Zakoni

Zakona o zastiti od pozara i vatrogastvu Unsko-sanskog kantona..

Odluke

ODLUKA o postupku i kriterijima za dod.jednok.pomoci opcinama.doc

Uredbe

Uredba o Kantonalnom stabu civilne zastite USK-a (Sluzbeni glasnik usk br.13-04) Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o Kantonalnom stabu civilne zastite USK-a (Sluzbeni glasnik usk br.2-09) Uredba o nacinu organizovanja sluzbi zastite i spasavanja USK-a Uredba o osnivanju Kantonalne mjesovite specijalizirane jedinice CZ UREDBA O KANTONALNOM ŠTABU CIVILNE ZAŠTITE

Strateško - planska dokumentacija

PLAN ZASTITE I SPASAVANJA Unsko-sanskog kantona PROGRAM RAZVOJA ZASTITE I SPASAVANJA USK-a ZA PERIOD 2012-2020 PLAN INTEGRITETA KUCZ UNSKO SANSKOG KANTONA 2019.

Ostali dokumenti

PROCJENA UGROZENOSTI USK-a OD POZARA PROCJENA UGROZENOSTI USK-a OD PRIRODNIH I DRUGIH NESRECA

Javne nabavke

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKAI ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA PUTEM DIREKTNOG SPORAZUMA - GRAFIS d.o.o. Cazin -Nabavka Medicinske zaštitne opreme (zaštitni prsluci). ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE PUTEM pregovaračkog postupka za nabavku zaštitne opreme - izolaciona odijela za potrebe Službe medicinske pomoći.pdf Odluka o pokretanju pregovaračkog postupka bet objave obavještenja - JN.pdf Plan javnih nabavki KUCZ-e USK-a ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA - ABC Sprting Banjaluka - Medicinska zaštitna oprema (IZOLACIONA ODIJELA) za potr. Služ. med. pomoći. Plan javnih nabavki KUCZ USK za 2019. godinu Odluka o poništenju postupka JN-Nabavka aparata za TBC - 14.11.2019. ODLUKA o izmjeni Plana javnih nabavki za 2019. godinu-.. ODLUKA o dopuni Odluke o izmjeni Odluke o izmjeni Plana javnih nabavki za 2020. godinu.- III..pdf Plan javnih nabavki KUCZ-e USK-a za 2020 godinu Odluka o izmjeni Odluke o izmjeni Plana javnih nabavki.pdf TD-Zahtjev za dostavljanje ponuda u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja -Med. i laboratoriska oprema. Zapisnik o otvaranju ponuda i Odlika o izboru Ponudžača - BIOMEDICA - moduli za nadogradnju Aparata RT-PCR i ketridži za covid-19..pdf TD-Zahtjev za dostavljanje ponuda u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja - Usluge dezinfekcije objekata Feder. organa uprave fed. javnih institucija i ustanova na području USK-a. ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE PUTEM pregovaračkog postupka za nabavku usluga - dezinfekcije objekata fed. organa uprave i drugih javnih ustanova i institucija FBiH na području USK-a Odluka o dopuni Odluke o izmjeni Odluke o izmjeni Plana javnih nabavki za 2020. godinu..pdf ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE PUTEM pregovaračkog postupka za nabavku med. i labor opreme - Mikrobiološki sigurnosni kabinet klase II sa pratećom opremom..pdf TD-Zahtjev za dostavljanje ponuda u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja -Med. i laboratoriska oprema-Mikrobiološki sigurnosni kabinet klase II sa pratećom opremom..pdf ODLUKA o dopuni Odluke o izmjeni Odluke o izmjeni Plana javnih nabavki za 2020. godinu.- II..pdf ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE PUTEM OTVORANOG POSTUPKA-Terensko vozilo - 2020...pdf ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA I ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA PUTEM DIREKTNOG SPORAZUMA - VIGRAD d.o.o. Banjaluka - Iznajmljivanje poljskih WC-ova za sakupljanje fekalija na GP Izačić u Bihaću. ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA I ODLUKA O IZBORU PONUĐAČA PUTEM DIREKTNOG SPORAZUMA - JP VODOVOD d.o.o. Bihać - Snabdjevanje vodom za piće i ličnu higijenu, za lica koja borave na GP Izačić. ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA I ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA PUTEM DIREKTNOG SPORAZUMA- Uredska oprema za potrebeKantonalnog Operativnog centra civilne zaštite. ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA I ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA PUTEM DIREKTNOG SPORAZUMA- Uredska oprema za potrebeKantonalnog Operativnog centra civilne zaštite. ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA I ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA PUTEM DIREKTNOG SPORAZUMA- Uredska oprema za potrebeKantonalnog Operativnog centra civilne zaštite. TD-Zahtjev za dostavljanje ponuda u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja -Zaštitna oprema -izolaciona odijela za potrebe Službe medicinske pomoći ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA PUTEM DIREKTNOG SPORAZUMA - IDK-STUDIO Bihać - Nabavka sredstava u obliku prava tehničke i informatičke podrške KOC civilne zaštite - izrada WEB stranice...pdf Odluka o poništenju Pregovaračkog postupka JN bez objave obavještenja - Nabavka med. i lab. opreme - Mikrobiološki kabinet..pdf Odluka o poništenju Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Nabavka med. i lab. opreme - Mikrobiološki kabinet..pdf Odluka o poništenju Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača - Usluge dezinfekcije objekata..pdf ODLUKA o dopuni Odluke o izmjeni Odluke o izmjeni Plana javnih nabavki za 2020. godinu

Newsletter

Budite obaviješteni putem e-maila:

Kalendar dešavanja

Javne rasprave

Javni pozivi i konkursi

Javne Nabavke

27.05.2020

Nabavka kafe aparata

Nabavka kafe aparata

22.05.2020

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

22.05.2020

Odluka

Odluka.

20.05.2020

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke