Saobraćajni infrastrukturni projekti na području grada Bihaća i ostalih gradova i općina u Unsko-sanskom kantonu

31.01.2020 - 15:33 by Administrator

Povodom učestalih medijskih natpisa predstavnika grada Bihaća, a posebno u vezi sa informacijom o stanju projekata koje u narednom periodu JP „Ceste Federacije BiH“ d.o.o. Sarajevo planira realizirati na području grada Bihaća, a koju je prezentirala Komisija formirana u tu svrhu od strane Gradskog Vijeća, želimo da ukažemo na slijedeće činjenice:

Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša je kao nadležni organ vodilo i vodi postupke po zahtjevima za izdavanje akata o građenju investitora JP „Ceste Federacije BiH“ d.o.o. Sarajevo na području cijelog Unsko-sanskog kantona, i kao takvo je jedino relevantno da daje informacije o stanju postupaka po tim zahtjevima.

Međutim, i pored te činjenice koja je jako dobro poznata gradskim vlastima i članovima Komisije, a očito u namjeri da isključive zasluge za navedene projekte pripišu gradskim vlastima i drugim subjektima spomenutim u Informaciji, Komisija nije prilikom izrade iste konsultirala ovo Ministarstvo, pa je nejasno na koji način su pribavljeni prezentirani podaci, od kojih se u određenom dijelu ovo Ministarstvo ograđuje.

Shodno navedenom, a u cilju profesionalnog, transparentnog i istinitog informiranja javnosti želimo da naglasimo da je ovo Ministarstvo u posljednjih godinu dana intenziviralo aktivnosti kako bi na zahtjev investitora JP „Ceste Federacije BiH“ d.o.o. Sarajevo izdalo akte o građenju, a koja se izdaju shodno Uredbi o građevinama i zahvatima od značaja za Unsko-sanski kanton i građevinama, djelatnostima i zahvatima koji mogu u znatnoj mjeri uticati na okoliš, život i zdravlje ljudi, za koje lokacijsku informaciju, odnosno urbanističku saglasnost izdaje Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona.

Radi se izdatim rješenjima za 18 infrastrukturnih projekata, koji će unaprijediti putnu komunikaciju i povezanost kako gradova i općina Unsko-sanskog kantona, tako i Unsko-sanskog kantona sa ostalim dijelovima Federacije Bosne i Hercegovine.

Donesena rješenja su rezultat dobre saradnje Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, investitora JP „Ceste Federacije BiH“ d.o.o. Sarajevo, nosioca izrade Prostornog plana Unsko-sanskog kantona IPSA Instituta d.o.o. Sarajevo, kao i ostalih zainteresiranih strana čiju je dokumentaciju i saglasnosti trebalo pribaviti kako bi se donijela navedena rješenja.

Ministarstvo također ulaže maksimalne napore u cilju okončanja postupaka izdavanja akata o građenju i za preostalih 7 infrastrukturnih projekata istog investitora kako bi što prije mogli početi građevinski radovi, a detaljan pregled izdatih rješenja kao i onih čije je izdavanje u postupku i koji se odnose na gradove Bihać i Cazin i ostale općine Unsko-sanskog kantona, možete pogledati u prilogu.

Preuzmi dokument:
Saobraćajni infrastrukturni projekti na području grada Bihaća i ostalih gradova i općina u Unsko-sanskom kantonu

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

19.02.2020

Uvid u predmet po zahtjevu investitora Beganović ...

Uvid u predmet po zahtjevu investitora Beganović Mirsada iz Cazina za izdavanje ...

14.02.2020

Uvid u predmet po zahtjevu operatora d.o.o. ...

Uvid u predmet po zahtjevu operatora d.o.o. "DURIĆ BENZ" Cazin za izdavanje ...

10.02.2020

Uvid u idejni projekat za izgradnju magistralne ...

Preuzmi dokument: Uvid u idejni projekat za izgradnju magistralne ceste M 4.2. ...

10.02.2020

Uvid u idejni projekat za izgradnju obilaznice ...

Preuzmi dokument: Uvid u idejni projekat za izgradnju obilaznice Bihaća, dionica ...

Javne Nabavke

14.02.2020

Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim ...

Odluka o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH

14.02.2020

Odluka o prelasku otvorenog postupka u pregovarački ...

Odluka o prelasku otvorenog postupka u pregovarački s objavom obavještenja

03.02.2020

Nabavka usluga obaveznog osiguranja vozila

Nabavka usluga obaveznog osiguranja vozila

03.02.2020

Nabavka poklona

Nabavka poklona 

Ulica Alije Đerzeleza br. 2
Telefon: +387 37 316 040
Fax: +387 37 227 795
gradjenje@vladausk.ba
ID broj:  4263252930006

MINISTAR  
Telefon: +387 37 316 041
adnan.alagic@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za urbanizam, prostorno uređenje i građenje
Mirsada MUJAGIĆ-PJANIĆ, dipl. pravnik 
Telefon: +387 37 316 044
mirsada.mp@vladausk.ba

Pomoćnik ministra za zaštitu okoliša i komunalne djelatnosti
Mersija TALIĆ, dipl.ing.rudarastva 
Telefon: +387 37 316 042
mersija.talic@vladausk.ba

Šef Odjeljenja za za projekte, ekonomske poslove, strateško planiranje i EU integracije   
Vildana ZULIĆ, dipl. ecc
Telefon: +387 37 316 010
vildana.zulic@vladausk.ba

Obavještenja iz Vlade

Obavještenja iz ministarstava