila ova zakonska obaveza za navedene dvije godine potrebna su sredstva u iznosu cca 1.100.000,00 KM, čime bi se izvršilo samo do 100 pravosnažnih i izvršnih sudskih presuda, od ukupno 11.478. Istovremeno ukupni dug Kantona po osnovu zakonskih zateznih kamata za navedene dvije godine uvećan je za cca 17.000.000,00 KM (12% od 75.401.577,68 KM). Prema tome, čak i da izvršavamo najmanje 0,3 % od ukupnih planiranih prihoda, dug Kantona se po osnovu zateznih kamata uvećava na godišnjem nivou za 8.000.000,00 KM (8.500.000,00 KM (zatezna kamata na glavni dug) umanjeno za cca 550.000,00 KM (iznos od 0,3% koji prema izmjenama Zakona o izvršnom postupku, Kanton kao razina vlasti je dužna planirati). Prema navedenom, za 10 godina kada bi se postupalo u skladu sa važećom odredbom Zakona o izvršnom postupku, Kanton bi za navedene namjene bio dužan planirati i obezbjediti iznos od 5.500.000,00 KM.
Istovremeno dug Unsko-sanskog kantona po osnovu zakonskih zateznih kamata bio bi uvećan za iznos od cca 85.000.000,00 KM. Ukupan dug Unsko-sanskog kantona posljedica je primjene zaključenih granskih kolektivnih ugovora, kojima su utvrđena prava u odgovarajućim iznosima, začiju realizaciju, kroz donošenje Budžeta Unsko-sanskog kantona nisu obezbjeđena potrebna sredstava. Kako licima, na koje se kolektivni ugovori primjenjuju, utvrđena prava nisu isplaćivana u navedenim, nego manjim iznosima ili nisu uopće isplaćivana, kod nadležnih sudova pokrenuti su postupci, u kojima USK obavezan da tužiteljima isplati razlike, odnosno ukupne iznose ovih naknada. USK u ovim postupcima obavezan je i na zakonsku zateznu kamatu, kao i na troškove advokata.

Prema informacijama Kantonalnog pravobranilaštva, utuživanje Unsko-sanskog kantona od strane zaposlenih kod budžetskih korisnika se i dalje nastavlja. Trenutno su na snazi Kolektivni ugovori za organe uprave i sudske vlasti i K MUP koji naknadu za regres propisuje u visini od 50% prosječne mjesečne plate u F BiH, a topli obrok u iznosu od 1% prosječne mjesečne plate u F BiH. Kako se regres Budžetom predviđa u iznosu od 415,00 KM, a topli obrok u iznosu od 8,00 KM, evidentno je da su ti iznosi manji od iznosa propisanih kolektivnim ugovorima (regres 425 KM, a topli obrok 8,50). Iako se radi o manjim iznosima razlika ovih naknada, a činjenica je da se o istim vode sudski postupci, USK se obavezuje na iznose do propisanih iznosa i zakonsku zateznu kamatu, navodi se u informaciji Ministarstva finansija.
Kantonalno pravobranilaštvo ukazuje na obaveze USK-a prema advokatima, primjenom Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad advokata, prema kojoj advokati-punomoćnici tužitelja imaju pravo na troškove zastupanja (sastav tužbe, zastupanje na pripremnom ročištu, glavnoj raspravi i eventualni troškovi finansijskog vještačenja). Česta je pojava da troškovi parničnog postupka na koje se Kanton (tuženi) obavezuje u ovim sporovima prelazi iznos glavnice, odnosno iznos na koji glasi tužbeni zahtjev.

U određenom broju predmeta Ustavni sud je apelantima dosudio naknadu nematerijalne štete, koju je Kanton u obavezi isplaćivati. Tako je u 2016.godini po ovom osnovu iz Budžeta USK-a isplaćen iznos 88.700,00 KM, a u 2017.godini 22.200,00 KM.

Ministarstvo finansija je sačinilo ukupan zbir i listu svih potraživanja ( glavnica i kamate), koja se moraju isplatiti iz budžetskih sredstava na osnovu izvršnih sudskih odluka, te je izradilo centralnu evidenciju potraživanja svih povjerilaca, sačinjenu prema datumu njihovog izvršnog naslova s evidentiranim isplatama, s redosljedom daljnje isplate. Nije moguće precizno odrediti rok izvršenja pojedinačnih isplata. Sredstva koja se planiraju u iznosu od 0,3% nisu dovoljna da se isplati samo glavnica u narednih 70 godina, a pored toga ova sredstva iako su planirana u Budžetu za 2016. u 2017.godinu nisu isplaćena, odnosno Ministarstvo finansija nije banku obavijestilo o obezbjeđenim sredstvima najmenjenim za izvršenje, iz razloga nedostatka sredstava za njihovu realizaciju.
Imajući u vidu trenutno stanje Budžeta Unsko-sanskog kantona, obaveza dospjelih, a neplaćenih, kao i sadašnjeg priliva sredstava u Budžet USK, Ministarstvo finansija smatra da se ukupni dug ne može riješiti jednokratnim obezbjeđenjem sredstava za rješavanjem ukupnog duga nastalog po ovom osnovu. Rješavanje ukupnog duga po ovom osnovu putem kreditnog zaduženja Kantona takođe ne smatramo rješenjem, posebno imajući u vidu trenutne kreditne obaveze, kao i ograničenja za kreditno zaduženje. 
Prijedlog je Ministarstva finansija da se rješavanju ukupnog duga priđe na način da se donese plan rješavanja duga u periodu od 10 narednih godina. 

U narednih 10 godina u Budžetu Unsko-sanskog kantona na posebnom ekonomskom kodu - vansudske nagodbe, za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom potrebno je planirati i obezbjediti godišnje sredstva i iznosu od 5.000.000,00 KM ( i 0,3% za one koje ne pristanu na niže naveden prijedlog). Vlada Kantona na prijedlog Ministarstva finansija dužna je utvrditi kriterije pod kojima bi se mogla prihvati obaveza USK da izvrši obavezu po pravosnažnoj sudskoj odluci npr. isplata 75% od ukupne glavnice u narednih 10 godina. 

- Osoba koja ima potraživanja glavnice sa zakonskim zateznim kamatama vansudskim putem bi naplatila svoja potraživanja na slijedeći način:zaključila bi Sporazum kojim bi se Kanton obavezao da dogovoreni iznos od 75% glavnice, u narednih 10 godina isplati i to10% dogovorenog iznosa godišnje, počev od 2019.godine. Ovim sporazumom bi se tražilac izvršenja obavezao da od izvršnog suda zatraži odlaganje izvršenja na period od 10 godina, kao i da ukoliko se izmire obaveze iz ovog Sporazuma da se ima smatrati u cjelosti namirenim po pravosnažnoj sudskoj odluci. Istim sporazumom lica koja bi prihvatila ovakav vansudski način izvršenja finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom zaštitila bi se na način, da ukoliko USK ne bude izvršavao svoje obaveze u ugovorenim rokovima, da bi imao pravo zatražiti nastavak izvršnog postupka koji je na zahtjev tražioca izvršenja odložen na period od 10.godina, u kojem bi tražio cjelokupan iznos sa kamatama i troškovima postupka, umanjen za isplaćeni iznos po Sporazumu.
Ovakvim pristupom može se očekivati da bi se ukupan dug mogao riješiti za iznos od 50.000 000,00 KM, dalji tok zakonskih zateznih kamata prestaje, te bi USK nakon proteka perioda od 10 godina mogao imati situaciju da nema duga po ovom osnovu, prijedlog je Ministarstva finansija Vlade USK.

Zaključenju Sporazuma trebalo bi se pristupiti nakon provedenih aktivnosti u smislu objave javnog poziva kojim bi se pozvala sva pravna i fizička lica koja imaju pravosnažne sudske odluke da obave pojedinačne razgovore u cilju postizanja vansudske nagodbe za izvršenje finansijskih potraživanja koja su dosuđena pravosnažnom sudskom odlukom. Ove razgovore obavljao bi radni tim za pregovore sa licima koja su imaoci pravosnažnih i izvršnih sudskih presuda imenovan od strane Vlade Unsko-sanskog kantona, a kojeg bi činili: 6 predstavnika sindikata, 7 predstavnika ovlaštenih od strane Vlade Unsko-sanskog kantona i 7 zastupnika u Skupštini Unsko-sanskog kantona. Zadatak tima bi bio da, nakon objavljenog javnog poziva, obavi pregovore sa svim imaocima pravosnažnih sudskih odluka, sačini spisak lica koja bi prihvatila namirenje na predviđeni način, sa iznosima njihovog potraživanja. Ovaj materijal bi ispred Ministarstva finansija bio upućen u vidu informacije prema Vladi i Skupštini Unsko-sanskog kantona, sa naznakom iznosa za koji bi, u slučaju rješavanja ovog duga na ovaj način, bio umanjen ukupni dug USK-a po ovom osnovu.

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Nedavni dogadaji

Javne rasprave

16.11.2017

Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama ...

Predstavnički dom Parlamena Federacije Bosne i Hercegovine  na svojoj 23. redovnoj ...

Javni pozivi i konkursi

24.12.2018

Poništavanje Javnog oglasa

PREUZMI DOKUMENT: Poništavanje Javnog oglasa 24.12.2018.

20.09.2018

Konkurs za posao: Viši referent - Vozač

Konkurs za posao: Viši referent - Vozač. PREUZMI KONKURS

01.07.2018

ISPRAVKA JAVNOG KONKURSA za imenovanje na ...

Preuzmite dokument: ISPRAVKA JAVNOG KONKURSA za imenovanje na upražnjenu poziciju ...

26.06.2018

JAVNI KONKURS za imenovanje na upražnjenu ...

Dokumentacija za preuzimanje:  JAVNI KONKURS za imenovanje na upražnjenu ...

Javne Nabavke

12.12.2018

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

Preuzmi dokument: Odluka o poništenju postupka javne nabavke

12.12.2018

Odluku o dodjeli ugovora drugorangiranom ...

Odluku o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču.

12.12.2018

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.