Zakoni

ZAKON O IZVRŠAVANJU BUDŽETA UNSKO-SANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama i tarifi kantonalnih administrativnih taksa ZAKON O IZVRŠAVANJU BUDŽETA UNSKO-SANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU ZAKON O SUDSKIM TAKSAMA

Odluke

Odluka o nabavci usluga stručnog osposobljavanja uposlenika ODLUKA O NABAVCI USLUGA STRČENOG OSPOSOBLJAVANJA UPOSLENIKA ODLUKU O NABAVCI USLUGA STRUCNOG OSPOSOBLJAVANJA UPOSLENIKA (11.09.2018.) ODLUKA O NABAVCI USLUGA STRUENOG OSPOSOBLJAVANJA UPOSLENIKA

Obrasci

USK Obrazac 1 -PRILOG UZ UPUTSTVO O IZVRŠAV BUDŽETA SA JRT USK Obrazac 2 PRILOG UZ UPUTSTVO O IZVRŠAV BUDŽETA SA JRT USK Obrazac 3 PRILOG UZ UPUTSTVO O IZVRŠAV BUDŽETA SA JRT USK Obrazac 4 PRILOG UZ UPUTSTVO O IZVRŠAV BUDŽETA SA JRT

Pravilnici

Pravilnik o popisu imovine, potraživanja, zaliha i obaveza Pravilnik o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima Pravilnik o postupku direktnog sporazuma Pravilnik o sigurnosti i zaštiti informatičke opreme i podataka Pravilnik o procedurama za povrat i prekriženje više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda sa Jedinstvenog računa Trezora USK Pravilnik o kriterijima za rashodovanje, otpis, knjiženje viškova i manjkova stalnih sredstava i sitnog inventara i otpis potraživanja

Uputstva

Uputstvo o procesuiranju transakcija iz internih poslovnih odnosa budzetskih korisnika Uputstvo o preknjižavanju pogrešno uplaćenih prihoda od vlastite djelatnosti budžetskih korisnika Uputstvo o otvaranju posebnih transakcijskih racuna u okviru JRT u USK. Uputstvo o kolanju racunovodstvene dokumentacije UPUTSTVO O IZVRŠAVANJU BUDŽETA SA JEDINSTVENOG RAČUNA TREZORA Upustvo o blagajnickom poslovanju Upustvo o procesuiranju transakcija po osnovu promjena stalnih sredstava, zaliha i potrazivanja Uputstvo o prikupljanju, evidentiranju i raspolaganju vlastitim prihodima Uputstvo o radu popisnih komisija i obavljaju popisa imovine, obaveza i potraživanja za 2017. godinu Upustvo o izmjeni i dopuni Uputstva o blagajničkom poslovanju Upustvo o blagajnickom poslovanju

Uredbe

UREDBA O NAKNADAMA TROŠKOVA ZA SL.PUTOVANJA UREDBA O VRSTI VLASTITIH PRIHODA I NAČINA I ROKOVA RASPODJELE

Instrukcije

INSTRUKCIJE O PROCEDURAMA ZA UPLATU PRIHODA KOJI NISU OBUHVAĆENI UREDBOM O VRSTI VLASTITIH PRIHODA I NAČINA I ROKOVA RASPODJELE Instrukcije o proceduri za blagajničke poslove i blagajnicki maksimum Instrukcije o procedurama za nabavku robe ili vrsenju usluga i procedurama za fakturu-racun INSTRUKCIJE za uspostavu i održavanje sistema interne kontrole

Ostalo

Procedure rukovanja gotovim novcem Procedure načina evidentiranja i plaćanja ulaznih faktura Pregled sudskih izvršenja na dan 30.06.2019.

Strateško - planska dokumentacija

Smjernice ekonomske i fiskalne politike Unsko-sanskog kantona za period 2020 do 2022. godina

Ostali dokumenti

Pregled sudskih izvršenja na dan 03.06.2019. RAČUNOVODSTVENE POLITIKE ZA KANTONALNE BUDŽETSKE KORISNIKE I TREZOR Pregled sudskih izvršenja na dan 05.10.2017. Nacrt Budžeta za 2018. godinu Pregled sudskih izvršenja na dan 05.03.2018. Pregled sudskih izvršenja na dan 30.09.2019. Dokument okvirnog budžeta (DOB) 2018. - 2020. god. Pregled sudskih izvršenja na dan 30.04.2018. Budžet 2018. Smjernice EFP USK 2019-2021 Sadržaj SEFP USK 2019-2021. DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA 2019-2021. SADRŽAJ DOKUMENTA OKVIRNOG BUDŽETA 2019-2021 Kandidovani projekti PJI USK-a 2019. -2021. KONSOLIDOVANA TABELA A i B 2019-2021. Pregled sudskih izvršenja na dan 31.08.2018. Pregled sudskih izvršenja na dan 05.12.2018. Pregled sudskih izvršenja na dan 21.12.2018. Pregled sudskih izvršenja na dan 01.04.2019. Dokument okvirnog budžeta za period 2020.-2022. godina

Javne nabavke

Odluka o nabavci usluga stručnog osposobljavanja uposlenika Izmjena Plana nabavke za 2018. godinu Odluka o nababavci usluge strucnog osposobljavanja usposlenika Odluka o nababvci usluga stručnog osposobljavanja uposlenika

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

21.08.2017

POZIV NA JAVNU RASPRAVU O NACRTU ZAKONA O ...

Skupština Unsko-sanskog kantona Zaključkom broj: 01-02-3-494/17 od 10.04.2017. ...

Javni pozivi i konkursi

30.09.2019

JAVNI KONKURS za prijem državnih službenika ...

Na osnovu člana 42. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni ...

09.01.2018

Poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu ...

Na osnovu Zaključka Skupštine Unsko-sanskog kantona, broj:01-02-4-645/17, ...

Javne Nabavke

27.11.2019

Odluku o poništenju postupka javne nabavke, ...

Preuzmi dokument:  Odluku o poništenju postupka javne nabavke, ...

19.11.2019

Posebna odluka o pokretanju postupka nabavke ...

Posebna odluka o pokretanju postupka nabavke za Nabavku jednog putničkog motornog ...

15.11.2019

Nabavka i zamjena auto guma

Nabavka i zamjena auto guma

15.11.2019

Poništenje Javnog poziva za prikupljanje ...

Preuzmi dokument: Poništenje Javnog poziva za prikupljanje ...