Zakoni

ZAKON O IZVRŠAVANJU BUDŽETA UNSKO-SANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama i tarifi kantonalnih administrativnih taksa ZAKON O IZVRŠAVANJU BUDŽETA UNSKO-SANSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU ZAKON O SUDSKIM TAKSAMA

Odluke

Odluka o nabavci usluga stručnog osposobljavanja uposlenika ODLUKA O NABAVCI USLUGA STRČENOG OSPOSOBLJAVANJA UPOSLENIKA ODLUKU O NABAVCI USLUGA STRUCNOG OSPOSOBLJAVANJA UPOSLENIKA (11.09.2018.) ODLUKA O NABAVCI USLUGA STRUENOG OSPOSOBLJAVANJA UPOSLENIKA

Obrasci

USK Obrazac 1 -PRILOG UZ UPUTSTVO O IZVRŠAV BUDŽETA SA JRT USK Obrazac 2 PRILOG UZ UPUTSTVO O IZVRŠAV BUDŽETA SA JRT USK Obrazac 3 PRILOG UZ UPUTSTVO O IZVRŠAV BUDŽETA SA JRT USK Obrazac 4 PRILOG UZ UPUTSTVO O IZVRŠAV BUDŽETA SA JRT

Pravilnici

Pravilnik o popisu imovine, potraživanja, zaliha i obaveza Pravilnik o internim kontrolama i internim kontrolnim postupcima Pravilnik o postupku direktnog sporazuma Pravilnik o sigurnosti i zaštiti informatičke opreme i podataka Pravilnik o procedurama za povrat i prekriženje više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda sa Jedinstvenog računa Trezora USK Pravilnik o kriterijima za rashodovanje, otpis, knjiženje viškova i manjkova stalnih sredstava i sitnog inventara i otpis potraživanja

Uputstva

Uputstvo o procesuiranju transakcija iz internih poslovnih odnosa budzetskih korisnika Uputstvo o preknjižavanju pogrešno uplaćenih prihoda od vlastite djelatnosti budžetskih korisnika Uputstvo o otvaranju posebnih transakcijskih racuna u okviru JRT u USK. Uputstvo o kolanju racunovodstvene dokumentacije UPUTSTVO O IZVRŠAVANJU BUDŽETA SA JEDINSTVENOG RAČUNA TREZORA Upustvo o blagajnickom poslovanju Upustvo o procesuiranju transakcija po osnovu promjena stalnih sredstava, zaliha i potrazivanja Uputstvo o prikupljanju, evidentiranju i raspolaganju vlastitim prihodima Uputstvo o radu popisnih komisija i obavljaju popisa imovine, obaveza i potraživanja za 2017. godinu Upustvo o izmjeni i dopuni Uputstva o blagajničkom poslovanju Upustvo o blagajnickom poslovanju

Uredbe

UREDBA O NAKNADAMA TROŠKOVA ZA SL.PUTOVANJA UREDBA O VRSTI VLASTITIH PRIHODA I NAČINA I ROKOVA RASPODJELE

Instrukcije

INSTRUKCIJE O PROCEDURAMA ZA UPLATU PRIHODA KOJI NISU OBUHVAĆENI UREDBOM O VRSTI VLASTITIH PRIHODA I NAČINA I ROKOVA RASPODJELE Instrukcije o proceduri za blagajničke poslove i blagajnicki maksimum Instrukcije o procedurama za nabavku robe ili vrsenju usluga i procedurama za fakturu-racun INSTRUKCIJE za uspostavu i održavanje sistema interne kontrole

Ostalo

Procedure rukovanja gotovim novcem Procedure načina evidentiranja i plaćanja ulaznih faktura Pregled sudskih izvršenja na dan 30.06.2019.

Strateško - planska dokumentacija

Smjernice ekonomske i fiskalne politike Unsko-sanskog kantona za period 2020 do 2022. godina

Ostali dokumenti

Pregled sudskih izvršenja na dan 03.06.2019. RAČUNOVODSTVENE POLITIKE ZA KANTONALNE BUDŽETSKE KORISNIKE I TREZOR Pregled sudskih izvršenja na dan 05.10.2017. Nacrt Budžeta za 2018. godinu Pregled sudskih izvršenja na dan 05.03.2018. Pregled sudskih izvršenja na dan 30.09.2019. Dokument okvirnog budžeta (DOB) 2018. - 2020. god. Pregled sudskih izvršenja na dan 30.04.2018. Budžet 2018. Smjernice EFP USK 2019-2021 Sadržaj SEFP USK 2019-2021. DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA 2019-2021. SADRŽAJ DOKUMENTA OKVIRNOG BUDŽETA 2019-2021 Kandidovani projekti PJI USK-a 2019. -2021. KONSOLIDOVANA TABELA A i B 2019-2021. Pregled sudskih izvršenja na dan 31.08.2018. Pregled sudskih izvršenja na dan 05.12.2018. Pregled sudskih izvršenja na dan 21.12.2018. Pregled sudskih izvršenja na dan 01.04.2019. Pregled sudskih izvršenja na dan 28.01.2020. Dokument okvirnog budžeta za period 2020.-2022. godina Pregled sudskih izvršenja na dan 03.04.2020.

Javne nabavke

Odluka o nabavci usluga stručnog osposobljavanja uposlenika Izmjena Plana nabavke za 2018. godinu Odluka o nababavci usluge strucnog osposobljavanja usposlenika Odluka o nababvci usluga stručnog osposobljavanja uposlenika ODLUKA O NABAVCI USLUGA STRUCNOG OSPOSOBLJAVANJA UPOSLENIKA Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - 16.11.2019. Odluka o nabavci usluga stručnog osposobljavanja uposlenika - 18.12.2019. Plan javnih nabavki za 2020. godinu Odluka o nabavci usluga stručnog osposobljavanja uposlenika 2020 Odluka-finansije-računarska oprema - 26.05.2020. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - 08.06.2020. Odluka o nabavci usluga stručnog osposobljavanja uposlenika 2020

Registri

Registar javnih preduzeća i ustanova koje se finansiraju iz javnih prihoda USK-a

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

21.08.2017

POZIV NA JAVNU RASPRAVU O NACRTU ZAKONA O ...

Skupština Unsko-sanskog kantona Zaključkom broj: 01-02-3-494/17 od 10.04.2017. ...

Javni pozivi i konkursi

26.05.2020

Javni oglas za prijem namještenika na neodređeno ...

Na osnovu člana 73. i člana 72. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu ...

30.09.2019

JAVNI KONKURS za prijem državnih službenika ...

Na osnovu člana 42. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni ...

09.01.2018

Poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu ...

Na osnovu Zaključka Skupštine Unsko-sanskog kantona, broj:01-02-4-645/17, ...

Javne Nabavke

30.06.2020

Nabavka usluga održavanja računarske opreme ...

Nabavka usluga održavanja računarske opreme – printera i fotokopir aparata

30.06.2020

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

30.06.2020

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila

Nabavka usluga kasko osiguranja vozila 

19.06.2020

Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga

- Odluka o pokretanju postupka nabavke usluga putem pregovaračkog postupka bez objave ...